ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ЗА 2013 г.

Програми, стратегии и планове

(приета с решение на Общински съвет-Черноочене № 06 от 15.02.2013 г.,доп.с Решение №24 от 28.03.2013г., доп.с Решение № 35 от 23.05.2013 г.,доп.с Решение 42 от 20.06.2013 г.) .

programa_upravlenie