Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Приемане бюджета на Община Черноочене за 2021 година.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Представям на Вашето внимание проекта на бюджет 2021 г. на Община Черноочене.
Настоящият проектобюджет е изготвен и представен за разглеждане на основание чл. 84, ал. 1, ал. 3 и ал. и 4 от Закона за публичните финанси, в съответствие с чл. 94 от Закона за публичните финанси и чл. 20 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Черноочене.

1. Бюджета на Община Черноочене за 2021 година е както следва:

Приходна част

Предвидените приходи в бюджета на Община Черноочене са в размер на 10 378 280 лв., /Приложение № 1/.
Приходната част на бюджета на Община Черноочене за 2021 година, в частта за делегираните държавни дейности е съставена на основата на обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в размерите по чл. 51 от ЗДБРБ за 2021 година, наличности по сметки в началото на годината и средства предвидени от местни приходи: от данъци, такси и други неданъчни приходи.
Частта на приходите с общински характер за общинските дейности е съставен на база прогноза за постъпления от местни данъци и такси, неданъчни приходи и трансфери за местни дейности, утвърдена с чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 година, (обща изравнителна субсидия и средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи).
I. Приходи за делегирани от държавата дейности са в размер на 6 321 483 лв. в т.ч.:
1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 6 155 189 лв.
2. Възстановени средства за Централния бюджет – (-) 8 210 лв.
3. Събрани средства и извършени плащания за сметка на средствата от ЕС в размер на (-) 23 310 лв.
4. Преходен остатък от 2020 година в размер на 197 814 лв., съгласно Приложение № 2.

II. Приходи за местни дейности в размер на 4 056 797 лв., съгласно Приложение № 1.
1. Местни приходи в размер на 1 154 895 лв.:
1.1. Данъчни приходи в размер на 466 000 лв.
1.2. Неданъчни приходи в размер на 688 895 лв.
2. Трансфери за местни дейности в размер на 1 356 400 лв., в т.ч.:
2.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 055 400 лв.
2.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 301 000 лв.
3. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 363 400 лв.
4. Получени трансфери между бюджети в размер на 225 лв.
5. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС в размер на 58 732 лв.
6. Финансиране в размер на 30 000 лв., които са възстановени суми от предоставена възмездна финансова помощ.
7. Друго финансиране – операции с активи – предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации в размер на (-) 60 000 лв.
8. Преходен остатък от 2019 година в размер на 168 145 лв., съгласно Приложение № 2.
9. Наличност в левове по сметки в края на периода в размер на (-) 15 000 лв.

Разходна част

1. Разходната част на бюджета е съставен съгласно изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г., ПМС № 408 от 23.12.2020г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Черноочене.
Разходите в бюджета на община Черноочене са в размер на 10 378 280 лв., разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение № 3
1.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 6 321 483 лв.
1.2. За местни дейности в размер на 3 665 240 лв.
1.3. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 391 557 лв.

2. Инвестиционната програма за 2021 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 2 802 946 лв., съгласно Приложение № 4, като:
2.1. Разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи от 2021 година е в размер на 1 363 400 лв.
2.2. Разчета за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински активи в размер на 146 695 лв.
2.3. Разчета за разходите, финансирани с преходен остатък от 2020г. от приходите постъпили от продажба на общински активи в размер на 21 328 лв.
2.4. Разчета за разходите, финансирани със собствени средства (МП) преходен остатък от 2020г. в размер на 146 817 лв.
2.5. Разчета за разходите, финансирани с приходи по Програма за развитие на селски райони за периода 2014-2020г. от ДФ „Земеделие“ в размер на 1 124 706 лв.

3. Общата численост и разходите за заплати на персонала през 2021 г.
3.1. Числеността на персонала и разходите за заплати през 2021 година за делегираните от държавата дейности във функциите „Общи държавни служби”, „Отбрана и сигурност”, „Образование”, „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, съгласно Приложение № 5а.

3.2. Числеността на персонала и разходите за заплати през 2021 година за местни дейности във функциите „Общи държавни служби”, “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, „Почивно дело, култура, религиозна дейност” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, съгласно Приложение № 5б.

3.3. Числеността на персонала и разходите за заплати през 2021 година за дофинансиране на делегираните от държавата дейности във функциите „Общи държавни служби” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, съгласно Приложение № 5в.

4. Разчети за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Членски внос – 11 600 лв., за „Национално сдружение на общините в Република България” (НСОРБ), Сдружение „Толерантност”, Национална Асоциация на Председателите на Общински съвети в Република България, Националната Асоциация на Секретарите на Общини в Република България и АВиК Кърджали.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели) – 40 000 лв.;
4.3. Субсидии за:
4.3.1. За читалища – 126 324 лв., съгласно Приложение № 6.
4.3.2 За спортни клубове – 30 000 лв.
4.4. Да упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.1. до 4.3.

5. Лимити за разходи:
5.1. СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.
5.2. Разходи за представителни цели на Кмета на общината в размер на 8 100 лв.
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 4 050 лв.

6. Списък на длъжностите и на лицата в община Черноочене, които имат право на транспортни разходи за 2021г. с автобус от местоживеенето им и обратно – съгласно Приложение № 7.
6.1. Размера на средствата за сметка на бюджета да са в размер на 70 % за лицата по Приложение №7.

7. Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 1 459 402 лв., съгласно Приложение № 8.

8. Актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022, 2023, 2024 г. на Община Черноочене, съгласно Приложение № 9.

9. Второстепенните разпоредители с бюджет към Община Черноочене през 2021 г., съгласно Приложение №10.

10. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 година по бюджета на Община Черноочене са в размер на 1 418 086 лв.

11. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 година по бюджета на Община Черноочене са в размер на 4 726 953 лева.

12. Размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 година в размер на 5 972 лв.

13. Максимален размер на дълга – максималния размер на новия общински дълг за 2021 година се определя съгласно чл. 14 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене.

14. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА предлагам Общински съвет – с. Черноочене да определи:
14.1. 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място.
14.2. 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество, извън имуществото по т. 14.1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

15. Да оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

16. Да възлага на кмета:
16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличеване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
16.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответветствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

17. Да упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми (трансфери) от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
17.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2021 година.
17.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
17.3.При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ.
17.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.
18. Да упълномощава кмета:
18.1. Да ползва временно освободените средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината
18.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
18.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
19. Да упълномощава кмета на общината да се разпорежда със средства по т. 4.2, за всеки отделен случай в размер до две минимални работни заплати.
20. Да приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекто-бюджета за 2021 година, съгласно Приложение № 11.

Моля, предвид гореизложеното Общинският съвет – с. Черноочене да вземе следното

РЕШЕНИЕ

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 година, ПМС № 408/23.12.2020г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене, Общински съвет – Черноочене

РЕШИ:

Приема бюджета на Oбщина Черноочене за 2021 година, както следва:
Приходите в размер на 10 378 280 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

I. Приходи за делегирани от държавата дейности са в размер на 6 321 483 лв. в т.ч.:
1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 6 155 189 лв.
2. Възстановени средства за Централния бюджет – (-) 8 210 лв.
3. Събрани средства и извършени плащания за сметка на средствата от ЕС в размер на (-) 23 310 лв.
4. Преходен остатък от 2020 година в размер на 197 814 лв., съгласно Приложение № 2.

II. Приходи за местни дейности в размер на 4 056 797 лв., съгласно Приложение № 1.
1. Местни приходи в размер на 1 154 895 лв.:
1.1. Данъчни приходи в размер на 466 000 лв.
1.2. Неданъчни приходи в размер на 688 895 лв.
2. Трансфери за местни дейности в размер на 1 356 400 лв., в т.ч.:
2.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 055 400 лв.
2.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 301 000 лв.
3. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 363 400 лв.
4. Получени трансфери между бюджети в размер на 225 лв.
5. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС в размер на 58 732 лв.
6. Финансиране в размер на 30 000 лв., които са възстановени суми от предоставена възмездна финансова помощ.
7. Друго финансиране – операции с активи – предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации в размер на (-) 60 000 лв.
8. Преходен остатък от 2019 година в размер на 168 145 лв., съгласно Приложение № 2.
9. Наличност в левове по сметки в края на периода в размер на (-) 15 000 лв.

Разходна част

1. Приема разходите за бюджет 2021 г. в размер на 10 378 280 лв., разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение № 3
1.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 6 321 483 лв.
1.2. За местни дейности в размер на 3 665 240 лв.
1.3. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 391 557 лв.

2. Приема инвестиционната програма за 2021 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 2 802 946 лв., съгласно Приложение № 4 , като:
2.1. Разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи от 2021 година е в размер на 1 363 400 лв.
2.2. Разчета за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински активи в размер на 146 695 лв.
2.3. Разчета за разходите, финансирани с преходен остатък от 2020г. от приходите постъпили от продажба на общински активи в размер на 21 328 лв.
2.4. Разчета за разходите, финансирани със собствени средства (МП) преходен остатък от 2020г. в размер на 146 817 лв.
2.5. Разчета за разходите, финансирани с приходи по Програма за развитие на селски райони за периода 2014-2020г. от ДФ „Земеделие“ в размер на 1 124 706 лв.

3. Утвърждава общата численост и разходите за заплати на персонала през 2021 г. както следва:
3.1. Числеността на персонала и разходите за заплати през 2021 година за делегираните от държавата дейности във функциите „Общи държавни служби”, „Отбрана и сигурност”, „Образование”, „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, съгласно Приложение №5а.

3.2. Числеността на персонала и разходите за заплати през 2021 година за местни дейности във функциите, “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, „Почивно дело, култура, религиозна дейност” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, съгласно Приложение №б.
3.3. Числеността на персонала и разходите за заплати през 2021 година за дофинансиране на делегираните от държавата дейности във функциите „Общи държавни служби” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, съгласно Приложение № 5в.

4. Утвърждава разчети за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Членски внос – 11 600 лв., за „Национално сдружение на общините в Република България” (НСОРБ), Сдружение „Толерантност”, Национална Асоциация на Председателите на Общински съвети в Република България, Националната Асоциация на Секретарите на Общини в Република България и АВиК Кърджали.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели) – 40 000 лв.;
4.3. Субсидии за:
4.3.1. За читалища – 126 324 лв., съгласно Приложение №6.
4.3.2 За спортни клубове – 30 000 лв.
4.4. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.1. до 4.3.

5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.
5.2. Разходи за представителни цели на Кмета на общината в размер на 8 100 лв.
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 4 050 лв.

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата в община Черноочене, които имат право на транспортни разходи за 2021г. с автобус от местоживеенето им и обратно – съгласно Приложение№ 7.
6.1. Размера на средствата за сметка на бюджета да са в размер на 70 % за лицата по Приложение№ 7.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 1 459 402 лв., съгласно Приложение № 8.

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022, 2023, 2024 г. на Община Черноочене, съгласно Приложение 9.

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет към Община Черноочене, съгласно Приложение №10.

10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 година в размер на 1 418 086 лева.
11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 година в размер на 4 726 953 лева.
12. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 година в размер на 5 972 лв.
13. Определя максимален размер на дълга – максималния размер на новия общински дълг за 2021 година се определя съгласно чл. 14 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене.

14. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА Общински съвет – с. Черноочене определя:
14.1. 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място.
14.2. 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество, извън имуществото по т. 14.1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.
15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
16. Възлага на кмета:
16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличеване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
16.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответветствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.
17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми (трансфери) от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
17.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2021 година.
17.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
17.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ.
17.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.
18. Упълномощава кмета:
18.1. Да ползва временно освободените средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината
18.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
18.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
19. Упълномощава кмета на общината да се разпорежда със средства по т. 4. 2, за всеки отделен случай в размер до две минимални работни заплати.
20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета за 2021 г., съгласно Приложение № 11.

Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 са неразделна част от настоящето решение.

ИЗГОТВИЛ:
Главен специалист „Бюджет“:
/Мюмюн Бекир/

СЪГЛАСУВАЛИ:

Директор на дирекция „Обща администрация”:
/Неджатин Салим/

Главен счетоводител:
/Севинч Мехмед/

Юрисконсулт:
/Наим Реджеб/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене
Приложения:
prilojenia