Съобщение

Съобщения, Нови възможности за грижа

logo

Продължава успешното изпълнение на дейностите по партньорско споразумение № BG05-0907-1/24.03.2015 г. на Община Черноочене с АСП по Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа” , финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Двадесет и четири лица с трайни увреждания и възрастни в невъзможност да се обслужват сами получават социалната услуга „личен асистент” в рамките на 6 часа дневно от избраните от тях лични асистенти.

В рамките на изпълнение на дейността през месец октомври всички лични асистенти преминаха еднодневно надграждащо обучение.
Услугата по Проекта ще се предлага до 29.02.2016 година, като Управителният орган, в лицето на Агенцията за социално подпомагане е уведомило общината за възможността от 01.01.2016 година броят на потребителите, получаващи услугата да нарастне.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „РЧР”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.