Информация

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

Кметът на община Черноочене Айдън Осман подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-6.002-0072-С01 по Проект „Патронажна грижа + в община Черноочене”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година , финансирана от ЕСФ.
Безвъзмездната финансова помощ в размер на 137 382, 53 лева е разпределена в две направления, като 90 095,04 лева ще се разходват по направление 1 за осигуряване подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи в домашна среда за възрастни хора и лица с увреждания от обучен мобилен екип специалисти и 47 640,50 лева по направление 2 за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на Covid – 19.
По направление 1 за период от 12 месеца над 50 потребители ще продължат да получават здравни грижи, психологическа подкрепа и социални услуги в рамките на до 2 часа дневно в домашна среда съгласно индикираните потребности в индивидуалната им оценка.
По направление 2 потребителите и персонала на защитени жилица за лица с умствена изостаналост село Минзухар и село Патица ще получат подкрепа за превенция и преодоляване последствията от пандемията Covid – 19, като в рамките на планираните средства за срок от 12 месеца ще бъде назначен допълнителен персонал за ежедневна дезинфекция и хигиенизиране на помещенията, сградата и прилежащите площи с осигурени по Проекта техника, дезинфектанти и почистващи препарати. Част от персонала ще бъде снабден с мобилни устройства за дистанционна работа при възникване на необходимост.
Продължителността на проекта е 14 месеца, а срокът на изпълнение 01.04.2021 – 01.06.2022 година.
Предоставянето на услугата патронажна грижа започва от 05.05.2021 година след снабдяване на мобилния екип от специалисти с лични предпазни средства, консумативи и материали за осъществяване на дейността и ще бъде с продължителност 12 месеца.
Дейностите по направление 2 стартират на 01.06.2021 година и ще приключат на 01.06.2022 година с приключване дейностите по Проекта.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз