Докладна записка

Материали до ОбС

От Айдън Ариф Осман – Кмет на Община Черноочене

ОТНОСНО:Актуализация на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Черноочене (2017 – 2020)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Черноочене (2017 – 2020) е приета с Решение № 53 от проведеното на 27.06.2017 г. заседание на Общински съвет Черноочене.
Стратегията за развитие на социални услуги проектира развитието както на социални услуги, така и на пакет от общински политики за социално включване, насочени към устойчиви решения на проблемите на рискови групи в общината. Социалната политика на община Черноочене е насочена за предоставяне на качествени социални услуги за различни целеви групи, нуждаещи от социална закрила и подкрепа. Тя обхваща планирането на конкретни социални услуги за всички възрасти и уязвими групи и е фокусирана в по голяма степен върху деца, хора с увреждания и стари хора.
Стратегията има отворен характер на планов документ, като промени по съдържанието могат да се внасят, когато възникне необходимост
В тази връзка е необходимо да се измени и допълни приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Черноочене, като се предвиди нова социална услуга за стари хора, в Приоритетно направление 2 Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот, да се допълни:

• Мярка 2.1.3. Разкриване на резидентен тип грижа.

• Дейност 2.1.3.1. Изграждане на център за настаняване от семеен тип за стари хора.

Предвид гореизложеното предлагам на общински съвет Черноочене да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 17, ал . 1 и т. 7, във връзка с чл.21, ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 от Закона за социално подпомагане и чл.36 б от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Общински съвет Черноочене изменя и допълва Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Черноочене (2017 – 2020) както следва:

1. В – Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот:
• Мярка 2.1.3. Разкриване на резидентен тип грижа
• Дейност 2.1.3.1. Изграждане на център за настаняване от семеен тип за стари хора.

2. Възлага на кмета на община Черноочене да изпрати решението на общински съвет Черноочене до Областна администрация Кърджали с предложение за актуализация на областната стратегия за развитие на социални услуги за 2016-2020 г.

С уважение,
Айдън Осман
Кмет на Община Черноочене

Приложение:

Strategia_soc.uslugi_Chernoochene_final (1)