„Изграждане на канализация в с. Пряпорец, общ.Черноочене“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1- „Избор на изпълнител за изграждане на главни колектори, с.Пряпорец, общ.Черноочене“ и Обособена позиция 2 – „Избор на изпълнител за изграждане на канализационни клонове от 1 до 14, с. Пряпорец, общ.Черноочене“

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Информация:

informaciya…

Приемо-предавателен протокол:

priemo_ predavatelen_protokol