Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО:Разрешение за изработване на проект за изменение в Подробен устройствен
план – План за регулация /ПУП – ПР/ за изменение на не реализиран участък от улица от О.Т./осова точка/256-О.Т.31-О.Т.257-О.Т.41 – О.Т.274 до О.Т.49 по Регулаци-онния план на с.Черноочене от 1982г.,предвидена да премине през имоти с идентифи- катори 81236.501.10, 81236.501.12 и 81236.501.13 по КККР на с.Черноочене, като се предвиди улица с ширина 6.0м, преминаващо по съществуваща на място асфалтирана улица, отразена в КККР на с.Черноочене като имот с идентификатор 81236.501.149 и НТП/начин на трайно ползване/ второстепенна улица, и за урегулиране на поземлен имот с идентификатор 81236.501.12 по Кадастралната карта на с.Черноочене, общ.Черноочене по имотни граници.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля на заседание на Общинския съвет Черноочене на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а , ал.1 от Закона за устройство на територията и Заявление вх.№94-00-2179/19.11.2020год. от собственника на имот с идентификатор 81236.501.12 по КККР на с.Черноочене, да се вземе Решение за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ на с.Черноочене от 1982год., с което да се измени участък с дължина към 160м.от улица от О.Т.256-О.Т.31-О.Т.257-О.Т.41 – О.Т.274 до О.Т.49, не реализирана досега, предвидена в Регулационния план на с.Черноочене от 1982г. да премине през имоти с идентификатори 81236.501.10, 81236.501.12 и 81236.501.13 по КККР на с.Черноочене, като в проекта за изменение ПУП-ПР се предвиди улица с ширина 6.0м / 4.5м пътно платно и 1.5м.тротоар/, преминаваща по трасето на съществуваща на място асфалтирана улица, отразена в КККР на с.Черноочене като имот с идентификатор 81236.501.149 и НТП второстепенна улица и да се разреши поземлен имот с идентификатор 81236.501.12 по Кадастралната карта на с.Черноочене, общ.Черноочене да се урегулира по имотни граници.

С предложеното изменение в Регулационния план на с.Черноочене ще се подобрят условията за застрояване в имоти с идентификатори 81236.501.10, 81236.501.12 и 81236.501.13 по КККР на с.Черноочене

С УВАЖЕНИЕ
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН /
с.Черноочене
март, 2021год.

Съгласувал:
юрисконсулт Н. Реджеб

изготвила:инж. Н.Милева

ПРОЕКТ НА Р Е Ш Е Н И Е №…………

……………………………2021г.

Общински съвет -Черноочене, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а , ал.1 от Закона за устройство на територията разрешава да се изработи проект за изменение в Подробния устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ на с.Черноочене от 1982год. , с което:
1. Да се измени участък от улица от О.Т.256-О.Т.31-О.Т.257-О.Т.41 – О.Т.274 до О.Т.49, с дължина към 160м., предвидена в Регулационния план на с.Черноочене от 1982год., но не реализирана досега, като в проекта за изменение на ПУП-ПР се предвиди улица с ширина 6.0м / 4.5м пътно платно и 1.5м.тротоар/, която да преминава по трасето на съществуваща на място асфалтирана улица, отразена в КККР на с.Черноочене като имот с идентификатор 81236.501.149 и НТП второстепенна улица.
2. Поземлен имот ПИ с идентификатор 81236.501.12 по КК на с.Черноочене да се урегулира според изменената улична регулация и имотните му граници, като страничните регулационни линии за имота се поставят в съответствие с имотните му граници.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Бедрие Газиюмер/