Докладна записка

Материали до ОбС

от Бедрие Яшар Газиюмер – Председател на ОбС – Черноочене

ОТНОСНО: Промяна в състава на постоянните комисии на Общински съвет – Черноочене.

Уважаеми дами и господа общински съветници!

Във връзка с Решение №98/ 26.05.2017 година и Решение №99/ 25.06.2017 година на ОИК – Черноочене се налага промяна в поименния състав на Комисията по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм към Общински съвет – Черноочене.
В тази връзка, предлагам Общинският съвет да приеме следното

Решение :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с Решение №98/ 26.05.2017г. и Решение №99/ 25.06.2017г. на ОИК-Черноочене, ОбС-Черноочене избира Кемал Фаик Махмуд, с ЕГН :…………., общински съветник от листата на ПП ГЕРБ, за член на ПК по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм, на мястото на Леман Хакъ Али.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЧЕРНООЧЕНЕ:
(БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР)