Айдън Осман: През 2021 г. залагаме на силна социална и инвестиционна политика

Новини

На своя редовна сесия Общински съвет-Черноочене прие Бюджет-2021 г. Пред съветниците кметът на община Черноочене Айдън Осман заяви, че въз основата на дългогодишната практика и рутина се предлага балансиран, изпълним, и съобразен с икономическите процеси на местно и национално ниво бюджет. Финансовата рамка е съставена на основата на обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности, наличности по сметки в началото на годината и средства, предвидени от местни приходи – от данъци, такси и други неданъчни приходи.

„През настоящата година усилията на община Черноочене ще са насочени към провеждането на силно социална и инвестиционно ориентирана политика“, казва Айдън Осман. Той подчерта, че се предвиждат поставените цели да се реализират чрез подобряване на събираемостта на местните данъци и такси, запазване на финансовата стабилност на общината, оптимизация на разходите, ефективност на публичните ресурси и др.

„Запазваме дългогодишната практика да се отнасяме с разбиране към проблемите на селата, без да ги делим“, подчерта още Айдън Осман. Той допълни, че  това е философията, по която е съставен и списъка с капиталовите разходи за строителство и ремонт през 2021 г.

Запазва се дофинансирането на училища, детски градини, културни институции, защитени жилища, спортни клубове и др.

Председателят на Общинския съвет Бедрие Газиюмер изтъкна, че през годините в община Черноочене винаги са се вземали навременни и адекватни решения, за да може да се реализират ползотворните за гражданите начинания.

Освен Бюджет-2021 г. съветниците гласуваха още решения, между които изменение в Правилника за организацията и дейността на ОбС-Черноочене, допълнение на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през настоящата година и др.

Исмет ИСМАИЛ