Доставка на училищен автобус

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт Община Черноочене, с.Черноочене ул.Шеста №9, За: СЕЛЯМИ МУСТАФА, РБългария 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6227, E-mail:obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: […]