Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – с. Черноочене, област Кърджали

Правилници на ОбС

Мандат 2019-2023 година

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и ред, определени от закона.
Чл.2.Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 17 от ЗМСМА, както и на други дейности, определени със закон.
Чл. 3. Общинският съвет заседава в с. Черноочене, освен в случаите, когато обстоятелствата налагат или съветниците решат заседанието да се проведе на друго място.
Чл.4. По организационни въпроси, неуредени с този Правилник Общинският съвет приема отделни решения.

ІІ. УСТРОЙСТВО И КОНСТРУИРАНЕ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.

Чл. 5. (1). Общинският съвет се състои от избраните общински съветници, като:
1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове.
2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметството по предложение на кмета на общината.
3. определя средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет.
Чл.6 (1).Общинският съвет избира от своя състав председател на съвета. Изборът се провежда с тайно гласуване.

(2). За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците .
Чл. 7.(1). Председателят на Общинския съвет :
1. свиква Общинския съвет на заседания ;
2. ръководи подготовката на заседанията на съвета;
3. ръководи заседанията на съвета;
4. координира работата на постоянните комисии;
5. подпомага съветниците в тяхната дейност ;
6. представлява Общинския съвет пред външни лица и организации;
7. поддържа връзките на съвета с политическите партии, обществени организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и чужбина;
8. съобщава на Общинския съвет постъпилите разработки, предложения и проекто-решения;
9. удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на Общинския съвет и подписва всички други документи, ангажиращи общинския съвет.
(2). Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението чрез интернет – страницата на общината.
Чл. 8. (1). Общинският съвет определя възнаграждение на председателя в зависимост от големината на общината и обема на работата, която извършва.
(2). Размерът на основното месечно възнаграждение на Председателя на Общинския съвет е 90 % от възнаграждението на Кмета на общината.
Чл.9. Общинският съвет може да избере от своя състав един или повече заместник –председатели по предложение на председателя на Общинския съвет. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от общия брой на съветниците.

Чл.10. При отсъствие на председателя на Общинския съвет, при негово участие в разискванията и когато е докладчик, заседанието на съвета се председателства от заместник-председател, ако има избран такъв, или от избран съветник.
Чл.11.Зам.-председателите подпомагат председателя на Общинския съвет в изпълнението на определените със ЗМСМА функции.
Чл.12.(1).Зам.-председателите на Общинския съвет могат да бъдат освободени предсрочно:
1.по тяхно искане;
2.при трайна фактическа невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си за повече от три месеца.
(2). Решение за освобождаване по (1), т. 2. се взима с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
Чл.13.(1). Общинският съвет може да избира обществен посредник.
(2). Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.

ІІІ. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.

Чл.14.(1). Заседанията на Общинския съвет са основна организационна форма за работата му.
Чл.15.(1). Общинският съвет се свиква на редовни и извънредни заседания от неговия председател.
(2).Проекто-дневният ред на всяко заседание на Общинския съвет се огласява от председателя на Общинския
съвет с писмена покана до общинските съветници, една седмица преди датата на заседанието.
(3).Предложенията за промени и допълнения по дневния ред се мотивират писмено. Общинският съвет гласува тяхното приемане или отхвърляне и съответно възлага подготовката за тяхното обсъждане.
(4).По изключение в дневния ред на текущото заседание могат да се включват въпроси с откроена актуалност, по предложение на председателя на Общинския съвет, постоянните комисии и други.
Чл.16. Извънредни заседания са всички онези, които са извън приетата програма или на основание чл.18, ал.2 от Правилника на ОбС.
Чл.17.Заседанията на Общинския съвет се свикват от неговия председател:
1.по негова инициатива ;
2.по искане на една трета от общински съветници;
3.по искане на една пета от избирателите на общината;
4.по искане на Областния управител;
5.по искане на Кмета на общината.
Чл.18.(1). Общинските съветници се уведомяват най-малко седем дни по-рано за деня, часа, мястото и проекто-дневния ред на заседанието с покани – писмени или устни.
(2). Само при особени случаи общинските съветници могат да бъдат уведомени и в по- кратък срок, но не по-малко от три дни преди заседанието.
Чл.19.(1).Заседанията на Общинския съвет са публични.
(2). Лицата, които не са съветници и кметове могат да присъстват на заседанията, като заемат определените за такива случаи места в заседателната зала. По време на заседанието те нямат право да нарушават реда по какъвто и да е начин.
(3).Общинският съвет провежда закрити заседания по предложение на председателя на Общинския съвет по въпроси на сигурността и обществения ред, при
остри конфликтни обществени ситуации и при вътрешноорганизационни въпроси.
(4).При липса на необходимия кворум председателят прекратява заседанието.
Чл.21.(1).Председателят на Общинския съвет лично ръководи заседанието и дава думата на изказващите се.
(2). Когато председателят е докладчик или участва в разискванията той не може да ръководи заседанието.
(3). Председателят няма право да вмъква реплики или лични съображения, свързани с обсъждания въпрос по време на изказванията или между тях.
Чл.22.(1). Общински съветник не може да се изказва без да му е дадена думата от председателя на Общинския съвет.
(2). Дума се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна заявка.
(3). Председателят съставя списък на желаещите за изказване и определя реда на ораторите, като го съобразява с поредността на записванията.
Чл.23 (1). По процедурни въпроси думата се дава незабавно.
(2).Процедурни са въпросите, които съдържат предложения за изменение последователността в дневния ред: за промени в реда на обсъждането на проблематиката, улесняващ постигането на решения , за възражение срещу неспазване реда за водене на заседанието, както и:
1. за прекратяване на заседанието;
2. за отлагане на заседанието;
3. за отлагане на разискванията;
4. за прекратяване на разискванията;
Чл. 24. Общинските съветници не могат да говорят по същество по един и същ въпрос повече от един път.
Чл. 25.(1).Общинските съветници имат право на реплика – кратко възражения, по същество на приключилото изказване.
(2). Реплика се прави веднага след изказването и не може да продължи повече от 2 минути.
(3). По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много 3 реплики от различни съветници.
Чл. 26.Общинските съветници имат право на лично обяснение до 3 минути, когато в заседанията поименно са засегнати.
Чл.27.(1).Отделните оратори имат право на изказване до 10 минути, ако Общинският съвет не вземе друго решение.
(2).При пресрочване на определеното време Председателят предупреждава изказващия се и му отнема думата.
Чл.28.(1).След като списъкът на ораторите е изчерпан и други не са изявили желание за разисквания, председателят предлага на гласуване прекратяването им.
(2). Предложение за съкращаване или удължаване на времето за изказване се прави от Председателя на Общинския съвет, от група съветници и от всеки отделен съветник.
(3). Предложение по ал. 2 се гласува и приема с обикновено мнозинство.
Чл. 29. При шум и безредие, с което се пречи на работата на общинските съветници или когато други важни причини налагат, председателят може да прекъсне заседанието за определено време.
Чл.30.При постъпило предложение за прекратяване на разискванията се пристъпва към гласуване.
Решението се зачита, ако за прекратяването са гласували повече от половината присъстващи съветници.
Чл.31.(1).Гласуването се провежда на принципа на демократизма.Гласуването е лично, гласува се “за”, „против” и “въздържал се”. Гласуването е явно или тайно.
( 2 ). Явно гласуване се извършва чрез:
1. вдигане на ръка;
2. саморъчно подписване;
3. поименно гласуване.

(3).Тайното гласуване се извършва с бюлетини в случаите, определени от ЗМСМА и по решение на Общинския съвет.
Чл. 32.(1).Предложението за решение се счита за прието, когато за него са гласували повече от половината от присъстващите съветници, с изключение на случаите, посочени в чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА.
1. Решенията на Общинския съвет по чл.21, ал.1, т.6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.
(2). Когато протичането или резултатът от него бъдат оспорени, председателят може да разпореди то да бъде повторено. Резултатът, установен при повторно гласуване, е окончателен.
( 3 ). Председателят определя квестори.
Чл. 33. (1). За всяко заседание на Общинския съвет се води протокол, който отразява:
1. присъствието на съветниците;
2. дневния ред на заседанието;
3. разискванията и обсъжданията;
4. резултата от гласуването;
5. решенията на заседанията;
(2).В 7-дневен срок съветниците имат право да прегледат протокола, да поискат поправки за неточни данни и при спор въпросът да се постави за решаване на следващото заседание.

ІV. ОРГАНИЗИРАНЕ И ДЕЙНОСТ НА
ПОСТОЯННИТЕ И ВРЕМЕННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.

Чл.34.(1).Постоянните комисиите са орган на Общинския съвет, чрез които съветниците и гражданите се привличат в практическата работа на съвета в периода между заседанията през цялостния му мандат.
(2). Те поддържат постоянна връзка с населението , с фирми и фирмени организации, поемат техните инициативи, приемат и разглеждат предложенията им на заседания на Общинския съвет.
Чл. 35. Комисиите на Общинския съвет изпълняват инициативни, работещи, съвещателни и контролни функции.

Чл.36.Общинският съвет създава следните постоянни комисии:

1.Комисия по финанси и бюджет, общинска собственост и стопанска политика;
2.Комисия по устройство на територията и благоустрояване на населените места и инфраструктура;
3.Комисия по законност, обществения ред и административно обслужване;
4.Комисия по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм;
5.Комисия по здравеопазване, екология и опазване на околната среда;
Чл. 37.(1). Общинският съвет определя числеността и състава на постоянните комисии, съобразно характера на тяхната дейност.
(2). Постоянните и временните комисии се избират с явно гласуване, като се гласува за председател и общо за членове.
(3). За председатели на постоянните комисии се избират общински съветници.
1. Председателите на постоянните комисии сформират Председателски съвет, който подпомага работата на председателя на Общинския съвет и на постоянните комисии.
(4). В работата на комисиите могат да се привличат експерти, консултанти и други специалисти, които участват в заседанията на комисиите със съществен глас.
(5).Промени в техния състав могат да се извършват през мандата на Общинския съвет.
(6). Всеки общински съветник може да бъде избран най-много в три постоянни комисии.
Чл. 38. Постоянните комисии се състоят от председател и членове.
Чл. 39.(1). Постоянните и временните комисии имат за задача:
1. да проучат потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
2. Да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет;
(2). В работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти.
Чл.40.(1). Държавните органи, длъжностните лица, обществените организации и гражданите са длъжни да предоставят сведения и документи, необходими за дейността на постоянните комисии;
(2).Лица, които не изпълняват това задължение отговарят по реда на закона за административните нарушения и наказания.
Чл.41.(1). Постоянните комисии провеждат своите заседания, проучвания и контролни мероприятия във времето между заседанията на Общинския съвет.
(2). Постоянните комисии се свикват на заседания от председателя на Общинския съвет или от председателя на постоянната комисия.
(3). В работата на постоянните комисии могат да се привличат и външни лица като експерти и консултанти;
Чл.42 (1). Заседанията на постоянните комисии са открити;
(2). Постоянните комисии заседават, когато присъстват повече от половината техни членове;
(3). Постоянните комисии могат да провеждат съвместни заседания;
(4). При различия в становищата всяка комисия изразява свое становище на заседанието на Общинския съвет.
(5). В заседанията на постоянните комисии могат да участват и други съветници със съвещателен глас.
(6). В заседанията на комисиите участва и председателят на Общинския съвет с право на съвещателен глас. Председателят на ОбС организира воденето на протокола от заседанията на комисиите.
Чл. 43. На заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, който се подписва от председателя на комисията и водещия протокола.
Чл.44.(1). Временните комисии се образуват по конкретен повод за проучване на отделни въпроси.
(2). Ръководството, състава, проблематиката и времето на тяхната дейност се определят с решение на Общинския съвет.
Чл. 45. Постоянните комисии се отчитат за своята дейност пред Общинския съвет в определени по програмата на съвета срокове.

V.РЕД ЗА ВНАСЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И
РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.

Чл.46.(1).Проекторешенията и другите материали се внасят в Общинския съвет:
1.по програмата за заседанията от определените лица, служби и организации;
2. от постоянните комисии на Общинския съвет;
3. от председателя на Общинския съвет;
4. по инициатива на една трета от съветниците;
5. от кмета на общината;
6. по инициатива на областният управител;
7. от представителни групи;
8. от отделни общински съветници.

( 2 ). Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския съвет.
Чл. 47. Предложенията на Областният управител и кмета на общината се включват в проекто-дневния ред на най-близкото заседание, ако предложението или обстоятелствата не налагат друго решение.
Чл. 48. Общинските съветници се свикват на заседание най-малко седем дни по-рано, като в поканата се посочва деня, часа, мястото и проекто-дневния ред на заседанието. В този срок на съветниците се изпращат предвидените материали и проекти за решения.
Чл. 49. Когато материалите са изпратени своевременно на общинските съветници, те могат да не се четат на заседанието, като по тях се прави кратко встъпление.
Чл.50. На заседанията решенията се формират ясно и дословно преди гласуването от председателя на Общинския съвет с помощта на докладчиците и председателя на постоянната комисия.

VІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Чл. 51. Общинските съветници реализират своите права и задължения в заседанията на общинския съвет, в постоянните и временни комисии.
Чл. 52. Общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет и постоянните комисии, в които са избрани и да участват в решаването на разглежданите въпроси.
Чл.53.(1). Общинските съветници имат право да отправят питания към кмета или неговите заместници в обсега на тяхната компетентност по въпроси, които имат актуален характер;
(2). Въпросите се поставят писмено или устно. Те не могат да бъдат разделяни на подвъпроси;
(3). Питанията се внасят ясно, в сбита форма, без коментар по съдържанието на проблема;
(4). На въпросите се отговаря устно или писмено на следващото заседание, ако съветът не вземе друго решение;
(5). По отговора на питанията не се развиват дискусии;
(6). Право на реплика по отговора на питането има само съветник, който го е отправил.
Чл. 54. Общинският съвет решава дали да започне разисквания по питането, когато затова е направено предложение от представителната група или една трета от съветниците .
Чл. 55. (1). Общинският съветник ползва служебен неплатен отпуск,който се признава за трудов стаж за времето, през което е зает във връзка с дейността си на съветник.
(2). Пътни и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета, се поемат от общинския бюджет.
(3).Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет, на неговите постоянни комисии и на Председателския съвет.
1. Размерът на възнаграждението на общинския съветник за участие в заседанията на постоянните комисии и на Председателския съвет е равен на брутната дневна ставка на един зает в общинската администрация.
2. За всяко участие в заседанията на Общинския съвет, общинският съветник получава възнаграждение в размер на 200.00 лв. (двеста лева).
Чл. 56. По въпроси, свързани с дейността на Общинския съвет, общинските съветници имат право да получават необходимата информация и съдействие от страна на държавните и други организации.
Чл. 57. Организацията на срещите с избирателите е дело на самия съветник.
Чл. 58.(1). Молби, жалби, сигнали и предложенията на гражданите се проучват лично или се предоставят на компетентните органи и организации.
(2). Общественозначими проблеми се предлагат за обсъждане и решаване от Общинския съвет.
(3). Общинските съветници участват по график в постоянно действащата приемна на Общинския съвет .

Чл. 59. Общинският съветник не може да участва при взимането на решения, когато се отнасят до негови лични интереси или до интересите на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.

VІІ. ПЪЛНОМОЩИЯ НА КМЕТСКИТЕ
НАМЕСТНИЦИ.

Чл.60.Пълномощията на кметските наместници възникват от деня на тяхното назначаване.
Чл.61.Кметските наместници организират провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия.
Чл.62.Отговарят за стопанисването и опазването на общинската собственост.
Чл. 63.Отговарят за опазването на околната среда, на културните и полските имоти.
Чл.64.Извършват административни услуги на гражданите.
Чл. 65. Водят регистъра на населението по гражданско състояние.
Чл. 66. Осигуряват опазването на обществения ред.
Чл.67. Организират защита на населението при бедствия и аварии.
Чл. 68. Организират снегопочистването.
Чл. 69. Събират приходите на общината от физически и юридически лица от района за който отговарят.
Чл. 70. Подпомагат дейността на училищата и детските градини и културните институции.
Чл.71.Изпълняват функции на длъжностни лица по гражданско състояние.
Чл.72. Изпълняват и други задачи, които се възлагат от кмета на общината и от Общинския съвет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§.1.Настоящият правилник е приет с Решение № 02 от 28.11.2019 година на Общински съвет – Черноочене и влиза в сила от деня на приемането му; изменен с Решение № 25 от 19.03.2020 година; изменен с Решение № 17 от 25.02.2021 година.
§ 2 Този правилник се приема на основание чл.21, ал. 3 от ЗМСМА и отменя Правилника, приет с Решение № 02 от 24.11.2015 година.
§ 3 По въпроси,нерешени с този правилник Общинският съвет приема решения, освен в случаите, когато въпросите са регламентирани с разпоредбите на ЗМСМА и/или друг нормативен акт.
§ 4 Правилникът за организацията и дейността на Общинския съвет може да бъде променен по предложение на председателя на ОбС или на една трета от общинските съветници.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ Б.ГАЗИЮМЕР/