Решение на Общински съвет № 16 от 25.02.2021 година за бюджета на Община Черноочене за 2021 г.

Бюджети

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 година, ПМС № 408/23.12.2020г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене, Общински съвет – Черноочене
РЕШИ:

Приема бюджета на Oбщина Черноочене за 2021 година, както следва:
Приходите в размер на 10 378 280 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

I. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6 321 483 лв. в т.ч.:
1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 6 155 189 лв.;
2. Възстановени средства за Централния бюджет – (-) 8 210 лв.;
3. Събрани средства и извършени плащания за сметка на средствата от ЕС в размер на (-) 23 310 лв.;
4. Преходен остатък от 2020 година в размер на 197 814 лв., съгласно Приложение № 2.

II. Приходи за местни дейности в размер на 4 056 797 лв., съгласно Приложение № 1:
1. Местни приходи в размер на 1 154 895 лв.:
1.1. Данъчни приходи в размер на 466 000 лв.
1.2. Неданъчни приходи в размер на 688 895 лв.
2. Трансфери за местни дейности в размер на 1 356 400 лв., в т.ч.:
2.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 055 400 лв.;
2.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 301 000 лв.
3. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 363 400 лв.
4. Получени трансфери между бюджети в размер на 225 лв.
5. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС в размер на 58 732 лв.
6. Финансиране в размер на 30 000 лв., които са възстановени суми от предоставена възмездна финансова помощ.
7. Друго финансиране – операции с активи – предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации в размер на (-) 60 000 лв.
8. Преходен остатък от 2019 година в размер на 168 145 лв., съгласно Приложение № 2.
9. Наличност в левове по сметки в края на периода в размер на (-) 15 000 лв.

Разходна част

1. Приема разходите за бюджет 2021 г. в размер на 10 378 280 лв., разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение № 3:
1.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 6 321 483 лв.;
1.2. За местни дейности в размер на 3 665 240 лв.;
1.3. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 391 557 лв.

2. Приема инвестиционната програма за 2021 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 2 802 946 лв., съгласно Приложение № 4 , като:
2.1. Разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи от 2021 година е в размер на 1 363 400 лв.;
2.2. Разчетът за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински активи е в размер на 146 695 лв.;
2.3. Разчетът за разходите, финансирани с преходен остатък от 2020г. от приходите постъпили от продажба на общински активи е в размер на 21 328 лв.;
2.4. Разчетът за разходите, финансирани със собствени средства (МП) преходен остатък от 2020г. e в размер на 146 817 лв.;
2.5. Разчетът за разходите, финансирани с приходи по Програма за развитие на селски райони за периода 2014-2020г. от ДФ „Земеделие“ е в размер на 1 124 706 лв.

3. Утвърждава общата численост и разходите за заплати на персонала през 2021 г. както следва:
3.1. Числеността на персонала и разходите за заплати през 2021 година за делегираните от държавата дейности във функциите „Общи държавни служби”, „Отбрана и сигурност”, „Образование”, „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, съгласно Приложение №5а.

3.2. Числеността на персонала и разходите за заплати през 2021 година за местни дейности във функциите, “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, „Почивно дело, култура, религиозна дейност” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, съгласно Приложение №5б.
3.3. Числеността на персонала и разходите за заплати през 2021 година за дофинансиране на делегираните от държавата дейности във функциите „Общи държавни служби” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, съгласно Приложение № 5в.

4. Утвърждава разчети за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Членски внос – 11 600 лв., за „Национално сдружение на общините в Република България” (НСОРБ), Сдружение „Толерантност”, Национална Асоциация на Председателите на Общински съвети в Република България, Националната Асоциация на Секретарите на Общини в Република България и АВиК Кърджали.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели) – 40 000 лв.;
4.3. Субсидии за:
4.3.1. Читалища – 126 324 лв., съгласно Приложение №6;
4.3.2. Спортни клубове – 30 000 лв.;
4.4. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.1. до 4.3.

5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;
5.2. Разходи за представителни цели на Кмета на общината в размер на 8 100 лв.;
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 4 050 лв.

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата в община Черноочене, които имат право на транспортни разходи за 2021г. с автобус от местоживеенето им и обратно – съгласно Приложение№ 7.
6.1. Размерът на средствата за сметка на бюджета да е 70 % за лицата по Приложение № 7.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 1 459 402 лв., съгласно Приложение № 8.

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022, 2023, 2024 г. на Община Черноочене, съгласно Приложение 9.

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет към Община Черноочене, съгласно Приложение №10.

10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 година в размер на 1 418 086 лева.
11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 година в размер на 4 726 953 лева.
12. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 година в размер на 5 972 лв.
13. Определя максимален размер на дълга – максималния размер на новия общински дълг за 2021 година се определя съгласно чл. 14 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене.

14. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА Общински съвет – Черноочене определя:
14.1. 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място.
14.2. 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество, извън имуществото по т. 14.1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.
15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
16. Възлага на кмета:
16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;
16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;
16.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;
16.4. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
16.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответветствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.
17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми (трансфери) от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.
17.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2021 година;
17.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ;
17.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ;
17.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.
18. Упълномощава кмета:
18.1. Да ползва временно освободените средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината;
18.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;
18.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
19. Упълномощава кмета на общината да се разпорежда със средства по т. 4. 2, за всеки отделен случай в размер до две минимални работни заплати.
20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета за 2021 г., съгласно Приложение № 11.

Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 са неразделна част от настоящето решение.

В гласуването участваха 17 общински съветници, от които 13 гласа “За”, ”Против” ” – няма, и “Въздържал се” – 4 гласа /Ниязи Раиф, Асие Мурад, Джемал Али и Шабан Тефик/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР/

/Приложения/