Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план План за Регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ на част от поземлен имот с идентификатор 35047.8.154 по Кадастралната карта на землище с.Каблешково, общ.Черноочене, за промяна предназначение на
земеделска земя за нужди на собственика и застрояване съгласно предвижданията на Общия устройствен план на община Черноочене.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля на сесия на Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ , и заявление вх.№94-00-77/13.01.2021год. от Мюмюн Шукри Мустафа от с.Каблешково, общ.Черноочене, да вземете Решение за разрешаване изработване на проект Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на част от поземлен имот с идентификатор 35047.8.154 по Кадастралната карта на землище с.Каблешково, общ.Черноочене, за промяна предназначение на земеделската земя за нужди на собственика и застрояване на имота в зона Жм съгласно предвижданията на Общия устройствен план на община Черноочене.

Приложения: 1. Документ за собственост
2. Скица на имота
3. Извадка от ОУП на община Черноочене
4. Задание за изготвяне на ПУП-ПРЗ на ПИ 45047.8.154

С УВАЖЕНИЕ
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН /
с.Черноочене
януари, 2021год.
Съгласувал:
юрисконсулт Н. Реджеб

изготвила:инж. Н.Милева

 
РЕШЕНИЕ – Проект

Общински съвет -Черноочене, на основание чл.21 , ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и ал.5 и 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията и заявление вх.№94-00-77/13.01.2021год. одобрява заданието и разрешава на собственика на имот 35047.8.154 по Кадастралната карта на землище с.Каблешково, общ.Черноочене, да изработи при спазване на разпоредбите на Наредба №8 за обем и съдържание на устройствени схеми и планове и Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на част – 2553.8кв.м. от имот с идентификатор 35047.8.154, целият с площ 3867кв.м. по Кадастралната карта на землище с.Каблешково, общ.Черноочене, за промяна предназначение на част от земеделската земя съгласно предвижданията на Общия устройствен план на община Черноочене и построяване на жилищни сгради при спазване на предвидените в ОУП устройствените показатели за зона Жм.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ Б. ГАЗИЮМЕР /