Управление и отчитане на дейностите по изпълнението на договори по мерки 321 и 322 от ПРСР

Архив

РЕШЕНИЕ

Номер: 148 от 09.04.2013 г.

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1)Наименование и адрес

Община Черноочене, ул. „Шеста “ №9, За: Кенан Нешат, България 6701, село Черноочене, Тел.: 03691 6348, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03697 6223

Място/места за контакт: Кенан НешатИнтернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: http://chernoochene.com.

I.2)Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1)Вид на процедурата

Открита процедура

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги

ІV.1)Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„ Управление и отчитане на дейностите по изпълнението на договори по мерки 321 и 322 от ПРСР”

ІV.2)Зелена обществена поръчка

ІV.2.1)Поръчката е „зелена“, съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.)“Зелените“ критерии присъстват във:

ІV.2.2)Поръчката е „зелена“ извън обхвата на Националния план за действие

НЕ

V: МОТИВИ

V.1)Мотиви за избора на процедура

Стойност на поръчката попада в обхвата на чл.14 ал.1 от ЗОП. Възложителите по чл. 7, т. 1 – 4 вземат решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита и ограничена процедура винаги, когато не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне.

V.3)Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: –

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2)Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

09.04.2013 г.

Възложител

Трите имена: Айдън Ариф Осман
Длъжност: Кмет на община Черноочене

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1)Наименование, адреси и лица за контакт

Община Черноочене, ул. „Шеста“ №9, За: Кенан Нешат – Директор дирекция „Специализирана Администрация“, България 6701, село Черноочене, Тел.: 03691 6348, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03697 6223

Място/места за контакт: Кенан НешатИнтернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: http://chernoochene.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1)Описание

II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ Управление и отчитане на дейностите по изпълнението на договори по мерки 321 и 322 от ПРСР”

II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Услуги
Категория услуги: 11
Място на изпълнение: община Чрноочене
Код NUTS: BG425

ІІ.1.3)Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е Избор на изпълнител за управление на проекти : • Обособена позиция 1 – Управление и отчитане на дейностите по изпълнение на проект „Рехабилитация на път KRZ1436 – с. Комунига – с. Женда – яз. Боровица – с. Безводно от км. 0+000 до км. 25+00 в общ. Черноочене, обл. Кърджали”, Договор с рег. № 09/321/01164 • Обособена позиция 2 – Управление и отчитане на дейностите по изпълнение на проект „Реконструкция на общински спортен комплекс /стадион/ в с. Черноочене обл. Кърджали и изграждане на центрове за свободно време и спорт на територията на общ. Черноочене в селата Бели вир, Паничково, Комунига, Габрово,, Лясково, Даскалово, Дядовско, Житница, Минзухар, Пряпорец, Петелово”, Договор с рег. № 09/321/01174 • Обособена позиция 3 – Управление и отчитане на дейностите по изпълнение на проект „Паркоустройство и благоустройство на нови зелени площи и реконструкция на съществуващ парк, общ. Черноочене, с. Черноочене, обл. Кърджали”, Договор с рег. № 09/322/00759

ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

70000000, 79000000, 79400000, 79420000, 79421000, 79421100

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
Услуги по управление
Услуги по управление на проекти, без строителните
Услуги по контрол на изпълнението на проекти, без контрол по време на строителството

 

ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8)Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2)Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1)Общо количество или обем

• Обособена позиция 1 – Управление и отчитане на дейностите по изпълнение на проект „Рехабилитация на път KRZ1436 – с. Комунига – с. Женда – яз. Боровица – с. Безводно от км. 0+000 до км. 25+00 в общ. Черноочене, обл. Кърджали”, Договор с рег. № 09/321/01164 – 63 300,00 (шестдесет и три хиляди и триста) лв. без ДДС • Обособена позиция 2 – Управление и отчитане на дейностите по изпълнение на проект „Реконструкция на общински спортен комплекс /стадион/ в с. Черноочене обл. Кърджали и изграждане на центрове за свободно време и спорт на територията на общ. Черноочене в селата Бели вир, Паничково, Комунига, Габрово,, Лясково, Даскалово, Дядовско, Житница, Минзухар, Пряпорец, Петелово”, Договор с рег. № 09/321/01174 – 28 002,00 (двадесет и осем хиляди и два) лв. без ДДС • Обособена позиция 3 – Управление и отчитане на дейностите по изпълнение на проект „Паркоустройство и благоустройство на нови зелени площи и реконструкция на съществуващ парк, общ. Черноочене, с. Черноочене, обл. Кърджали”, Договор с рег. № 09/322/00759 – 10 004,00 (десет хиляди и четири) лв. без ДДС

Прогнозна стойност без ДДС

101306 BGN

ІІ.2.2)Опции

НЕ

ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Завършване

15.07.2015 г.

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е задължителна за всеки участник и е в размер на: За обособена позиция 1 Управление и отчитане на дейностите по изпълнение на проект „Рехабилитация на път KRZ1436 – с. Комунига – с. Женда – яз. Боровица – с. Безводно от км. 0+000 до км. 25+00 в общ. Черноочене, обл. Кърджали” – 600 /шестотин лева / без ДДС За обособена позция 2 Управление и отчитане на дейностите по изпълнение на проект „Реконструкция на общински спортен комплекс /стадион/ в с. Черноочене обл. Кърджали и изграждане на центрове за свободно време и спорт на територията на общ. Черноочене в селата Бели вир, Паничково, Комунига, Габрово,, Лясково, Даскалово, Дядовско, Житница, Минзухар, Пряпорец, Петелово” – 280 /двеста и осемдесет лева/ без ДДС За обособена позиция 3 Управление и отчитане на дейностите по изпълнение на проект „Паркоустройство и благоустройство на нови зелени площи и реконструкция на съществуващ парк, общ. Черноочене, с. Черноочене, обл. Кърджали”– 100 /сто лева/ без ДДС

ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Участникът сам избира формата на предоставяне на гаранцията за участие, като може да избира между следните опции: 1. Парична сума, неподлежаща на олихвяване, преведена или внесена по сметка на Възложителя, посочена в документацията – внесена по банков път чрез платежно нареждане, като в него задължително следва да бъде записано: „Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Управление и отчитане на дейностите по изпълнението на договори по мерки 321 и 322 от ПРСР” за Обособена позиция………………………………../изписва се заглавието/. Tя трябва да бъде внесена по следната сметка на община Черноочене: Банка: СИБАНК – Кърджали IBAN: BG21BUIB78973306143003 BIC: BUIBBGSF

ІІІ.2)Условия за участие

ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1. Оферта – Приложение №1 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Приложение№2 3. Документ за закупена документация за участие в настоящата открита процедура (копие) 4. Документ за внесена гаранция за участие (оригинал на платежно нареждане или оригинал на Банкова гаранция за участие), издаден от банка 5. Административни сведения за участника – Образец №1 6. Декларация за запознаване с условията на поръчката и приемането им – Образец №2 7. Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП – Образец 3, Образец №4 и Образец №5 8. Декларация за участието/неучастието на подизпълнители – Образец №6 9. Декларация от подизпълнител /попълва се при наличие на такъв/ – Образец №7 10. Регистрационни документи на участника: Документ за регистрация на Участника съгласно чл.56 ал.1 т.1 от ЗОП: Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице 11. Оригинал или нотариално заверено копие на Споразумение за създаване на обединение/консорциум за участие в обществената поръчка, ако участникът е такъв. В случай, че в споразумението не е посочено лице, което представлява участника, всеки от членовете на обединението/консорциума подписва нотариално заверено пълномощно, с което упълномощава физическото лице, което ще представлява обединението. 12. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал), в случай че лицето, което представлява участника не е негов законен представител. 13. Документ за данъчна и регистрация по ЗДДС, ако е регистриран (копие); При участие на чуждестранно лице е необходимо то да представи еквивалентен документ на съответния орган в държавата, в която е установен. 14. Доказателства за изпълнение на изискванията към участника за икономическото и финансово състояние, а именно: 14.1. Декларация за сумарния оборот и за специфичен оборот от дейност, сходна с предмета на обществената поръчка за последните 3 години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си.– Образец №8. 14.2. Годишен баланс за последните три години (2010г., 2011г. и 2012г.) 14.3. Отчет за приходите и разходите за последните три години (2010г., 2011г. и 2012г) Ако е представен ЕИК и в Търговския регистър е налична информация за съставните части на ГФО, то не е необходимо фактическото представяне на тези документи 15 Доказателства за изпълнение на изискванията за техническите възможности и квалификация на участника, а именно: 15.1. Списък-декларация на основните договори за услуги сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години – Образец № 9 и/или Образец № 9а и/или Образец № 9б 15.2. Референции (препоръки) към списъка по т.15.1, за добро изпълнение, с посочени в тях стойности, дата и място на изпълнение на договора – копия, заверени от участника. 15.3. Списък на ключвите експерти за изпълнение на поръчката – Образец № 10 и/или Образец № 10а и/или Образец №10б, Автобиография – Образец № 11, придружена с доказателствени документи и документи удостоверяващи образователната им квалификация, професионален и специфичен опит – копия от дипломи, трудови книжки/осигурителни книжки, удостоверения, сертификати, заверени от Участника; в случай, че има лица, наети на граждански договор от участника, се прилагат заверени копия на гражданските договори, както и Декларация за разположение от ключов експерт – Образец № 12. 16. Декларация за приемане условията в проекта на договора – Образец № 13.

ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Годишен баланс и отчет за приходите и разходите за 2010, 2011 и 2012 г. в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – копия, подпечатани на всяка страница. Ако е представен ЕИК и в Търговския регистър е налична информация за съставните части на ГФО, то не е необходимо фактическото представяне на тези документи Чуждестранните участници представят еквивалентни документи от съответните компетентни органи, съобразно Националното им законодателство. Декларация за сумарния оборот и за специфичен оборот от дейност, сходна с предмета на обществената поръчка за последните 3 години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – Образец №8
Минимални изисквания: Общият оборот на участника за последните три приключили години (2010, 2011 и 2012), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не трябва да е по-малко от: За обособена позиция 1 – 170 000 (сто седемдесет хиляди) лв. без ДДС За обособена позиция 2 – 75 000 (седемдесет и пет хиляди) лв. без ДДС За обособена позиция 3 – 27 000 (двадесет и седем хиляди) лв. без ДДС Специализираният оборот на участника, сходен с предмета на настоящата поръчка, общо за последните три приключили години (2010, 2011 и 2012), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не трябва да е по-малко от: За обособена позиция 1 – 63 000 (шестдесет и три хиляди) лв. без ДДС За обособена позиция 2 – 28 000 (двадесет и осем хиляди) лв. без ДДС За обособена позиция 3 – 10 000 (десет хиляди) лв. без ДДС * Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират: дейности по управление и отчитане на проекти и техническа помощ за изпълнение на проекти, финансирани изцяло или частично от фондовете на ЕС или от други международни и национални източници, в т.ч.: договори с предмет консултиране във връзка с управлението и /или изпълнението и/или отчитането на дейности по инфраструктурни проекти финансирани от ЕС или от други международни и национални източници. В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, изброените по-горе изисквания ще се прилагат, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

ІІІ.2.3)Технически възможности

Изискуеми документи и информация: а) Копие, заверено „Вярно с оригинала“ на въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентно с обхват, сходен с предмета на поръчката. б ) Списък на изпълнените договори, сходни с предмета на поръчката, съдържащ информация минимум за предмета, стойността, контрагента, информация за контакт. Списъкът следва да бъде придружен от референции, удостоверяващи изпълнението на договорите, посочени в него – Образец №9 и/или Образец №9а, и/или Образец №9б. в) Документи, удостоверяващи квалификацията и професионалния опит на ключовите експерти – списък на ключовите експерти и автобиографии по образец; копия от документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация, декларация за разположение на ключов експерт – Образец №10 и/или Образец №10а, и/или Образец №10б, Образец №11 и Образец №12. Чуждестранните участници представят еквивалентни документи, издадени от съответната държава. Забележка: Всички документи, предоставени на чужд език, следва да са придружени от превод на български език, с изключение на документите по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП, които се представят в официален превод.
Минимални изисквания: а) Участникът да има въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентно с обхват, сходен с предмета на настоящата процедура. б) Участникът да е изпълнил успешно един или повече договори за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, вкл. до датата на подаване на офертите. * Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират: дейности по подготовка и управление на проекти, техническа помощ за изпълнение на проекти, финансирани изцяло или частично от фондовете на ЕС или от други международни и национални източници, в т.ч.: договори с предмет консултиране във връзка с управлението и /или изпълнението и/или отчитането на дейности по инфраструктурни проекти финансирани от ЕС или от други международни и национални източници. в) Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимите специалисти за предоставяне на услугите, нужни за качественото изпълнение на поръчката както следва: Ръководител – магистър по икономика, финанси, публична администрация или еквивалентна специалност; мин. 5 г. проф. опит в областта на управлението и/или мониторинга на проекти; опит в управление/мониторинг на мин. 1 проект, съ-финансирани от национални, европейски или международни източници. Финансов експерт – бакалавър или магистър по икономика, финанси, счетоводство или еквивалентна; мин. 5 г. проф. опит; опит в подготовката / реализирането на мин. 1 проект, съ-финансиран от национални, европейски или международни източници; опит в прогнозиране и/или проследяване на парични потоци по проекти, финансирани от национални, европейски или международни източници; опит в счетоводното отчитане съгласно националното законодателство. Експерт управление/мониторинг на проекти – бакалавър или магистър по публична администрация, икономика, европейска интеграция или еквивалентна специалност; минимум 5 години професионален опит по специалността; опит в отчитане напредъка/управлението на поне 1 проект съ-финансирани от национални, европейски или международни източници. Забележка: Минималните изисквания за техническите възможности и квалификация на Участника се отнасят и за трите обособени позиции! Изпълнителят трябва да осигури горепосочената структура за управление и със следните допълнителни (неключови) експерти: За обособена позиция 1 – Пътен инженер. За обособени позиции 2 и 3 – Архитект В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, изброените по-горе изисквания ще се прилагат, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. Показателите на подизпълнителите по чл. 50 и чл. 51 от ЗОП, посочени в т. 4.2 и т.5.2 от настоящата документация не могат да служат за покриване на изискванията по същите точки на участника в процедурата.
ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1)За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2)Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1)Вид процедура

ІV.1.1)Вид процедура

Открита

ІV.2)Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: П1 Качество и обоснованост на техническото предложение за изпълнение на поръчката; тежест: 50
Показател: П2 Предложена цена в лева без включен ДДС; тежест: 50
IV.3)Административна информация
ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

10.05.2013 г.  Час: 16:00

Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN

Условия и начин на плащане

Сумата следва да бъде внесена в касата на община Черноочене, от 9:00 часа до 17:00 часа. всеки работен ден или по банков път, преведена по сметка на Възложителя: Банка: СИБАНК – Кърджали IBAN: BG21BUIB78973206143003 BIC: BUIBBGSF

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие

20.05.2013 г.  Час: 16:00

IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7)Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

120

IV.3.8)Условия при отваряне на офертите
Дата: 21.05.2013 г.  Час: 10:00

Място

Заседателна зала на ОБА Черноочене

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1)Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Обществената поръчка се финансира по марка 322 – Обновяване и развитие на населените места и мярка 321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013” , подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по Договори за отпускане на финансова помощ с рег. № 09/321/01164, 09/321/01174, 09/322/00759 сключени между Община Черноочене и Държавен фонд „Земеделие”. подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

VI.3)Допълнителна информация

Обявлението е изпратено по електронен път и възложителят предоставя пълен достъп до документацията на посочения по-горе Интернет адрес, което обуславя предвидените съкратени срокове.

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2)Подаване на жалби

чл. 120 съгласно ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление

09.04.2013 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Управление и отчитане на дейностите по изпълнение на проект „Рехабилитация на път KRZ1436 – с. Комунига – с. Женда – яз. Боровица – с. Безводно от км. 0+000 до км. 25+00 в общ. Черноочене, обл. Кърджали”

1)Кратко описание

„Управление и отчитане на дейностите по изпълнение на проект „Рехабилитация на път KRZ1436 – с. Комунига – с. Женда – яз. Боровица – с. Безводно от км. 0+000 до км. 25+00 в общ. Черноочене, обл. Кърджали”

2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79000000, 79400000, 79420000, 79421000, 79421100

Описание:

Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
Услуги по управление
Услуги по управление на проекти, без строителните
Услуги по контрол на изпълнението на проекти, без контрол по време на строителството

 

3)Количество или обем

„Управление и отчитане на дейностите по изпълнение на проект „Рехабилитация на път KRZ1436 – с. Комунига – с. Женда – яз. Боровица – с. Безводно от км. 0+000 до км. 25+00 в общ. Черноочене, обл. Кърджали”

Прогнозна стойност, без ДДС
63300 валута BGN
4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата  г. , Крайна дата 15.07.2015 г.
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Управление и отчитане на дейностите по изпълнение на проект „Реконструкция на общински спортен комплекс /стадион/ в с. Черноочене обл. Кърджали и изграждане на центрове за свободно време и спорт на територията на общ. Черноочене в селата Бели вир, Паничково, Комунига, Габрово,, Лясково, Даскалово, Дядовско, Житница, Минзухар, Пряпорец, Петелово”

1)Кратко описание

„Управление и отчитане на дейностите по изпълнение на проект „Реконструкция на общински спортен комплекс /стадион/ в с. Черноочене обл. Кърджали и изграждане на центрове за свободно време и спорт на територията на общ. Черноочене в селата Бели вир, Паничково, Комунига, Габрово,, Лясково, Даскалово, Дядовско, Житница, Минзухар, Пряпорец, Петелово”

2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

70000000, 79000000, 79400000, 79420000, 79421000, 79421100

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
Услуги по управление
Услуги по управление на проекти, без строителните
Услуги по контрол на изпълнението на проекти, без контрол по време на строителството

 

3)Количество или обем

„Управление и отчитане на дейностите по изпълнение на проект „Реконструкция на общински спортен комплекс /стадион/ в с. Черноочене обл. Кърджали и изграждане на центрове за свободно време и спорт на територията на общ. Черноочене в селата Бели вир, Паничково, Комунига, Габрово,, Лясково, Даскалово, Дядовско, Житница, Минзухар, Пряпорец, Петелово”

Прогнозна стойност, без ДДС
28002 валута BGN
4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата  г. , Крайна дата 15.07.2015 г.
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Управление и отчитане на дейностите по изпълнение на проект „Паркоустройство и благоустройство на нови зелени площи и реконструкция на съществуващ парк, общ. Черноочене, с. Черноочене, обл. Кърджали”

1)Кратко описание

„Управление и отчитане на дейностите по изпълнение на проект „Паркоустройство и благоустройство на нови зелени площи и реконструкция на съществуващ парк, общ. Черноочене, с. Черноочене, обл. Кърджали”

2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

70000000, 79000000, 79400000, 79420000, 79421000, 79421100

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
Услуги по управление
Услуги по управление на проекти, без строителните
Услуги по контрол на изпълнението на проекти, без контрол по време на строителството

 

3)Количество или обем

„Управление и отчитане на дейностите по изпълнение на проект „Паркоустройство и благоустройство на нови зелени площи и реконструкция на съществуващ парк, общ. Черноочене, с. Черноочене, обл. Кърджали”

Прогнозна стойност, без ДДС
10004 валута BGN
4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата  г. , Крайна дата 15.07.2015 г.
Линк към решението на сайта на Агенцията по обществени поръчки

Линк към обявлението на сайта на Агенцията по обществени поръчки

Съобщение:

На 17.06.2013г. от 10.00 часа в заседателната зала на Обс-Черноочене ще се проведе второ заседание на комисията за разглеждане на плик 1 и плик 2 по процедура с предмет: Управление и отчитане на дейностите по изпълнението на договори по мерки 321 и 322 от ПРСР.

Съобщение

На 26.06.2013г. от 10.00 часа в заседателната зала на ОбС-Черноочене,  ще се проведе заседание на комисията за отваряне на ценовите предложения на участниците в процедура „Управление и отчитане на дейностите по изпълнението на договори по мерки 321 и 322 от ПРСР“.

Обобщена информация за плащания по договор

Obob_inf_Upravlenie_Park

Inf_garanciq_Upravlenie_PARK

obob_inf_Dog_90_Upravlenie_Jenda

Информацията за изпълнен договор

Inf_izp_Dog_148(2013)_Upravlenie