Важно! Нова банкова сметка на Община Черноочене

Съобщения

В А Ж Н О !!!

Информираме Ви, че считано от 03.02.2014 г. Община Черноочене е с нова банкова сметка за плащане на местни данъци и такси:

Банкова сметка BG65IORT80318407020000
Банка: ИНВЕСТБАНК клон Хасково
BIC IORTBGSF

Кодове за вид плащане /остават същите/:

441400 патентен данък
442100 данък върху недвижимите имоти
442200 данък върху наследството
442300 данък върху превозните средства
442400 такса битови отпадъци
442500 данък при придобиване на имущество
442800 туристически данък
446500 глоби, санкции, неустойки
448007 такси за административни услуги
448013 такса за притежаване на куче