Община Черноочене осигури работа на 31 човека с трайни увреждания

Новини

Община Черноочене продължава да осигурява заетост на хора с трайни увреждания. Още 14 души с ТЕЛК 50% и над 50%, от 11 населени места на община Черноочене започват работа. Благодарение на одобрена заявка на община Черноочене по проект  „Обучения и заетост“, на Агенцията по заетостта, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за назначените ще имат осигурена заетост, на трудов договор, при пълно работно време, за срок от 24 месеца.

С новоназначените, по тази схема заетите вече са 24 души, след като преди седмина  работа започнаха 10 души, заяви кметът на община Черноочене Айдън Осман. Той поясни, че една от целите на екипа му е ке да разширят възможностите за подобряване качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства, като се осигурят условия за включване в заетост, достъп до услуги и повишаване информираността и пригодността им към местната пазарна среда.

Бенефициентите на тази втора схема са безработни с трайни увреждания на възраст над 29 г., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.

По друга схема на тази програма, за хора с трайни увреждания, в началото на ноември 7 младежи на възраст до 29 години започнаха работа.

В Чернооченско общата бройка на заетите от тази група вече е 31 души.

Исмет ИСМАИЛ