Правилник за устройството и организацията на дейността на център за социални услуги в домашна среда по предоставяне на „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/

Правилници

/Приложение/