Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО:Приемане на Решение за одобрение на Подробен устройствен план – Парцеларен план / ПУП – ПП/ за трасе на подземен ел. кабел от обект: «Външно кабелно захранване на бункерна помпена станция към сондажен кладенец в ПИ 58829.173.27 27 в землището на с.Пчеларово, общ.Черноочене».

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В община Черноочене е постъпило Заявление с вх.№54-01-80 от 23.03.2021год. от «Бамес Агро» ЕООД с.Пчеларово за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план / ПУП-ПП / за трасе на подземен ел. кабел за захранване на бункерна помпена станция към сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 58829.173.27 в землището на с.Пчеларово за земеделски нужди на собственника. Проекта Подробен устройствен план – Парцеларен плран /ПУП – ПП/ за трасето на горе цитирания подземен ел. кабел е разгледан и приет на заседание на ЕСУТ при община Черноочене на 28.10.2020год.
За ПУП – ПП е положително издадено становище от РИОСВ Хасково, РЗИ Кърджали и ЕРЮГ КЕЦ Кърджали.
Съгласно Решение №93 от 12.10.2020год. на ОбС с.Черноочене, с което е разрешено изработване на ПУП-ПП и изразено предварително съгласие за преминаване и прокарване на ел. кабела през общински имоти, трасето на подземния ел. кабел от обект: «Външно кабелно захранване на бункерна помпена станция към сондажен кладенец в ПИ 58829.173.27 27 в землището на с.Пчеларово, общ.Черноочене» преминава през общински имоти ПИ 58829.173.270 и ПИ58829.173.277 – полски пътища в землището на с.Пчеларово, и ПИ48307.31.108 – полски път, ПИ48307.15.89 и ПИ58307.30.93 – местни пътища и ПИ48307.30.2 – пасище в землището на с.Минзухар , общ.Черноочене, и по улица в урбанизирана територия с идентификатор 48307.888.9901 /с.Минзухар – център / по данни от регистъра на засегнатите имоти към Парцеларния план.
Не е необходимо утвърждаване на трасето на подземния ел. кабел, тъй като отговаря на изискването на чл.17а от Закона за опазване на земеделските земи.
Въз основа на горе изложеното, моля Общинския съвет – Черноочене на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията , да вземе Решение за одобрение на Подробния устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за обект: «Външно кабелно захранване на бункерна помпена станция към сондажен кладенец в ПИ 58829.173.27 в землището на с.Пчеларово, общ.Черноочене».

С УВАЖЕНИЕ
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН /
с.Черноочене
март, 2021год.

Съгласувал:
юрисконсулт Н. Реджеб

изготвила:инж. Н.Милева

ПРОЕКТ НА Р Е Ш Е Н И Е №…………

……………………………2021г.

Общински съвет -Черноочене, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията прие следното Решение:
1. Общинския съвет – Черноочене одобрява Подробния устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на подземен ел. кабел от обект: «Външно кабелно захранване на бункерна помпена станция към сондажен кладенец в ПИ 58829.173.27 277 в землището на с.Пчеларово , общ.Черноочене», преминаващ през общински имоти ПИ 58829.173.270 и ПИ58829.173.277 – полски пътища в землището на с.Пчеларово, и ПИ48307.31.108 – полски път, ПИ48307.15.89 и ПИ58307.30.93 – местни пътища и ПИ48307.30.2 – пасище в землището на с.Минзухар , общ.Черноочене, и по улица в урбанизирана территория с идентификатор 48307.888.9901 / с.Минзухар – център/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ Б. ГАЗИЮМЕР /