Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Черноочене

Програми, стратегии и планове

(приета с Решение на Общински съвет-Черноочене 04 от 29.01.2019 г. ; изм. и доп. с Решение №14 от 29.01.2019 г.; изм. и доп. с Решение №24 от 05.03.2019 г.; изм. и доп. с Решение №30 от 05.03.2019 г.; изм. и доп. с Решение №37 от 23.04.2019 г. ; изм. и доп. с Решение №46 от 24.06.2019 г.)

programa_46_06_2019