Съобщение

Съобщения, Нови възможности за грижа

logoУспешно продължава изпълнението на дейностите по партньорско споразумениеBG05-0907-1/24.03.2015 г. на Община Черноочене с АСП по Проект 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа” , финансиран по  ОП „Развитие на човешките ресурси”.

От началото на месец февруари петнадесет нови потребители получават социални услуги, като общият брой потребители, които ще получават услуги до края на проекта нарастна на тридесет и шест.

От началото на месеца всички потребители получават и необходимите им здравни услуги от екип квалифицирани медицински специалисти.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „РЧР”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”