Обява

Обяви

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

СЪОБЩАВА

на заинтересованите лица за получена информация по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали0

Писмени становища и мнения се приемат в МОСВ, гр. София – ПК 1000, бул. “Княгиня Мария Луиза” №22
e-mail: edno_gishe@moew.government.bg
в срок от 14дни от настоящото съобщение.

Приложение2