Подготовката на документацията за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП с предмет: „Рехабилитация на общински път KRZ1430 /І-5, Николово- Черноочене/ – с. Пчеларово – с. Минзухар – с. Драганово /ІІІ-5071/“,

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП

Подготовката на документацията за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП с предмет: „Рехабилитация на общински път KRZ1430 /І-5, Николово- Черноочене/ – с. Пчеларово – с. Минзухар – с. Драганово /ІІІ-5071/“, по четири обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: „Рехабилитация на път – Участък от км 0+000 до км 2+744.32”;
Обособена позиция №2: „Рехабилитация на път – Участък от км 2+744.32 до км 4+248.99 и участък до кметство с. Минзухар“;
Обособена позиция №3: „Рехабилитация на път – Участък от км 4+248.99 до км 5+985.54”;
Обособена позиция №4: „Рехабилитация на път – Участък от кметство с. Минзухар до мах. Бодровци; участък от кметство с. Минзухар до мах. Минзухар и участък до с. Бостанци“ се извърши от „ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ“ ЕООД , с ЕИК: 200821807 по силата на сключен договор за услуга №9 / 22.01.2018 година.

Приложения:

informaciya270318 priemo_

predavateleln_protokol270318