Доставка на училищен автобус

Предварителни обявления

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1)Наименование, адреси и лица за контакт

Община Черноочене, с.Черноочене ул.Шеста №9, За: СЕЛЯМИ МУСТАФА, РБългария 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6227, E-mail:obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223

Място/места за контакт: ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на училищен автобус“

II.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Община Черноочене

код NUTS

BG425

II.3)Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

1 бр. училищен автобус

Прогнозна стойност

87500 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.4)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34120000, 34121000

Описание:

Моторни превозни средства за превоз на десет или повече пътника
Автобуси за градски и за извънградски превоз

 

II.6)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1)Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.2)Условия за участие
III.2.1)Запазени поръчки

НЕ

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3)Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация
Данъчно законодателство:  Законодателство за опазването на околната среда:  

Защита на трудовата заетост и условия на труд:  .

VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление

29.05.2013 г.

Линк към обявлението: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=543406