„Организация и провеждане на обучения”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), Приоритетна ос: II. „Управление на човешките ресурси“ Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация“ Бюджетна линия: ВО051РО002/12/2.2-07; По проектно предложение „Компетентна и ефективна общинска администрация“

Архив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Черноочене, Област Кърджали, Община Черноочене, с. Черноочене, Област Кърджали, ул. „Шеста“ № 9, За: Даниела Николова – главен специалист „ПТЗ“, РБългария 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6265

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман – Кмет на общинаИнтернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Организиране и провеждане на обучения“ Обученията са предназначени за служителите на общинската администрация по конкретни теми, описани в техническото задание. Поръчката се реализира в рамките на проект „Компетентна и ефективна общинска администрация”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80500000, 80570000, 80532000

Описание:

Услуги по обучение
Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала
Услуги, свързани с обучение по управление

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обученията на служителите трябва да се проведат в подходяща база на територията на Република България до 350 км. от община Черноочене, като изпълнителят в рамките на поръчката трябва да осигури транспорт, кетъринг, нощувки, наем на зала и презентационна техника, учебни материали и необходимият брой експерти, извършващи обученията и други по преценка на кандидата, с цел постигане на резултатите, заложени в проекта и отнасящи се към настоящата поръчка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

52305 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изнесено обучение до 350 км. от Община Черноочене

NUTS:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва през последните 3 (три) години (2010г., 2011г. и 2012г.) да е изпълнил успешно минимум 3 (три) договора с предмет, сходен на предмета на поръчката. За сходни на предмета на поръчката се считат дейности, свързани с организиране и провеждане на обучения/семинари. За доказване на това обстоятелство участниците следва да представят списък на изпълнени договори през последните три години, считано към момента на подаване на офертата, с предмет сходен с предмета на поръчката. За последните три финансови години 2010, 2011, 2012, кандидатът трябва да е реализирал общо оборот без ДДС, не по-малко от 120 000 лв. и специфичен оборот без ДДС от сходни дейности, не по-малко от 80 000 лв. Документи, удостоверяващи изискванията – за общия оборот отчети за приходите и разходите за последните три приключили финансови години, заварени от кандидата „Вярно с оригинала“, а за специфичния оборот – референции/препоръки и/или договори. Участиците трябва да представят минимум 3-ма ключови експерта, един от които е ръководител на екипа, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата, а именно: Ръководител на проекта и Ключов експерт 1, който да има висше образование степен „магистър“ или еквивавлентна в областта на: стопанските или правните науки стопанско управление или еквивалент. Ключов експерт 2, който да има висше образование минимална степен „магистър“ или еквивалентна. Ключов експерт 3, който да има висше образование минимална степен „магистър“ или еквивалентна. • Организация, получила лицензия за осъществяване на професионално обучение съгласно „Закона за професионално образование и обучение“ (ЗПОО), издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерския съвет на Република България • Участникът трябва да притежава валиден (с неизтекъл срок) Сертификат за система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентен) за дейности, включващи обучение. Ако участникът е обединение, тези дейности трябва да се покриват съвместно от сертификатите на участниците в обединението. • Да има право за издаване на официални документи за професионална квалификация по професия или по част от професия (удостоверения за придобита квалификация по професия или част от професия) НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ: 1.Приложение 1 – Административни данни на участника 2.Приложение 2 – Предложение за изпълнение 3. Приложение 3 – Предлагана цена 4. Приложение 4 – Декларация за регистрация по закона за търговския регистър 5. Приложение 5 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от б. „а” до б. „д” и ал. 2, т. 5 от Закона за обществените поръчки 6.Приложение 6 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т.2а, т. 3 и т.4 от ЗОП 7.Приложение 7 – Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки 8.Приложение 8 – Декларация по чл.50, ал. 1, т. 3 от ЗОП и копия от отчетите за приходите и разходите за последните три години 9.Приложение 9 – Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП с приложени копия от препоръки за добро изпълнение и/или копия от договори 10.Приложение № 10 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане условията на проекто договора 11.Приложение №11 – Декларация експерти 12.Приложение № 12 – Автобиографии на експертите и копия на документи за квалификация и опит 13.Приложение № 13 – Договор

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/05/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Община Черноочене предоставя достъп до приложение към поканата, съдържащо условия за подаване на оферти, образци на документи и сключване на договор, което може да бъде намерено на интернет адреса на Възложителя: www.chernoochene.com, раздел „Профил на купувача“ до изтичане на срока посочен в раздел ІV от настоящата публична покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/05/2013
ДОКУМЕНТАЦИЯ