Над 80 кандидати за лични асистенти по Проект „Социални услуги за независим живот”

Социални услуги за независим живот

Над 80 кандидати за лични асистенти  по Проект  Социални услуги за независим живот”, договор № BG05M9OP001-2.002-0083-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездната финансова помощ BG05M9OP001 «Независим живот», по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 година присъстваха на общински информационен ден, който се проведе на 04.04.2016 година в читалище село Черноочене.

Всички кандидати получиха необходимите формуляри, както и подробни разяснения относно сроковете, необходимите документи, начина за кандидатстване и предстоящата социална оценка на кандидатите за потребители на услугите. Помощ на кандидатите оказват социалният работник и управителят на Центъра за социални услуги в домашна среда, който отново отвори врати на 01.04.2016 година. Желаещите и отговарящи на условията лица могат до получават и подават документи до 20.04.2016 година включително.

Класирането на кандидатите ще бъде извършено през първата половина на месец май, а предоставянето на услугите ще стартира от 01.06.2016 година.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „РЧР”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”