Информация

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, Съобщения

Община Черноочене е бенефициент по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-2.040-0029 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент ІІ“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година , финансирана от ЕСФ
Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 90095,04 лева, от които 76 580,78 лева са средствата от ЕСФ и 13 464,26 лева средствата от националното съфинансиране.
Срокът на изпълнение дейностите по Проекта е 15 месеца, считано от 01.07.2019 година. Срокът за предоставяне на услугата „Патронажна грижа” е 12 месеца, считано от 01.10.2019 година до 30.09.2020 година.
Проектът ще даде възможност да бъдат задоволени нуждите на минимум 60 потребители от община Черноочене да получат качествена и адекватна на нуждите им патронажна грижа в рамките на до 2 часа дневно, за период от 12 месеца чрез обучен екип от медицински специалисти, психолог, социален работник и домашни помощници.
Патронажната грижа се определя като услуга от общ икономически интерес, като част от безвъзмездната финансова помощ във връзка с предоставянето на услугата представлява компенсация за обществена услуга за доставчика на тази услуга. С Решение на ОбС Черноочене № 44 т.1/26.06.2019 година и Заповед № 404/01.07.2019 година на кмета на общината, изпълнението на услугата „Патронажна грижа” е възложено на Център за социални услуги в домашна среда, който ще изпълнява следните дейности:

 Управление на мобилните интегрирани здравно-социални услуги;
 Мотивиране, консултиране, извършване на социална оценка и подбор на потребители на мобилни интегрирани здравно-социални услуги;
 Подбор на персонал, обучение и супервизия на персонала;
 Предоставяне на здравни услуги на потребителите с индикирани потребности;
 Предоставяне на психологическа подкрепа на потребителите с индикирани потребности;
 Предоставяне на социално и комунилно-битови услуги н потребителите с индикирани потребности.
Операторът на услугата Център за социални услуги в домашна среда ще предоставя услугата на потребители във всички населени места на територията на община Черноочене по вид и интензитет съгласно индикираните в социалната им оценка потребности, но не повече от 2 часа дневно сумарно на потребител, при спазване изискванията за защита на личните данни съгласно Закона за защита на личните данни и разпоредбите на Регламент (ЕС) № 679/2016 година.