Информация

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

В община Черноочене последен месец успешно продължава изпълнението на дейностите по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05М9OР001-2.040-0029 по процедура  BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент ІІ“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година , финансирана от ЕСФ

Три медицински сестри, рехабилитатор, психолог, социален асистент и двама домашни санитари вече дванадесети  месец предоставят услугата патронажна грижа  в рамките на до 2 часа дневно на 72 потребители, заявили необходимост от здравни, социални, комунално битови услуги и психологическа подкрепа.

Мобилният екип от 8 специалисти в различни области на здравните и социални услуги, снабден с необходимите материали и консумативи, ежедневно посещава потребители по домовете в удобно за тях време и предоставя предварително договорената услуга.

         Общината получи възможност да кандидатства по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 4”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година , финансирана от ЕСФ.

Предстои сключване на Договор с който ще бъде осигурена непрекъснатост и устойчивост на предоставяната услуга, като потребителите ще продължат да получават интегрираните мобилни здравно-социални услуги в периода месец октомври 2020 – края на месец март 2021 година.

Предвидено е и едно надграждащо обучение на персонала от мобилния екип с цел подобряване на качеството и повишаване ефективността на предоставяната патронажна грижа.