Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Черноочене за 2021 г.

Програми, стратегии и планове

(приета с Решение на Общински съвет-Черноочене № 04 от.28.01.2021 г. ; изм. и доп. с Решение № 14 от 28.01.2021 г.; изм. и доп. с Решение № 19 от 25.02.2021 г.)

programa_02_2021_19