Докладна записка

Материали до ОбС

От АЙДЪН АРИФ ОСМАН- Кмет на община¬ Черноочене

ОТНОСНО: Насрочване на извънредно заседание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

В община Черноочене е постъпило писмо с изх. № АВиК-01- 127 от 26.06.2018 г. от Асоциация по В и К на обособената територия обслужвана от „В и К“ ООД – Кърджали, за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 27.07.2018 г. от 13:30 часа, в зала 301, в сградата на Областна администрация – Кърджали.
Разпределението на процентното съотношение на гласовете на държавата и общините в Общото събрание на Асоциацията е както следва:

Областна администрация Кърджали – 35,0 %
Община Ардино – 4,92 %
Община Джебел – 3,48 %
Община Кирково – 9,32 %
Община Крумовград – 7,58 %
Община Кърджали – 28,70 %
Община Момчилград – 6,91 %
Община Черноочене – 4,09 %

Заседанието ще протече в следния дневен ред:

1.Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2019 г.
2.Други;
Съгласно Закона за водите е необходимо Общинския съвет да даде мандат на представителя на общината в АВиК за гласуване по отделните точки на дневния ред и да определи заместващ представителя на общината, когато той е възпрепятстван и не може да присъства лично на общото събрание.
За участието на представител на община Черноочене и за неговото отношение по дневния ред на предстоящото редовно Общо събрание на АВиК-Кърджали, предлагам Общински съвет-Черноочене да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198e, ал.3 и 5 от Закона за водите и във връзка с писмо с Изх.№ АВиК-01-127 от 26.06.2018 г. за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ Кърджали,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ

РЕШИ :

1. ОПРЕДЕЛЯ Селями Бейсим Мустафа – заместник кмет на община Черноочене за заместващ представителя на Община Черноочене в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, при невъзможност на титуляра да участва в насроченото на 27.07. 2018 г. извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията.
2. ДАВА МАНДАТ на Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, в качеството му на представител на община Черноочене в Общото събрание на Асоциацията за представяне на позицията на общината по точките от дневния ред на заседанието, насрочено на 27.07. 2018 г., както следва:
– По т.1 – да гласува за приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2019 г. да бъде 18 000 /осемнадесет хиляди лева/.

– По т.2 – да гласува по целесъобразност в полза на община Черноочене.

С уважение,
АЙДЪН ОСМАН
/Кмет на община Черноочене/