План за интегрирано развитие на община Черноочене за периода 2021-2027 г.

Програми, стратегии и планове

ПИРО Черноочене 2021-2027 г.

Приложение 1 Програма за реализация

Приложение 1A – Индикативен списък на важни за общината проекти

Приложение 3 – Матрица на индикаторите_Черноочене