Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление /газьол / за отоплителен сезон 2014/2015 за нуждите на СОУ „Хр. Смирненски“ с. Пряпорец, общ. Черноочене

Архив

РЕШЕНИЕ

Номер: 183 от 29.01.2014 г.

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1)Наименование и адрес

Средно общообразователно училище – Христо Смирненски, с. Черноочене, с.Пряпорец, община Черноочене, област Кърджали, За: Мехмед Сали – зам. директор, РБългария 6701, с.Пряпорец, Тел.: 03691 6269, E-mail: sou_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6269

Място/места за контакт: Иван Стойков – директорИнтернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com.

I.2)Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Образование

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1)Вид на процедурата

Договаряне без обявление

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки

ІV.1)Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на поръчката е „Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление /газьол / за отоплителен сезон 2014/2015 за нуждите на СОУ „Хр. Смирненски“ с.Пряпорец,общ.Черноочене“. Количество до 50 000 литра. Посоченото количество е прогнозно и Възложителят си запазва право да заяви доставка на действително необходимите количества за срока на изпълнение на договора.

ІV.2)Зелена обществена поръчка

ІV.2.1)Поръчката е „зелена“, съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.)“Зелените“ критерии присъстват във:

ІV.2.2)Поръчката е „зелена“ извън обхвата на Националния план за действие

НЕ

V: МОТИВИ

V.1)Мотиви за избора на процедура

Възлагането на горепосочената обществена поръчка чрез договаряне без обявление на основание чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, се обуславя от обстоятелството, че стоките предмет на настоящата поръчка са определени по списък предложен от Държавната комисия по стокови борси и тържища, чиято доставка може да бъде изпълнена на стоковата борса. Списъкът на тези стоки е одобрен от Министерски съвет в правилника на Закона.

V.2)Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

покана не се изпраща съгласно чл.91 ал.3, и чл.92 от ЗОП

V.3)Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: –

VI: ОДОБРЯВАМ
VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2)Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Техническата спецификация може да се намери в „Профила на купувача“ в сайта на община Черноочене- www.chernoochene.com

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.02.2014 г.

Възложител

Трите имена: Иван Стойчев Стойков
Длъжност: Директор

Техническа спецификация: tehnic_specif_1_