Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Упълномощаване за участие в редовно Общо събрание на „Асоциация по
В и К на обособена територия,обслужвана от „В и К“ ООД гр.Кърджали“
и представяне на позицията на Община Черноочене по дневния ред
на заседанието.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

С писмо с изх.№АВиК – 01-98-14 от 20.03.2018 г. на Председателя на Асоциация по В и К на обособената територия обслужвана от „В и К“ ООД-Кърджали, Община Черноочене е уведомена за свикване на редовно Общо събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 24 април (вторник) 2018 год. от 13:00 ч., в зала 301 в сградата на Областна администрация Кърджали.
Разпределението на процентното съотношение на гласовете на държавата и общините в Общото събрание на Асоциацията е както следва:

Областна администрация Кърджали – 35 %
Община Ардино – 4,92 %
Община Джебел – 3,48 %
Община Кирково – 9,32 %
Община Крумовград – 7,58 %
Община Кърджали – 28,70 %
Община Момчилград – 6,91 %
Община Черноочене – 4,09 %

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1.Приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2017 год.,в изпълнение на чл.198в,ал.4,т.10 от ЗВ и чл.9,ал.2 от ПОДАВиК;

2.Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2017 год., в съответствие с чл.9, ал.2 от ПОДАВиК;

3.Приемане на бюджета на Асоциацията за 2018 год., съгласно чл.198в, ал.4, т.9 от ЗВ и чл.21, ал.1,във вр.с чл.9,ал.2 от ПОДАВиК;

4.Съгласуване на общия размер на предвидените инвестиции в подробна инвестиционна програма за 2018 г. на „В и К“ ООД,гр.Кърджали;
5.Други.

Съгласно Закона за водите е необходимо Общинския съвет да даде мандат на представителя на общината в АВиК за гласуване по отделните точки на дневния ред и да определи заместващ представителя на общината ,когато той е възпрепятстван и не може да присъства лично на общото събрание.
За участието на представител на община Черноочене и за неговото отношение по дневния
ред на предстоящото редовно Общо събрание на АВиК-Кърджали, предлагам Общински съвет-Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите и във връзка с писмо с Изх.№АВиК-01-98-14/20.03.2018 г. и наш Вх.№48-00-33/22.03.2018 г. за свикване на общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД ,гр.Кърджали,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ

Р Е Ш И :

1.ОПРЕДЕЛЯ Селями Бейсим Мустафа – заместник кмет на община Черноочене за заместващ представителя на Община Черноочене в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД,гр.Кърджали, при невъзможност на титуляра да участва в насроченото на 24 април 2018 г. заседание на общото събрание на Асоциацията.
2.ДАВА МАНДАТ на Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, в качеството му на представител на община Черноочене в общото събрание на Асоциацията,насрочено на 24.04.2018 г., за представяне на позицията на общината по точките от дневния ред на заседанието, както следва:

– По т.1 – да гласува за приемане на годишния отчет за дейността на АВиК за 2017 г.;
– По т.2 – да гласува за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на АВиК за 2017 г.;
– По т.3 – да гласува за приемане на бюджета на АВиК за 2018 г.;
– По т.4 – да съгласува общия размер от 566 000 лева на предвидените инвестиции в подробна инвестиционна програма за 2018 година на „ВиК“ ООД, гр.Кърджали;
– По т.5 – да гласува по целесъобразност в полза на община Черноочене.

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на община Черноочене