Съобщение

Съобщения

На основание чл.78,ал.3 от Административно-процесуалния кодекс Общински съвет – Черноочене съобщава на всички заинтересувани лица,че с Решение № 03 от 28.01.2021 г. на Общински съвет-Черноочене е приета Наредба за изменение на Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с общински жилища,условия и ред за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем. / Приета с Решение №27 от 12.05.2005 г. на Общински съвет – Черноочене/

Председател на ОбС – Черноочене:

/БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР/