Процедурата е за избор на изпълнител за изработване на проект с предмет: Рехабилитация на Път KRZ1432 (Черноочене-Житница-Дядовско-Каняк) и Път KRZ1434 (/KRZ1433 Черноочене-Севдалина/-Бели вир-Каняк /KRZ1432/)

Архив

BG-с.Черноочене

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Черноочене, Област Кърджали, Община Черноочене, с. Черноочене, Област Кърджали, ул. „Шеста“ № 9, За: Кенан Нешад – Директор дирекция „СА“, РБългария 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6265

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман – Кмет на общинаИнтернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на проектантски услуги за изработване на проект с предмет „Рехабилитация на Път KRZ1432 (Черноочене-Житница-Дядовско-Каняк) и Път KRZ1434 (/KRZ1433 Черноочене-Севдалина/-Бели вир-Каняк /KRZ1432/)”.

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата стойност на проекта не може да надвищава 65 000 лв. без ДДС

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Черноочене

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Всеки от участниците в проектантския екип да има пълна проектантска правоспособност. 2. Участникът да има изработен поне един проект сходен с предмета на поръчката. 3. Да отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал.5 от ЗОП. Всеки участник има право да подаде само една оферта. Офертата следва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата. 2. Удостоверение издадено от Агенцията по вписванията на участника или Декларация за единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато участникът е физическо лице се представя копие на документ за самоличност. 3. Ценова оферта – Приложение № 1 4. Техническа оферта – Приложение № 2 4. Проект на договор – Приложение № 3, непопълнен, подписан на всяка страница; 5. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Приложение №4 6. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП – Приложения от № 5, № 6 и № 7. 7. Списък на лицата от проектантския екип, който ще отговаря за изпълнението на поръчката. – Приложение № 8. Към списъка да бъдат приложени документи, удостоверяващи, че лицата отговарят на изискванията, посочени в раздел ІV, т. 1 – удостоверения, дипломи, трудови книжки или др. подходящи. 8. Да представи референция за изпълнението на договор, съобразно раздел ІV, т. 2. 9. Методека за оценка приложение 9. Всички документи представени от участника трябва да са на български език, ако са предоставени копия да бъдат заверени с надпис “Вярно с оригинала” от легитимен представител (управител или нотариално упълномощено от него лице с конкретно пълномощно) на участника, подписани и подпечатани. Не се допускат до участие оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП или на някое от условията на Възложителя.

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на предложенията ще се извърши по критерия за оценка на офертите „икономически най-изгодна оферта”, съгласно приложена Методика за оценка на офертите, с показатели: К1– срок за изпълнение на поръчката с относителна тежест 30т. К2 – техническо предложение с относителна тежест 20т. К3 – ценово предложение с относителна тежест 50т.

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/08/2013 16:00

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Община Черноочене предоставя достъп до приложение към поканата, съдържащо условия за подаване на оферти, образци на документи и сключване на договор, което може да бъде намерено на интернет адреса на Възложителя: www.chernoochene.com, раздел „Профил на купувача“ до изтичане на срока посочен в раздел ІV от настоящата публична покана.

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/08/2013

ДОКУМЕНТАЦИЯ: