Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене за 2024 г.

Програми, стратегии и планове

(приета с Решение на Общински съвет – Черноочене10  от 16.02.2024 г.; изм. и доп. с Решение №22 от 16.02.2024 г.; изм. и доп. с Решение №35 от 21.03.2024 г. ; изм. и доп. с Решение №46 от 30.04.2024 г.)

І.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата програма отразява намеренията на Община Черноочене за придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 г. Тя съдържа:

  1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост.
  2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и учредяване право на строеж.
  3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица.
  4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способите за придобиване.
  5. II. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост

 

по ред

 

Вид дейност

Прогнозен резултат в лв.
  очаквани приходи  
  От управление на имоти-общинска собственост  
1. Отдаване под наем на имущество 38 000
2. Отдаване под наем на земеделска земя и терени 250 000
  Всичко от управление на имоти-общинска собственост 288 000
  От разпореждане с имоти-общинска собственост  
1. Продажба на имоти общинска собственост 130 000
2. Учредени вещни права 10 000
  Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост 140 000
  Всичко приходи 428 000
  НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ  
1. За технически дейности (скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти и др.) 15 000
2. За оценки 7 200
3. За обявления и др. 5 000
  Всичко разходи 27 200

 

 

 

 

 

 

III. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и учредяване право на сроеж

по ред

 

Описание на имотите

 

 

А. ИМОТИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ:

1 Застроителен терен №1 с площ 21,75 кв. м. в УПИ V, кв. 4 по плана на                    с. Паничково.
2 Застроителен терен №2 с площ 21,00 кв. м. в УПИ V, кв. 4 по плана на                    с. Паничково.
3 Застроителен терен №3 с площ 21,00 кв. м. в УПИ V, кв. 4 по плана на                      с. Паничково.
4 Застроителен терен №4 с площ 21,00 кв .м. в УПИ V, кв. 4 по плана на                     с. Паничково.
5 Застроителен терен №5 с площ 21,75 кв. м. в УПИ V, кв. 4 по плана на                     с. Паничково.
 

Б. ИМОТИ ЗА ПРОДАЖБА И ДМА:

1 Незастроен УПИ II в кв. 19 с площ 739,42 кв.м. по плана на с. Житница.
2 Урегулиран поземлен имот  ХІV-30, кв. 7 с площ 670 кв. м. по КРП на с. Лясково.
3 Неурегулиран поземлен имот с пл. сн. №8 с площ 350 кв. м. в с. Яворово.
4 Поземлен имот с пл. сн. №70 по плана на с. Безводно с площ 1067 кв. м.
5 Незастроен ПИ с пл.сн. №86 в кв.13 с площ 1200 кв.м. по плана на с. Свободиново.
6 Незастроен ПИ с пл.сн. №87 в кв.13 с площ 1660 кв. м. по плана на с. Свободиново
7 Застроен урегулиран поземлен имот VІ в кв. 2 с площ 903 кв. м. по плана на                  с. Драганово.
8 Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ в кв. 2 с площ 1190 кв. м.  по плана на                  с. Драганово.
9 Незастроен урегулиран поземлен имот Х, кв.2 с площ 999 кв. м.  по плана на                  с. Драганово.
10 Незастроен урегулиран поземлен имот ХІ, кв. 2 с площ 916 кв. м.  по плана на                  с. Драганово.
11 Незастроен урегулиран поземлен имот ХІІ, кв. 2, с площ 1547 кв. м.  по плана на                  с. Драганово.
12 Незастроен урегулиран поземлен имот ХІІІ, кв. 2 с площ 1252 кв. м.  по плана на                  с. Драганово.
13 Незастроен урегулиран поземлен имот ХІV, кв. 2 с площ 1418 кв. м.  по плана на                  с. Драганово.
14 Незастроен урегулиран поземлен имот ХVІ, кв. 2 с площ 617 кв. м.  по плана на                  с. Драганово.
15 Незастроен урегулиран поземлен имот IIІ, кв. 37 с площ 460 кв. м.  по плана на           с. Комунига.
16 Поземлен имот идентификатор 67893.600.625, с площ 2970 кв. м. по КККР на                с. Соколите.
17 Поземлен имот идентификатор 67893.600.626, с площ 1872 кв. м. по КККР на                с. Соколите.
18 Поземлен имот идентификатор 67893.600.628, с площ 3323 кв. м. по КККР на                с. Соколите.
19 Поземлен имот идентификатор 67893.600.629, с площ 2454 кв. м. по КККР на                с. Соколите.
21 Незастроен УПИ ІV-75 в кв. 10, пл. сн. №75 с площ 647 кв.м. по ПУП на с. Бели вир, мах. Повиен.
22 Незастроен УПИ ІI в кв. 1 с площ 644 кв.м. по ПУП на с. Йончово.
1 Незастроен УПИ III в кв.3 с площ 690 кв.м. по КРП на с. Лясково.
2 Незастроен УПИ  IIІ в кв.29 с площ 700 кв.м. по КРП на с. Габрово.
 

 

 

В. ИМОТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ:

 

1 Помещение /стая/ №3 с площ 18,30 кв.м. на първи етаж в сградата, попадаща в УПИ  II-349, кв.27 по ПУП на с. Комунига.
2 Помещения /стаи/ №7 и №8 с обща площ 29 кв.м. на сграда с идентификатор 58731.703.306.8 по КККР на с. Пряпорец.
3 Помещение /стая/ №3 с площ 18 кв.м. на първи етаж в сградата, попадаща в УПИ I, кв.4 по частичната регулация на с. Габрово.
4 Помещение /стая/ с площ 24 кв.м. в сградата с пл.сн. №14 в кв. 10  по плана на с. Пчеларово.
5 Помещения /стаи/ №1 и №2 с обща площ 26 кв.м. на втори етаж в сграда с идентификатор 58731.701.3.1 по КККР на с. Пряпорец.
6 Помещения /стаи/ с обща площ 33 кв.м. в сграда с идентификатор 58731.703.306.8 по КККР на с. Пряпорец.
7  

Г. ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ:

 

Землище Поземлен имот с идентификатор Категория Площ /кв.м./

 

а/ За отдаване под наем за срок от 5 години:

 

1 Железник 29132.11.21 8 2149
2 Железник 29132.11.106 8 2259
3 Железник 29132.12.87 8 13580
4 Пчеларово 58829.149.20 7 23282
б/ За отдаване под наем за срок от 1 година:

 

1.1 Бакалите 02261.1.35 3 1627
1.2 Бакалите 02261.1.36 3 2420
1.3 Бакалите 02261.1.16 3 1564
1.4 Бакалите 02261.2.53 9 9892
1.5 Бакалите 02261.2.63 9 3465
1.6 Бакалите 02261.2.41 9 2257
1.7 Бакалите 02261.2.42 9 2407
1.8 Бакалите 02261.1.31 3 618
1.9 Бакалите 02261.1.10 3 5121
1.10 Бакалите 02261.1.48 3 959
1.11 Бакалите 02261.2.102 9 3624
1.12 Бакалите 02261.2.105 9 8033
1.13 Бакалите 02261.2.205 9 2059
1.14 Бакалите 02261.2.55 9 7101
1.15 Бакалите 02261.2.22 9 2031
1.16 Бакалите 02261.2.142 9 2534
1.17 Бакалите 02261.2.239 9 3548
1.18 Бакалите 02261.2.174 9 2935
1.19 Бакалите 02261.2.172 9 2306
1.20 Бакалите 02261.1.210 9 1572
1.21 Бакалите 02261.1.209 9 2409
1.22 Бакалите 02261.1.206 9 1741
1.23 Бакалите 02261.2.32 9 2711
1.24 Бакалите 02261.1.188 9 536
1.25 Бакалите 02261.1.54 3 2134
1.26 Бакалите 02261.2.235 9 3242
1.27 Бакалите 02261.2.234 9 3401
1.28 Бакалите 02261.1.181 9 6079
2.1 Безводно 03188.10.520 9 3283
2.2 Безводно 03188.10.736 9 1386
2.3 Безводно 03188.10.649 9 1349
2.4 Безводно 03188.10.672 9 2847
2.5 Безводно 03188.10.674 9 2399
2.6 Безводно 03188.10.667 9 747
2.7 Безводно 03188.10.670 9 1709
2.8 Безводно 03188.10.308 9 936
2.9 Безводно 03188.10.388 9 698
2.10 Безводно 03188.10.978 8 2000
2.11 Безводно 03188.10.980 8 934
2.12 Безводно 03188.10.378 9 2221
2.13 Безводно 03188.10.608 9 4823
2.14 Безводно 03188.10.676 9 1306
2.15 Безводно 03188.10.673 9 2006
2.16 Безводно 03188.10.171 9 1126
2.17 Безводно 03188.10.403 9 1415
2.18 Безводно 03188.10.55 9 1300
2.19 Безводно 03188.10.175 9 1819
2.20 Безводно 03188.10.244 9 1902
2.21 Безводно 03188.10.57 9 2205
2.22 Безводно 03188.10.63 9 4019
2.23 Безводно 03188.10.129 9 1957
2.24 Безводно 03188.10.13 9 803
2.25 Безводно 03188.10.483 9 1781
2.26 Безводно 03188.10.338 8 1108
2.27 Безводно 03188.10.393 8 1619
2.28 Безводно 03188.10.60 9 5617
2.29 Безводно 03188.10.128 9 957
2.30 Безводно 03188.10.21 9 2514
2.31 Безводно 03188.10.194 9 1357
2.32 Безводно 03188.10.97 9 1190
2.33 Безводно 03188.10.712 9 2670
2.34 Безводно 03188.10.241 9 6655
2.35 Безводно 03188.10.270 8 1558
2.36 Безводно 03188.10.831 9 6920
2.37 Безводно 03188.10.820 9 1083
2.38 Безводно 03188.10.821 9 1001
2.39 Безводно 03188.10.826 9 973
2.40 Безводно 03188.10.356 9 2148
2.41 Безводно 03188.10.292 9 2283
2.42 Безводно 03188.10.538 9 397
2.43 Безводно 03188.10.619 9 673
2.44 Безводно 03188.10.545 9 1086
2.45 Безводно 03188.10.765 9 782
2.46 Безводно 03188.10.614 9 915
2.47 Безводно 03188.10.420 9 514
3.1 Бели вир 03410.10.170 8 3397
3.2 Бели вир 03410.10.314 8 5404
3.3 Бели вир 03410.10.182 8 3192
3.4 Бели вир 03410.10.252 4 3154
3.5 Бели вир 03410.10.432 8 5895
3.6 Бели вир 03410.10.132 8 5722
3.7 Бели вир 03410.10.874 8 2414
3.8 Бели вир 03410.10.713 8 1001
3.9 Бели вир 03410.10.718 8 1950
3.10 Бели вир 03410.10.710 8 4148
3.11 Бели вир 03410.10.328 8 5603
3.12 Бели вир 03410.10.376 8 6736
3.13 Бели вир 03410.10.194 8 2566
3.14 Бели вир 03410.10.910 8 982
3.15 Бели вир 03410.10.340 8 1274
3.16 Бели вир 03410.10.346 8 956
4.1 Беснурка 03986.1.12 9 3676
5.1 Божурци 05089.10.37 8 3640
5.2 Божурци 05089.10.216 8 4387
5.3 Божурци 05089.10.447 8 5881
5.4 Божурци 05089.10.431 8 3704
6.1 Боровско 05640.600.141 9 3087
6.2 Боровско 05640.600.38 9 1539
6.3 Боровско 05640.500.108 9 7296
6.4 Боровско 05640.600.15 9 5712
6.5 Боровско 05640.600.132 9 2673
6.6 Боровско 05640.600.76 9 762
6.7 Боровско 05640.600.77 9 1068
6.8 Боровско 05640.600.78 9 1210
6.9 Боровско 05640.600.83 9 731
6.10 Боровско 05640.600.85 9 2507
6.11 Боровско 05640.600.75 9 791
6.12 Боровско 05640.600.87 9 2589
6.13 Боровско 05640.600.57 9 1214
6.14 Боровско 05640.600.88 9 4412
6.15 Боровско 05640.500.90 9 2041
6.16 Боровско 05640.500.98 9 1641
6.17 Боровско 05640.600.140 9 1318
6.1 Боровско 05640.600.135 9 2541
6.19 Боровско 05640.600.119 9 1606
6.20 Боровско 05640.600.41 9 987
6.21 Боровско 05640.600.151 9 2726
6.22 Боровско 05640.600.146 9 4588
6.23 Боровско 05640.600.160 9 2977
6.24 Боровско 05640.600.152 9 2683
6.25 Боровско 05640.600.149 9 1035
6.26 Боровско 05640.600.148 9 1357
6.27 Боровско 05640.600.167 9 4072
7.1 Босилица 05712.3.15 9 956
7.2 Босилица 05712.2.57 9 2249
7.3 Босилица 05712.3.16 9 3582
7.4 Босилица 05712.3.34 9 2222
7.5 Босилица 05712.2.13 9 850
7.6 Босилица 15712.2.11 9 6388
7.7 Босилица 15712.2.24 9 1289
7.8 Босилица 15712.2.56 9 1911
7.9 Босилица 15712.3.17 9 1611
7.10 Босилица 15712.2.22 9 3358
7.11 Босилица 05712.2.47 9 1950
7.12 Босилица 05712.2.32 9 3096
7.13 Босилица 05712.2.35 9 1838
7.14 Босилица 05712.2.37 9 887
7.15 Босилица 05712.2.39 9 2227
8.1 Бостанци 05791.501.23 8 5302
8.2 Бостанци 05791.500.29 8 1659
9.1 Бърза река 07472.500.179 4 4648
9.2 Бърза река 07472.500.176 4 3542
9.3 Бърза река 07472.500.177 4 1572
9.4 Бърза река 07472.500.246 4 807
9.5 Бърза река 07472.500.244 4 1501
9.6 Бърза река 07472.500.197 4 9427
9.7 Бърза река 07472.500.164 4 4705
9.8 Бърза река 07472.500.216 4 1156
9.9 Бърза река 07472.500.217 4 1596
9.10 Бърза река 07472.500.193 4 992
9.11 Бърза река 07472.500.194 4 2071
9.12 Бърза река 07472.500.195 4 3344
9.13 Бърза река 07472.500.202 4 5234
9.14 Бърза река 07472.500.203 4 802
9.15 Бърза река 07472.500.211 4 661
9.16 Бърза река 07472.500.342 4 2737
9.17 Бърза река 07472.500.174 4 8026
9.18 Бърза река 07472.500.332 4 1670
10.1 Верско 10700.4.56 8 5500
10.2 Верско 10700.6.108 8 6288
10.3 Верско 10700.7.148 8 3118
10.4 Верско 10700.6.115 8 6977
10.5 Верско 10700.6.107 8 7258
10.6 Верско 10700.7.152 8 4915
10.7 Верско 10700.6.110 8 4767
11.1 Водач 11613.10.5 9 1962
11.2 Водач 11613.10.15 9 3672
11.3 Водач 11613.10.16 9 1034
11.4 Водач 11613.10.17 9 1088
11.5 Водач 11613.10.19 9 1551
11.6 Водач 11613.10.38 9 2331
11.7 Водач 11613.10.43 9 825
11.8 Водач 11613.10.469 9 8696
11.9 Водач 11613.10.521 9 2384
11.10 Водач 11613.10.527 9 2090
11.11 Водач 11613.10.545 9 2699
11.12 Водач 11613.10.550 9 5745
11.13 Водач 11613.10.559 9 1775
11.14 Водач 11613.10.566 9 1570
11.15 Водач 11613.10.573 9 4312
11.16 Водач 11613.10.532 9 2447
11.17 Водач 11613.10.535 9 3639
11.18 Водач 11613.10.548 9 2058
11.19 Водач 11613.10.67 8 2577
11.20 Водач 11613.10.137 8 2084
11.21 Водач 11613.10.153 8 3579
11.22 Водач 11613.10.164 8 1545
11.23 Водач 11613.10.198 8 2407
11.24 Водач 11613.10.310 8 3209
11.25 Водач 11613.10.312 8 1517
11.26 Водач 11613.10.317 8 3227
11.27 Водач 11613.10.332 8 2356
11.28 Водач 11613.10.333 8 2762
11.29 Водач 11613.10.334 8 3709
11.30 Водач 11613.10.388 8 2499
11.31 Водач 11613.10.72 8 2802
11.32 Водач 11613.10.212 8 1429
11.33 Водач 11613.10.324 8 1217
11.34 Водач 11613.10.325 8 1866
11.35 Водач 11613.10.357 8 6665
11.36 Водач 11613.10.299 8 6397
11.37 Водач 11613.10.399 8 3283
11.38 Водач 11613.10.235 8 1903
11.39 Водач 11613.10.618 8 3446
11.40 Водач 11613.10.443 9 2722
11.41 Водач 11613.10.517 9 5142
11.42 Водач 11613.10.574 9 4774
11.43 Водач 11613.10.556 9 5141
11.44 Водач 11613.10.232 9 1503
11.45 Водач 11613.10.435 9 1294
11.46 Водач 11613.10.222 8 1539
11.47 Водач 11613.10.427 8 1619
12.1 Войново 11987.1.96 3 2714
13.1 Възел 12423.500.54 8 3051
14.1 Габрово 14221.86.78 8 1695
14.2 Габрово 14221.86.77 8 4338
14.3 Габрово 14221.87.115 8 6043
14.4 Габрово 14221.87.94 8 410
14.5 Габрово 14221.87.25 8 1869
14.6 Габрово 14221.87.86 8 1559
14.7 Габрово 14221.87.118 8 1706
14.8 Габрово 14221.85.78 9 4999
14.9 Габрово 14221.81.79 9 2109
14.10 Габрово 14221.7.33 9 9404
14.11 Габрово 14221.7.38 9 10000
14.12 Габрово 14221.81.47 9 4244
14.13 Габрово 14221.36.11 9 2820
14.14 Габрово 14221.84.67 9 3657
14.15 Габрово 14221.36.9 9 6652
14.16 Габрово 14221.86.87 8 1504
14.17 Габрово 14221.21.25 9 9999
14.18 Габрово 14221.85.42 9 4522
14.19 Габрово 14221.87.136 9 4641
14.20 Габрово 14221.87.104 8 6583
14.21 Габрово 14221.87.103 8 1007
14.22 Габрово 14221.87.87 8 2374
14.23 Габрово 14221.86.64 8 2644
14.24 Габрово 14221.87.53 8 2346
14.25 Габрово 14221.87.110 8 2186
14.26 Габрово 14221.87.142 8 7180
14.27 Габрово 14221.87.99 8 550
14.28 Габрово 14221.86.63 8 2612
14.29 Габрово 14221.87.52 8 1988
14.30 Габрово 14221.87.54 8 2318
14.31 Габрово 14221.86.49 8 2062
14.32 Габрово 14221.87.100 8 5679
14.33 Габрово 14221.86.52 8 2207
14.34 Габрово 14221.87.129 8 4125
14.35 Габрово 14221.10.6 8 9005
14.36 Габрово 14221.1.42 8 7972
14.37 Габрово 14221.1.32 9 4997
14.38 Габрово 14221.3.44 9 3408
14.39 Габрово 14221.86.75 9 1647
14.40 Габрово 14221.2.38 9 1626
14.41 Габрово 14221.85.86 9 2613
14.42 Габрово 14221.85.66 9 2601
14.43 Габрово 14221.85.65 9 1090
14.44 Габрово 14221.13.48 9 5950
14.45 Габрово 14221.82.36 9 5676
14.46 Габрово 14221.86.58 9 1131
14.47 Габрово 14221.84.39 9 1293
14.48 Габрово 14221.84.40 9 6390
14.49 Габрово 14221.79.3 9 2379
14.50 Габрово 14221.79.26 9 1190
14.51 Габрово 14221.1.41 8 6967
14.52 Габрово 14221.10.5 8 6004
14.53 Габрово 14221.83.28 8 3119
14.54 Габрово 14221.86.55 8 1468
14.55 Габрово 14221.86.94 8 1205
14.56 Габрово 14221.86.62 8 4438
14.57 Габрово 14221.86.51 8 4252
14.58 Габрово 14221.84.32 9 2226
14.59 Габрово 14221.81.44 9 2464
14.60 Габрово 14221.85.67 9 3131
14.61 Габрово 14221.86.92 8 2705
14.62 Габрово 14221.81.30 9 4792
14.63 Габрово 14221.3.49 9 6837
14.64 Габрово 14221.3.51 9 2000
14.65 Габрово 14221.86.79 8 5201
14.66 Габрово 14221.86.71 8 2986
14.67 Габрово 14221.86.70 8 1482
14.68 Габрово 14221.9.35 8 1800
14.69 Габрово 14221.85.70 9 3424
14.70 Габрово 14221.85.36 9 816
14.71 Габрово 14221.7.58 9 1463
14.72 Габрово 14221.7.52 9 5000
14.73 Габрово 14221.79.8 9 1485
14.74 Габрово 14221.79.28 9 3214
14.75 Габрово 14221.81.27 9 7547
14.76 Габрово 14221.81.62 9 2837
14.77 Габрово 14221.86.89 8 3942
15.1 Даскалово 20167.7.611 8 1739
15.2 Даскалово 20167.5.641 8 1073
15.3 Даскалово 20167.4.731 8 548
15.4 Даскалово 20167.4.721 8 122
15.5 Даскалово 20167.6.617 8 1314
15.6 Даскалово 20167.3.627 8 2638
15.7 Даскалово 20167.1.628 8 1340
15.8 Даскалово 20167.1.622 8 1832
15.9 Даскалово 20167.1.623 8 421
15.10 Даскалово 20167.1.650 8 211
15.11 Даскалово 20167.2.609 8 1238
15.12 Даскалово 20167.1.606 8 2470
15.13 Даскалово 20167.2.610 8 2137
15.14 Даскалово 20167.2.614 8 650
15.15 Даскалово 20167.2.615 8 993
15.16 Даскалово 20167.3.604 8 1299
15.17 Даскалово 20167.6.615 8 930
15.18 Даскалово 20167.6.616 8 151
15.19 Даскалово 20167.1.46 8 818
15.20 Даскалово 20167.1.601 8 1505
15.21 Даскалово 20167.1.604 8 1509
15.22 Даскалово 20167.1.611 8 1029
15.23 Даскалово 20167.1.612 8 321
15.24 Даскалово 20167.1.613 8 85
15.25 Даскалово 20167.5.614 8 501
15.26 Даскалово 20167.5.615 8 485
15.27 Даскалово 20167.7.615 8 1553
15.28 Даскалово 20167.1.630 8 2722
15.29 Даскалово 20167.1.608 8 765
15.30 Даскалово 20167.1.609 8 476
15.31 Даскалово 20167.1.610 8 1198
15.32 Даскалово 20167.1.607 8 1554
15.33 Даскалово 20167.7.603 8 606
15.34 Даскалово 20167.7.602 8 762
15.35 Даскалово 20167.7.604 8 364
15.36 Даскалово 20167.7.605 9 207
15.37 Даскалово 20167.9.609 9 1812
15.38 Даскалово 20167.9.613 9 178
15.39 Даскалово 20167.9.612 8 866
15.40 Даскалово 20167.5.642 8 840
15.41 Даскалово 20167.5.639 8 975
15.42 Даскалово 20167.4.722 8 1424
15.43 Даскалово 20167.5.630 8 436
15.44 Даскалово 20167.7.624 8 3084
15.45 Даскалово 20167.5.631 8 269
15.46 Даскалово 20167.5.613 8 782
15.47 Даскалово 20167.3.623 8 1339
15.48 Даскалово 20167.3.632 8 2719
15.49 Даскалово 20167.3.616 8 1218
15.50 Даскалово 20167.5.608 8 2009
15.51 Даскалово 20167.5.609 8 561
15.52 Даскалово 20167.4.18 8 936
15.53 Даскалово 20167.4.605 8 1449
15.54 Даскалово 20167.3.610 8 1259
15.55 Даскалово 20167.3.607 8 1262
15.56 Даскалово 20167.3.611 8 2326
15.57 Даскалово 20167.3.609 8 327
15.58 Даскалово 20167.3.626 8 1008
15.59 Даскалово 20167.3.617 8 233
15.60 Даскалово 20167.3.624 8 1008
15.61 Даскалово 20167.3.618 8 1273
15.62 Даскалово 20167.7.628 8 1654
15.63 Даскалово 20167.2.626 8 1287
15.64 Даскалово 20167.4.703 8 1325
15.65 Даскалово 20167.4.8 8 940
15.66 Даскалово 20167.4.7 8 593
15.67 Даскалово 20167.9.602 9 1106
15.68 Даскалово 20167.4.604 8 2969
15.69 Даскалово 20167.5.604 8 3665
15.70 Даскалово 20167.6.604 8 2491
15.71 Даскалово 20167.6.605 8 1521
15.72 Даскалово 20167.1.71 8 2224
15.73 Даскалово 20167.4.63 8 652
15.74 Даскалово 20167.4.708 8 157
15.75 Даскалово 20167.4.709 8 480
15.76 Даскалово 20167.4.737 8 706
15.77 Даскалово 20167.5.620 8 688
15.78 Даскалово 20167.3.622 8 647
16.1 Драганово 23114.500.119 8 1300
16.2 Драганово 23114.500.251 8 2447
16.3 Драганово 23114.500.212 8 9622
16.4 Драганово 23114.500.214 8 3112
16.5 Драганово 23114.500.243 8 1856
16.6 Драганово 23114.500.458 8 3410
16.7 Драганово 23114.500.149 8 2540
16.8 Драганово 23114.500.175 8 7513
16.9 Драганово 23114.500.120 8 4151
16.10 Драганово 23114.500.297 8 3259
16.11 Драганово 23114.500.290 8 4629
17.1 Дядовско 24774.11.108 8 2708
17.2 Дядовско 24774.11.101 8 2067
17.3 Дядовско 24774.11.92 8 4403
17.4 Дядовско 24774.11.94 8 1276
17.5 Дядовско 24774.11.95 8 1473
17.6 Дядовско 24774.11.115 8 1373
17.7 Дядовско 24774.11.117 8 1100
17.8 Дядовско 24774.11.118 8 719
17.9 Дядовско 24774.11.777 8 3315
17.10 Дядовско 24774.11.787 8 1595
17.11 Дядовско 24774.11.788 8 3897
17.12 Дядовско 24774.11.461 8 932
17.13 Дядовско 24774.11.811 8 6217
17.14 Дядовско 24774.11.210 8 3077
17.15 Дядовско 24774.11.786 8 3201
17.16 Дядовско 24774.11.798 9 4712
17.17 Дядовско 24774.11.355 9 4242
17.18 Дядовско 24774.11.778 8 3315
17.19 Дядовско 24774.11.123 8 1194
17.20 Дядовско 24774.11.424 8 761
17.21 Дядовско 24774.11.464 8 1131
17.22 Дядовско 24774.11.660 8 1343
17.23 Дядовско 24774.11.662 8 1295
17.24 Дядовско 24774.11.739 8 2365
17.25 Дядовско 24774.11.659 8 1512
17.26 Дядовско 24774.11.793 8 5000
17.27 Дядовско 24774.11.644 9 1982
17.28 Дядовско 24774.11.773 9 2668
17.29 Дядовско 24774.11.806 8 5869
17.30 Дядовско 24774.11.450 8 1049
17.31 Дядовско 24774.11.805 8 3000
17.32 Дядовско 24774.11.290 8 9282
17.33 Дядовско 24774.11.809 8 5000
17.34 Дядовско 24774.11.63 8 3588
17.35 Дядовско 24774.11.184 8 1214
17.36 Дядовско 24774.11.465 8 1753
17.37 Дядовско 24774.11.812 8 4222
17.38 Дядовско 24774.11.349 9 7721
17.39 Дядовско 24774.11.348 9 4925
17.40 Дядовско 24774.11.346 9 1889
17.41 Дядовско 24774.11.342 9 2840
17.42 Дядовско 24774.11.267 8 1688
17.43 Дядовско 24774.11.271 8 652
17.44 Дядовско 24774.11.169 8 1381
17.45 Дядовско 24774.11.411 8 7123
17.46 Дядовско 24774.11.282 8 3060
17.47 Дядовско 24774.11.799 9 3013
17.48 Дядовско 24774.11.802 9 4969
17.49 Дядовско 24774.11.144 8 4695
17.50 Дядовско 24774.11.250 8 7949
17.51 Дядовско 24774.11.800 9 4910
17.52 Дядовско 24774.11.770 9 1500
17.53 Дядовско 24774.11.771 9 2500
17.54 Дядовско 24774.11.772 9 4000
17.55 Дядовско 24774.11.791 8 2445
17.56 Дядовско 24774.11.804 8 1597
17.57 Дядовско 24774.11.414 8 7081
17.58 Дядовско 24774.11.139 8 3532
17.59 Дядовско 24774.11.265 8 3948
17.60 Дядовско 24774.11.264 8 592
17.61 Дядовско 24774.11.266 8 681
17.62 Дядовско 24774.11.268 8 695
17.63 Дядовско 24774.11.368 8 9827
17.64 Дядовско 24774.11.669 8 2387
17.65 Дядовско 24774.11.702 8 2352
17.66 Дядовско 24774.11.719 8 4710
17.67 Дядовско 24774.11.801 9 2478
17.68 Дядовско 24774.11.592 8 2040
17.69 Дядовско 24774.11.655 8 1112
17.70 Дядовско 24774.11.794 8 2647
17.71 Дядовско 24774.11.795 8 1352
17.72 Дядовско 24774.11.796 8 5000
17.73 Дядовско 24774.11.814 8 6541
17.74 Дядовско 24774.11.815 8 6539
17.75 Дядовско 24774.11.13 9 3931
17.76 Дядовско 24774.11.51 8 1673
17.77 Дядовско 24774.11.66 8 1492
17.78 Дядовско 24774.11.88 8 1549
17.79 Дядовско 24774.11.164 8 1544
17.80 Дядовско 24774.11.201 8 1001
17.81 Дядовско 24774.11.263 8 2512
17.82 Дядовско 24774.11.408 8 965
17.83 Дядовско 24774.11.437 8 322
17.84 Дядовско 24774.11.439 8 527
17.85 Дядовско 24774.11.602 8 3950
17.86 Дядовско 24774.11.604 8 2706
17.87 Дядовско 24774.11.606 8 1581
17.88 Дядовско 24774.11.618 8 606
17.89 Дядовско 24774.11.620 8 4152
17.90 Дядовско 24774.11.622 8 2447
17.91 Дядовско 24774.11.630 8 1591
17.92 Дядовско 24774.11.647 8 1587
17.93 Дядовско 24774.11.682 8 2503
17.94 Дядовско 24774.11.699 8 1544
17.95 Дядовско 24774.11.732 8 4017
17.96 Дядовско 24774.11.790 8 3273
17.97 Дядовско 24774.11.245 9 8259
17.98 Дядовско 24774.11.335 9 1006
17.99 Дядовско 24774.11.646 9 1654
17.100 Дядовско 24774.11.774 9 1000
17.101 Дядовско 24774.11.755 9 1500
17.102 Дядовско 24774.11.803 9 1215
17.103 Дядовско 24774.11.373 8 929
17.104 Дядовско 24774.11.376 8 1691
17.105 Дядовско 24774.11.377 8 1526
17.106 Дядовско 24774.11.419 8 1587
17.107 Дядовско 24774.11.426 8 1176
17.108 Дядовско 24774.11.663 8 2511
17.109 Дядовско 24774.11.678 8 3308
17.110 Дядовско 24774.11.693 8 1098
17.111 Дядовско 24774.11.694 8 1234
17.112 Дядовско 24774.11.816 8 6540
17.113 Дядовско 24774.11.16 9 2585
17.114 Дядовско 24774.11.657 8 1393
17.115 Дядовско 24774.11.656 8 623
17.116 Дядовско 24774.11.435 8 4968
18.1 Железник 29132.11.21 8 2149
18.2 Железник 29132.11.17 8 1000
18.3 Железник 29132.11.323 8 1358
18.4 Железник 29132.11.299 8 1570
18.5 Железник 29132.11.106 8 2259
18.6 Железник 29132.11.174 8 2326
18.7 Железник 29132.11.340 4 2478
18.8 Железник 29132.12.164 8 2670
18.9 Железник 29132.11.151 4 6996
18.10 Железник 29132.12.118 8 4368
18.11 Железник 29132.12.119 8 6910
18.12 Железник 29132.12.86 8 2443
18.13 Железник 29132.12.103 8 7930
18.14 Железник 29132.12.270 8 5808
18.15 Железник 29132.12.107 8 6417
18.16 Железник 29132.11.287 8 8506
18.17 Железник 29132.12.74 8 2295
19.1 Женда 29252.10.547 9 2102
19.2 Женда 29252.10.454 9 3965
19.3 Женда 29252.10.461 9 3400
19.4 Женда 29252.10.563 9 2270
19.5 Женда 29252.10.534 9 3366
19.6 Женда 29252.10.102 8 3898
19.7 Женда 29252.10.532 9 3351
19.8 Женда 29252.10.613 9 1895
20.1 Житница 29461.10.42 8 2746
20.2 Житница 29461.10.20 9 5101
20.3 Житница 29461.10.273 8 1045
20.4 Житница 29461.10.272 8 1057
20.5 Житница 29461.10.313 8 1686
20.6 Житница 29461.10.242 4 4712
20.7 Житница 29461.10.520 8 789
20.8 Житница 29461.10.519 8 1992
20.9 Житница 29461.10.622 8 5603
20.10 Житница 29461.10.621 8 7486
20.11 Житница 29461.10.781 8 5847
20.12 Житница 29461.10.248 8 7190
20.13 Житница 29461.10.720 8 1647
21.1 Йончово 34117.10.560 9 3869
21.2 Йончово 34117.10.726 9 4848
21.3 Йончово 34117.10.725 9 1774
21.4 Йончово 34117.10.730 9 1895
21.5 Йончово 34117.10.718 9 5122
21.6 Йончово 34117.10.533 9 2470
21.7 Йончово 34117.10.455 9 1061
21.8 Йончово 34117.10.534 9 1583
21.9 Йончово 34117.10.637 5 1836
21.10 Йончово 34117.10.626 5 1357
21.11 Йончово 34117.10.405 9 5336
21.12 Йончово 34117.10.593 5 2236
21.13 Йончово 34117.10.194 9 3028
21.14 Йончово 34117.10.192 9 1200
21.15 Йончово 34117.10.232 9 8453
21.16 Йончово 34117.10.246 9 1444
21.17 Йончово 34117.10.238 9 5608
21.18 Йончово 34117.10.237 9 4183
21.19 Йончово 34117.10.242 9 7513
21.20 Йончово 34117.10.612 5 1078
21.21 Йончово 34117.10.218 9 2597
21.22 Йончово 34117.10.445 9 1084
21.23 Йончово 34117.10.447 9 416
21.24 Йончово 34117.10.448 9 1406
21.25 Йончово 34117.10.503 9 3226
21.26 Йончово 34117.10.147 9 1831
21.27 Йончово 34117.10.155 9 2201
21.28 Йончово 34117.10.794 9 2122
21.29 Йончово 34117.10.506 9 1784
21.30 Йончово 34117.10.444 9 4217
21.31 Йончово 34117.10.522 9 5122
21.32 Йончово 34117.10.511 9 1604
21.33 Йончово 34117.10.103 9 3553
21.34 Йончово 34117.10.114 9 5827
21.35 Йончово 34117.10.392 9 2541
21.36 Йончово 34117.10.412 9 3855
21.37 Йончово 34117.10.566 9 2490
21.38 Йончово 34117.10.579 9 2026
21.39 Йончово 34117.10.577 9 3270
21.40 Йончово 34117.10.576 9 514
21.41 Йончово 34117.10.375 9 1173
22.1 Каблешково 35047.8.2 8 1635
22.2 Каблешково 35047.8.3 8 4694
22.3 Каблешково 35047.8.381 8         1809
22.4 Каблешково 35047.8.295 8 2078
22.5 Каблешково 35047.8.253 8 2650
22.6 Каблешково 35047.8.252 8 2319
22.7 Каблешково 35047.8.5 8 1840
22.8 Каблешково 35047.8.167 8 3038
22.9 Каблешково 35047.8.155 8 3887
22.10 Каблешково 35047.8.435 8 2553
22.11 Каблешково 35047.8.342 8 4344
22.12 Каблешково 35047.8.341 8 1265
22.13 Каблешково 35047.8.340 8 1488
22.14 Каблешково 35047.8.339 8 1307
22.15 Каблешково 35047.8.338 8 2652
22.16 Каблешково 35047.8.427 8 1565
22.17 Каблешково 35047.8.293 8 3868
22.18 Каблешково 35047.8.272 8 1107
22.19 Каблешково 35047.8.220 8 605
23.1 Каняк 36066.10.635 9 7794
23.2 Каняк 36066.10.573 9 2079
23.3 Каняк 36066.10.578 9 1663
23.4 Каняк 36066.10.524 9 6000
23.5 Каняк 36066.10.62 9 1365
23.6 Каняк 36066.10.562 9 1092
23.7 Каняк 36066.10.254 9 1438
23.8 Каняк 36066.10.408 8 988
23.9 Каняк 36066.10.879 9 1569
23.10 Каняк 36066.10.921 9 5126
23.11 Каняк 36066.10.865 9 2860
23.12 Каняк 36066.10.892 9 2869
23.13 Каняк 36066.10.891 9 2358
23.14 Каняк 36066.10.72 9 2958
23.15 Каняк 36066.10.51 9 3297
23.16 Каняк 36066.10.559 9 2543
23.17 Каняк 36066.10.621 9 938
23.18 Каняк 36066.10.622 9 451
23.19 Каняк 36066.10.623 9 1117
23.20 Каняк 36066.10.624 9 1188
23.21 Каняк 36066.10.626 9 1198
23.22 Каняк 36066.10.627 9 2816
23.23 Каняк 36066.10.641 9 1754
23.24 Каняк 36066.10.656 9 1563
23.25 Каняк 36066.10.314 9 1409
23.26 Каняк 36066.10.941 9 3829
23.27 Каняк 36066.10.806 9 3758
23.28 Каняк 36066.10.176 8 5165
24.1 Комунига 38176.7.657 9 5000
24.2 Комунига 38176.7.658 9 5913
24.3 Комунига 38176.4.717 9 5000
24.4 Комунига 38176.4.737 9 5135
24.5 Комунига 38176.5.662 9 1015
24.6 Комунига 38176.2.526 9 1965
24.7 Комунига 38176.2.516 9 3057
24.8 Комунига 38176.2.628 9 2364
24.9 Комунига 38176.2.524 9 4418
24.10 Комунига 38176.2.631 9 3500
24.11 Комунига 38176.2.629 9 1753
24.12 Комунига 38176.3.549 9 6903
24.13 Комунига 38176.3.558 9 6813
24.14 Комунига 38176.4.646 9 4440
24.15 Комунига 38176.5.644 9 2787
24.16 Комунига 38176.5.647 9 1638
24.17 Комунига 38176.5.649 9 1712
24.18 Комунига 38176.5.601 9 1268
24.19 Комунига 38176.5.511 9 1397
24.20 Комунига 38176.7.618 9 3552
24.21 Комунига 38176.7.619 9 2623
24.22 Комунига 38176.5.619 9 1818
24.23 Комунига 38176.5.629 9 2489
24.24 Комунига 38176.5.630 9 2046
24.25 Комунига 38176.5.522 9 3932
24.26 Комунига 38176.5.528 9 3025
24.27 Комунига 38176.5.547 9 1614
24.28 Комунига 38176.5.616 9 623
24.29 Комунига 38176.5.518 9 3990
24.30 Комунига 38176.5.519 9 2943
24.31 Комунига 38176.4.586 9 3014
24.32 Комунига 38176.4.707 9 3959
24.33 Комунига 38176.4.706 9 1549
24.34 Комунига 38176.4.589 9 3749
24.35 Комунига 38176.3.654 9 2359
24.36 Комунига 38176.3.656 9 2909
24.37 Комунига 38176.3.657 9 1019
24.38 Комунига 38176.2.502 9 3105
24.39 Комунига 38176.7.623 8 2051
24.40 Комунига 38176.7.621 8 7441
24.41 Комунига 38176.7.622 8 910
24.42 Комунига 38176.3.616 8 6328
24.43 Комунига 38176.3.615 8 2872
24.44 Комунига 38176.3.510 8 3280
24.45 Комунига 38176.3.620 8 2894
24.46 Комунига 38176.3.619 8 3529
24.47 Комунига 38176.3.618 8 3432
24.48 Комунига 38176.3.617 8 1183
24.49 Комунига 38176.7.646 9 5727
24.50 Комунига 38176.2.605 9 7214
24.51 Комунига 38176.7.648 9 1532
24.52 Комунига 38176.7.549 9 1014
24.53 Комунига 38176.7.577 9 2681
24.54 Комунига 38176.7.572 9 1342
24.55 Комунига 38176.7.551 9 2731
24.56 Комунига 38176.7.547 9 3914
24.57 Комунига 38176.7.637 9 1281
24.58 Комунига 38176.7.539 9 1755
24.59 Комунига 38176.7.531 9 1946
24.60 Комунига 38176.7.538 9 2510
24.61 Комунига 38176.7.525 9 2805
24.62 Комунига 38176.7.626 9 1201
24.63 Комунига 38176.7.524 9 5686
24.64 Комунига 38176.7.636 9 3274
24.65 Комунига 38176.7.548 9 4646
24.66 Комунига 38176.7.552 9 4236
24.67 Комунига 38176.5.636 8 2403
24.68 Комунига 38176.5.634 8 2078
24.69 Комунига 38176.3.540 9 997
24.70 Комунига 38176.3.684 9 1250
24.71 Комунига 38176.3.622 8 470
24.72 Комунига 38176.3.505 8 4013
24.73 Комунига 38176.3.511 8 1911
24.74 Комунига 38176.7.620 9 2296
24.75 Комунига 38176.6.509 9 6685
24.76 Комунига 38176.4.727 9 1325
24.77 Комунига 38176.4.591 9 1728
24.78 Комунига 38176.4.566 9 5125
24.79 Комунига 38176.4.567 9 1335
24.80 Комунига 38176.7.562 9 3587
24.81 Комунига 38176.4.570 9 3892
24.82 Комунига 38176.7.633 9 5489
24.83 Комунига 38176.5.531 9 2132
24.84 Комунига 38176.5.643 9 2132
24.85 Комунига 38176.4.726 9 1340
24.86 Комунига 38176.6.517 9 6928
24.87 Комунига 38176.6.654 9 1633
24.88 Комунига 38176.4.696 9 1772
24.89 Комунига 38176.3.664 9 4952
24.90 Комунига 38176.6.609 9 1095
24.91 Комунига 38176.7.516 9 2683
24.92 Комунига 38176.7.515 9 3055
24.93 Комунига 38176.6.625 9 1809
24.94 Комунига 38176.7.656 9 3497
24.95 Комунига 38176.7.642 9 7354
24.96 Комунига 38176.7.641 9 1572
24.97 Комунига 38176.7.638 9 4319
24.98 Комунига 38176.7.635 9 3974
24.99 Комунига 38176.7.561 9 5075
24.100 Комунига 38176.7.632 9 2695
24.101 Комунига 38176.7.537 9 3102
24.102 Комунига 38176.7.634 9 901
24.103 Комунига 38176.7.536 9 2957
24.104 Комунига 38176.7.563 9 2911
24.105 Комунига 38176.7.630 9 7178
24.106 Комунига 38176.7.553 9 630
24.107 Комунига 38176.7.647 9 559
24.108 Комунига 38176.7.550 9 771
24.109 Комунига 38176.7.564 9 7887
24.120 Комунига 38176.7.625 9 975
24.121 Комунига 38176.7.522 9 1602
24.122 Комунига 38176.4.730 9 7290
24.123 Комунига 38176.5.637 8 1155
24.124 Комунига 38176.2.602 9 5232
25.1 Куцово 40796.2.11 9 2574
25.2 Куцово 40796.3.28 9 8262
25.3 Куцово 40796.3.63 9 1685
26.4 Лясково 44820.9.102 6 4886
26.5 Лясково 44820.14.25 6 7290
26.6 Лясково 44820.21.1 6 3530
26.7 Лясково 44820.21.26 6 2326
26.8 Лясково 44820.19.13 6 4842
26.9 Лясково 44820.10.29 6 1958
26.10 Лясково 44820.9.67 6 1762
26.11 Лясково 44820.14.19 6 4101
26.12 Лясково 44820.21.22 6 1000
26.13 Лясково 44820.25.50 8 1001
26.14 Лясково 44820.1.38 9 7550
26.15 Лясково 44820.1.40 9 3978
26.16 Лясково 44820.1.41 9 6698
26.17 Лясково 44820.1.36 9 8004
26.18 Лясково 44820.1.37 9 6385
26.19 Лясково 44820.1.42 9 6000
26.20 Лясково 44820.27.16 9 3630
26.21 Лясково 44820.1.35 9 9262
26.22 Лясково 44820.1.43 9 4645
26.23 Лясково 44820.24.79 9 1330
26.24 Лясково 44820.19.72 6 1137
26.25 Лясково 44820.6.39 6 2050
26.26 Лясково 44820.13.11 6 2919
26.27 Лясково 44820.12.5 6 3169
26.28 Лясково 44820.6.33 6 6717
26.29 Лясково 44820.10.43 6 3610
26.30 Лясково 44820.13.15 6 3021
26.31 Лясково 44820.2.8 6 2786
26.32 Лясково 44820.4.18 6 4448
26.33 Лясково 44820.4.10 6 5005
26.34 Лясково 44820.20.3 6 3614
26.35 Лясково 44820.8.9 6 3755
26.36 Лясково 44820.1.30 6 7368
26.37 Лясково 44820.1.20 9 4339
26.38 Лясково 44820.10.72 6 5930
26.39 Лясково 44820.13.19 6 5096
26.40 Лясково 44820.15.37 6 4851
26.41 Лясково 44820.9.72 6 2903
26.42 Лясково 44820.22.71 6 1203
26.43 Лясково 44820.22.70 6 930
26.44 Лясково 44820.22.74 6 1057
26.45 Лясково 44820.22.75 6 421
26.46 Лясково 44820.19.7 6 4377
26.47 Лясково 44820.18.46 7 3838
26.48 Лясково 44820.9.20 9 2737
26.49 Лясково 44820.4.16 9 1003
26.50 Лясково 44820.20.5 6 997
26.51 Лясково 44820.21.23 6 543
26.52 Лясково 44820.9.94 6 987
26.53 Лясково 44820.7.8 6 1428
27.1 Минзухар 48307.57.10 9 3993
27.2 Минзухар 48307.47.5 9 3911
27.3 Минзухар 48307.67.6 5 6538
27.4 Минзухар 48307.50.11 6 3596
27.5 Минзухар 48307.25.29 5 6860
27.6 Минзухар 48307.54.2 9 6149
27.7 Минзухар 48307.57.6 9 5812
27.8 Минзухар 48307.39.11 9 2435
27.9 Минзухар 48307.31.5 7 8519
27.10 Минзухар 48307.1.35 5 5226
27.11 Минзухар 48307.1.16 5 3457
27.12 Минзухар 48307.1.13 5 1111
27.13 Минзухар 48307.32.11 7 4997
27.14 Минзухар 48307.32.15 7 5256
28.1 Мурга 49326.10.237 10 7741
28.2 Мурга 49326.10.230 10 4937
28.3 Мурга 49326.10.229 10 1360
28.4 Мурга 49326.10.227 10 4263
28.5 Мурга 49326.10.318 10 1175
28.6 Мурга 49326.10.331 10 2826
29.1 Небеска 51192.10.83 9 1937
29.2 Небеска 51192.10.28 9 3891
29.3 Небеска 51192.10.32 9 1532
29.4 Небеска 51192.10.34 9 668
29.5 Небеска 51192.1.37 9 574
29.6 Небеска 51192.1.15 9 973
29.7 Небеска 51192.1.5 9 6630
29.8 Небеска 51192.1.25 9 2682
30.1 Новоселище 52153.1.17 9 982
30.2 Новоселище 52153.1.18 9 1659
30.3 Новоселище 52153.2.43 9 3051
30.4 Новоселище 52153.1.44 9 1622
30.5 Новоселище 52153.1.42 9 2357
30.6 Новоселище 52153.1.30 9 3652
30.7 Новоселище 52153.3.47 9 5275
30.8 Новоселище 52153.2.3 9 1563
30.9 Новоселище 52153.2.26 9 4273
30.10 Новоселище 52153.2.35 9 1548
30.11 Новоселище 52153.1.19 9 1238
30.12 Новоселище 52153.1.48 9 1044
30.13 Новоселище 52153.1.67 9 2114
30.14 Новоселище 52153.2.48 9 2157
30.15 Новоселище 52153.2.26 9 4273
31.1 Ночево 52372.600.416 9 6536
31.2 Ночево 52372.600.351 9 3650
31.3 Ночево 52372.600.460 9 5543
31.4 Ночево 52372.600.466 9 2002
31.5 Ночево 52372.600.495 9 1637
31.6 Ночево 52372.600.563 6 884
31.7 Ночево 52372.600.564 6 1325
31.8 Ночево 52372.600.470 9 1444
31.9 Ночево 52372.600.468 9 1463
31.10 Ночево 52372.600.123 9 2581
31.11 Ночево 52372.600.428 9 2064
31.12 Ночево 52372.600.427 9 8677
31.13 Ночево 52372.600.418 9 3501
31.14 Ночево 52372.600.450 9 8278
31.15 Ночево 52372.600.127 9 1339
31.16 Ночево 52372.600.132 9 2325
31.17 Ночево 52372.600.186 9 3451
31.18 Ночево 52372.600.423 9 4080
31.19 Ночево 52372.600.476 9 613
31.20 Ночево 52372.600.475 9 908
31.21 Ночево 52372.600.477 9 1908
31.22 Ночево 52372.600.471 9 1729
31.23 Ночево 52372.600.124 9 2464
31.24 Ночево 52372.600.808 9 4858
31.25 Ночево 52372.600.537 9 2661
31.26 Ночево 52372.600.128 9 1667
31.27 Ночево 52372.600.600 6 1742
31.28 Ночево 52372.600.530 6 2177
31.29 Ночево 52372.600.599 6 1611
31.30 Ночево 52372.600.596 6 1844
31.31 Ночево 52372.600.595 6 1197
31.32 Ночево 52372.600.589 6 1789
31.33 Ночево 52372.600.549 6 2375
31.34 Ночево 52372.600.577 6 2110
31.35 Ночево 52372.600.792 10 4293
31.36 Ночево 52372.600.518 9 1682
31.37 Ночево 52372.600.464 9 4428
31.38 Ночево 52372.600.522 9 3170
31.39 Ночево 52372.600.721 9 1638
31.40 Ночево 52372.600.500 9 7604
31.41 Ночево 52372.600.494 9 7633
31.42 Ночево 52372.600.492 9 6211
31.43 Ночево 52372.600.474 9 4642
31.44 Ночево 52372.600.459 9 8169
31.45 Ночево 52372.600.469 9 3283
31.46 Ночево 52372.600.526 6 819
31.47 Ночево 52372.600.528 6 573
32.1 Паничково 55395.1.276 9 7118
32.2 Паничково 55395.8.526 9 4803
32.3 Паничково 55395.8.535 9 2348
32.4 Паничково 55395.2.343 8 2983
32.5 Паничково 55395.1.76 9 4491
32.6 Паничково 55395.1.63 9 1458
32.7 Паничково 55395.1.16 9 1741
32.8 Паничково 55395.1.17 9 1479
32.9 Паничково 55395.1.33 9 2791
32.10 Паничково 55395.1.38 9 3430
32.11 Паничково 55395.1.91 9 1515
32.12 Паничково 55395.1.35 9 1355
32.13 Паничково 55395.1.5 9 1118
32.14 Паничково 55395.2.150 8 1366
32.15 Паничково 55395.2.152 8 1401
32.16 Паничково 55395.2.153 8 1755
32.17 Паничково 55395.2.157 8 3482
32.18 Паничково 55395.3.427 9 1617
32.19 Паничково 55395.3.571 9 3480
32.20 Паничково 55395.3.569 9 556
32.21 Паничково 55395.3.212 9 7905
32.22 Паничково 55395.3.565 9 1900
32.23 Паничково 55395.3.228 9 2532
32.24 Паничково 55395.3.573 9 2446
32.25 Паничково 55395.2.94 8 1702
32.26 Паничково 55395.1.208 9 2533
32.27 Паничково 55395.8.532 9 1245
32.28 Паничково 55395.8.533 9 6208
32.29 Паничково 55395.8.546 9 3190
32.30 Паничково 55395.8.548 9 1657
32.31 Паничково 55395.8.553 9 1013
32.32 Паничково 55395.2.344 8 2563
32.33 Паничково 55395.3.186 9 3109
32.34 Паничково 55395.2.101 8 1909
32.35 Паничково 55395.2.156 8 1384
32.36 Паничково 55395.2.158 8 2818
32.37 Паничково 55395.2.47 8 3752
33.1 Патица 55568.16.15 8 733
33.2 Патица 55568.14.42 8 6606
33.3 Патица 55568.23.41 8 3497
33.4 Патица 55568.23.59 8 2002
33.5 Патица 55568.23.24 8 1697
33.6 Патица 55568.23.14 8 1819
33.7 Патица 55568.3.23 8 3032
33.8 Патица 55568.4.12 8 1794
33.9 Патица 55568.3.27 8 2248
33.10 Патица 55568.17.20 8 2690
33.11 Патица 55568.6.36 4 4411
33.12 Патица 55568.1.35 4 2736
33.13 Патица 55568.6.39 4 2363
33.14 Патица 55568.6.40 4 5934
33.15 Патица 55568.14.48 8 1353
33.16 Патица 55568.14.78 8 2713
33.17 Патица 55568.14.18 8 2312
34.1 Петелово 55960.1.8 5 5376
34.2 Петелово 55960.1.43 5 6000
34.3 Петелово 55960.1.48 5 2781
34.4 Петелово 55960.1.219 5 1688
34.5 Петелово 55960.1.271 5 920
34.6 Петелово 55960.1.282 5 492
34.7 Петелово 55960.1.301 5 2729
34.8 Петелово 55960.1.304 5 3267
34.9 Петелово 55960.1.305 5 1338
34.10 Петелово 55960.1.306 5 3878
34.11 Петелово 55960.1.309 5 869
34.12 Петелово 55960.2.27 5 1838
34.13 Петелово 55960.2.38 5 3002
34.14 Петелово 55960.2.49 5 2005
34.15 Петелово 55960.2.57 5 4683
34.16 Петелово 55960.3.17 5 1315
34.17 Петелово 55960.3.23 5 2199
34.18 Петелово 55960.3.25 5 6398
34.19 Петелово 55960.3.111 5 900
34.20 Петелово 55960.4.10 5 1585
34.21 Петелово 55960.4.15 5 1506
34.22 Петелово 55960.4.51 5 3197
34.23 Петелово 55960.4.118 5 664
34.24 Петелово 55960.4.147 5 3075
34.25 Петелово 55960.4.180 5 1375
34.26 Петелово 55960.6.8 5 2305
34.27 Петелово 55960.7.25 5 2726
34.28 Петелово 55960.7.143 5 2946
34.29 Петелово 55960.7.154 5 1003
34.30 Петелово 55960.7.155 5 651
34.31 Петелово 55960.7.198 5 1756
34.32 Петелово 55960.10.19 5 1695
34.33 Петелово 55960.10.23 5 2063
34.34 Петелово 55960.10.47 5 2803
34.35 Петелово 55960.10.49 5 1199
34.36 Петелово 55960.10.66 5 1468
34.37 Петелово 55960.10.76 5 5017
34.38 Петелово 55960.10.83 5 1569
34.39 Петелово 55960.10.94 5 1614
34.40 Петелово 55960.10.124 5 9894
34.41 Петелово 55960.10.140 5 2499
34.42 Петелово 55960.10.146 5 705
34.43 Петелово 55960.10.174 5 3475
34.44 Петелово 55960.10.178 5 1390
34.45 Петелово 55960.10.199 5 725
34.46 Петелово 55960.10.215 5 1821
34.47 Петелово 55960.10.218 5 566
34.48 Петелово 55960.10.226 5 2801
34.49 Петелово 55960.10.254 5 2751
34.50 Петелово 55960.10.258 5 5722
34.51 Петелово 55960.10.277 5 2815
34.52 Петелово 55960.10.279 5 6643
34.53 Петелово 55960.10.288 5 2667
34.54 Петелово 55960.10.289 5 4005
34.55 Петелово 55960.10.309 5 699
34.56 Петелово 55960.11.10 5 489
34.57 Петелово 55960.11.13 5 1867
34.58 Петелово 55960.11.15 5 1997
34.59 Петелово 55960.11.51 5 2313
34.60 Петелово 55960.11.53 5 7231
34.61 Петелово 55960.11.54 5 3699
34.62 Петелово 55960.12.2 5 5506
34.63 Петелово 55960.12.20 5 2671
34.64 Петелово 55960.12.29 5 1097
34.65 Петелово 55960.3.170 6 6744
34.66 Петелово 55960.4.30 7 6915
34.67 Петелово 55960.4.62 7 5577
34.68 Петелово 55960.4.70 7 1796
34.69 Петелово 55960.4.80 7 7783
34.70 Петелово 55960.4.96 7 2004
34.71 Петелово 55960.4.124 7 704
34.72 Петелово 55960.4.127 7 1589
34.73 Петелово 55960.4.129 7 3054
34.74 Петелово 55960.4.131 7 7189
34.75 Петелово 55960.1.11 9 3311
34.76 Петелово 55960.1.16 9 1004
34.77 Петелово 55960.1.76 9 3034
34.78 Петелово 55960.1.78 9 3008
34.79 Петелово 55960.1.102 9 825
34.80 Петелово 55960.1.110 9 832
34.81 Петелово 55960.1.155 9 1663
34.82 Петелово 55960.1.168 9 1776
34.83 Петелово 55960.1.180 9 1443
34.84 Петелово 55960.1.299 9 3767
34.85 Петелово 55960.5.33 9 2143
34.86 Петелово 55960.12.5 5 5394
34.87 Петелово 55960.10.295 5 6312
34.88 Петелово 55960.10.305 5 8386
34.89 Петелово 55960.7.194 5 2453
35.1 Пряпорец 58731.10.9 8 1019
35.2 Пряпорец 58731.10.90 8 1604
35.3 Пряпорец 58731.10.31 8 1882
35.4 Пряпорец 58731.10.422 8 3224
35.5 Пряпорец 58731.10.33 8 973
35.6 Пряпорец 58731.10.53 8 2686
35.7 Пряпорец 58731.10.546 8 955
35.8 Пряпорец 58731.10.73 8 2292
35.9 Пряпорец 58731.10.438 8 933
35.10 Пряпорец 58731.10.74 8 2307
35.11 Пряпорец 58731.10.12 8 1000
35.12 Пряпорец 58731.10.32 8 960
35.13 Пряпорец 58731.10.36 8 2962
35.14 Пряпорец 58731.10.75 8 3422
35.15 Пряпорец 58731.10.462 8 532
35.16 Пряпорец 58731.10.125 8 1086
35.17 Пряпорец 58731.10.472 8 2429
35.18 Пряпорец 58731.10.125 8 1086
35.19 Пряпорец 58731.10.56 8 9501
35.20 Пряпорец 58731.10.549 8 6645
35.21 Пряпорец 58731.10.547 8 1000
35.22 Пряпорец 58731.10.166 8 756
35.23 Пряпорец 58731.10.217 8 1433
35.24 Пряпорец 58731.10.355 8 2422
36.1 Пчеларово 58829.70.2 8 8257
36.2 Пчеларово 58829.33.1 7 597
36.3 Пчеларово 58829.35.20 7 709
36.4 Пчеларово 58829.2.19 7 2020
36.5 Пчеларово 58829.61.52 6 1500
36.6 Пчеларово 58829.101.14 5 1098
36.7 Пчеларово 58829.172.12 5 7541
36.8 Пчеларово 58829.160.25 5 4000
36.9 Пчеларово 58829.166.5 7 5800
36.10 Пчеларово 58829.155.13 7 5220
36.11 Пчеларово 58829.155.8 7 587
36.12 Пчеларово 58829.24.22 9 1199
36.13 Пчеларово 58829.171.29 5 1541
36.14 Пчеларово 58829.172.19 5 2928
36.15 Пчеларово 58829.7.26 6 806
36.16 Пчеларово 58829.172.42 5 538
36.17 Пчеларово 58829.7.41 6 509
36.18 Пчеларово 58829.15.57 7 203
36.19 Пчеларово 58829.21.4 6 196
36.20 Пчеларово 58829.101.25 5 117
36.21 Пчеларово 58829.81.39 6 899
36.22 Пчеларово 58829.7.15 6 1272
36.23 Пчеларово 58829.107.14 4 1207
36.24 Пчеларово 58829.76.25 6 898
36.25 Пчеларово 58829.171.31 5 1998
36.26 Пчеларово 58829.100.16 5 527
36.27 Пчеларово 58829.146.67 5 270
36.28 Пчеларово 58829.92.39 6 1039
36.29 Пчеларово 58829.107.18 4 1399
36.30 Пчеларово 58829.77.7 5 1498
36.31 Пчеларово 58829.81.32 6 501
36.32 Пчеларово 58829.68.24 6 812
36.33 Пчеларово 58829.21.15 6 195
36.34 Пчеларово 58829.100.22 5 902
36.35 Пчеларово 58829.20.21 6 655
36.36 Пчеларово 58829.163.19 7 1170
36.37 Пчеларово 58829.173.8 5 800
36.38 Пчеларово 58829.170.2 7 1001
36.39 Пчеларово 58829.14.16 7 464
37.1 Русалина 63392.2.19 9 4453
37.2 Русалина 63392.2.58 9 3017
37.3 Русалина 63392.2.46 9 2566
37.4 Русалина 63392.2.17 9 6890
38.1 Свободиново 65841.10.100 8 7295
38.2 Свободиново 65841.10.505 8 5724
38.3 Свободиново 65841.10.163 8 4421
38.4 Свободиново 65841.10.95 8 5362
38.5 Свободиново 65841.10.54 8 9160
38.6 Свободиново 65841.10.34 8 5500
39.1 Соколите 67893.502.268 9 1101
39.2 Соколите 67893.502.403 9 4439
39.3 Соколите 67893.502.417 9 2216
39.4 Соколите 67893.502.320 9 2801
39.5 Соколите 67893.502.321 9 829
39.6 Соколите 67893.502.324 9 296
40.1 Среднево 68415.16.80 8 7299
40.2 Среднево 68415.16.7 8 2159
40.3 Среднево 68415.16.51 8 1610
40.4 Среднево 68415.16.81 8 1000
40.5 Среднево 68415.16.82 8 1911
40.6 Среднево 68415.16.55 8 2700
40.7 Среднево 68415.16.84 8 3312
41.1 Средска 68566.99.95 9 4701
41.2 Средска 68566.99.53 9 2039
41.3 Средска 68566.99.80 9 2456
41.4 Средска 68566.99.198 9 5660
41.5 Средска 68566.99.243 9 3760
41.6 Средска 68566.99.248 9 4093
41.7 Средска 68566.99.275 9 2932
42.1 Черна нива 80830.5.544 9 1454
42.2 Черна нива 80830.4.131 9 2055
42.3 Черна нива 80830.3.14 9 3361
42.4 Черна нива 80830.1.137 9 2070
42.5 Черна нива 80830.1.138 9 2972
42.6 Черна нива 80830.1.140 9 5300
42.7 Черна нива 80830.5.523 9 2254
42.8 Черна нива 80830.6.515 9 7988
42.9 Черна нива 80830.6.503 9 2205
42.10 Черна нива 80830.5.514 9 5054
42.11 Черна нива 80830.5.513 9 878
42.12 Черна нива 80830.7.510 9 1325
42.13 Черна нива 80830.5.502 9 2815
42.14 Черна нива 80830.5.506 9 3273
42.15 Черна нива 80830.5.534 9 1602
42.16 Черна нива 80830.6.517 9 1566
42.17 Черна нива 80830.5.548 9 803
42.18 Черна нива 80830.5.546 9 1495
42.19 Черна нива 80830.7.502 9 205
42.20 Черна нива 80830.6.501 9 1447
42.21 Черна нива 80830.4.55 9 2795
42.22 Черна нива 80830.4.26 9 5249
42.23 Черна нива 80830.4.34 9 4457
42.24 Черна нива 80830.4.52 9 2028
42.25 Черна нива 80830.6.551 9 1765
42.26 Черна нива 80830.6.524 9 3778
42.27 Черна нива 80830.5.545 9 1084
42.28 Черна нива 80830.3.28 9 1796
42.29 Черна нива 80830.3.29 9 302
42.30 Черна нива 80830.4.36 9 2515
42.31 Черна нива 80830.5.540 9 2949
42.32 Черна нива 80830.5.541 9 2304
42.33 Черна нива 80830.5.542 9 2423
42.34 Черна нива 80830.5.543 9 4041
42.35 Черна нива 80830.6.520 9 1062
42.36 Черна нива 80830.6.543 9 1073
42.37 Черна нива 80830.5.557 9 6873
42.38 Черна нива 80830.7.509 9 4190
42.39 Черна нива 80830.6.549 9 711
42.40 Черна нива 80830.6.511 9 6880
42.41 Черна нива 80830.6.513 9 3590
42.42 Черна нива 80830.6.518 9 3471
42.43 Черна нива 80830.6.504 9 1197
42.44 Черна нива 80830.6.553 9 3682
42.45 Черна нива 80830.7.513 9 5016
42.46 Черна нива 80830.6.512 9 2062
42.47 Черна нива 80830.6.510 9 1499
42.48 Черна нива 80830.6.528 9 1249
42.49 Черна нива 80830.6.527 9 1956
42.50 Черна нива 80830.5.504 9 4104
42.51 Черна нива 80830.2.62 9 5348
42.52 Черна нива 80830.5.512 9 5526
42.53 Черна нива 80830.6.547 9 2153
42.54 Черна нива 80830.1.129 9 3721
42.55 Черна нива 80830.1.127 9 3452
42.56 Черна нива 80830.5.507 9 2286
42.57 Черна нива 80830.5.509 9 1810
42.58 Черна нива 80830.5.510 9 2579
42.59 Черна нива 80830.5.511 9 1014
42.60 Черна нива 80830.5.505 9 414
42.61 Черна нива 80830.5.537 9 2874
42.62 Черна нива 80830.2.56 9 1371
42.63 Черна нива 80830.2.46 9 1793
42.64 Черна нива 80830.5.526 9 1981
42.65 Черна нива 80830.5.527 9 859
42.66 Черна нива 80830.6.552 9 1597
42.67 Черна нива 80830.6.548 9 1958
43.1 Черноочене 81236.4.466 4 1354
43.2 Черноочене 81236.4.156 4 6257
43.3 Черноочене 81236.4.566 4 8055
43.4 Черноочене 81236.4.110 4 3585
43.5 Черноочене 81236.4.561 4 9582
43.6 Черноочене 81236.4.459 4 8897
43.7 Черноочене 81236.3.453 4 6022
43.8 Черноочене 81236.3.445 4 3020
43.9 Черноочене 81236.4.623 8 8700
44.1 Ябълчени 87103.1.55 8 9084
44.2 Ябълчени 87103.1.1 8 5207
44.3 Ябълчени 87103.1.141 8 2198
44.4 Ябълчени 87103.1.144 8 1693
44.5 Ябълчени 87103.8.5 8 1840
44.6 Ябълчени 87103.1.193 8 3382
44.7 Ябълчени 87103.1.29 8 2992
44.8 Ябълчени 87103.2.50 4 636
44.9 Ябълчени 87103.2.49 4 466
44.10 Ябълчени 87103.2.66 4 1310
44.11 Ябълчени 87103.2.35 4 1801
44.12 Ябълчени 87103.1.182 8 1377
44.13 Ябълчени 87103.1.181 8 2665
45.1 Яворово 87165.10.126 9 1211
45.2 Яворово 87165.10.213 9 1972
45.3 Яворово 87165.10.448 9 1575
45.4 Яворово 87165.10.482 9 902
45.5 Яворово 87165.10.458 9 978
45.6 Яворово 87165.10.665 9 3206
45.7 Яворово 87165.10.616 9 2487
45.8 Яворово 87165.10.413 9 2852
45.9 Яворово 87165.10.414 9 925
45.10 Яворово 87165.10.216 9 1101
45.11 Яворово 87165.10.385 9 833
45.12 Яворово 87165.10.386 9 332
45.13 Яворово 87165.10.771 9 2779
45.14 Яворово 87165.10.795 9 8533
45.15 Яворово 87165.10.716 9 1798
45.16 Яворово 87165.10.756 9 1668
45.17 Яворово 87165.10.46 9 4947
45.18 Яворово 87165.10.107 9 1793
45.19 Яворово 87165.10.108 9 1700
45.20 Яворово 87165.10.225 9 1749
45.21 Яворово 87165.10.323 9 7069
45.22 Яворово 87165.10.330 9 1622
45.23 Яворово 87165.10.376 9 1104
45.24 Яворово 87165.10.412 9 1297
45.25 Яворово 87165.10.426 9 2877
45.26 Яворово 87165.10.439 9 4471
45.27 Яворово 87165.10.440 9 1633
45.28 Яворово 87165.10.473 9 1330
45.29 Яворово 87165.10.480 9 1801
45.30 Яворово 87165.10.485 9 1406
45.31 Яворово 87165.10.555 9 3595
45.32 Яворово 87165.10.605 9 3395
45.33 Яворово 87165.10.606 9 5913
45.34 Яворово 87165.10.629 9 2304
45.35 Яворово 87165.10.632 9 1415
45.36 Яворово 87165.10.699 9 2012
45.37 Яворово 87165.10.725 9 2377
45.38 Яворово 87165.10.730 9 2782
45.39 Яворово 87165.10.342 9 1565
45.40 Яворово 87165.10.378 9 4856
1.1 Безводно 03188.10.284 8 1443
1.2 Безводно 03188.10.350 8 1649
1.3 Безводно 03188.10.416 8 853
1.4 Безводно 03188.10.415 8 802
1.5 Безводно 03188.10.408 8 876
2.1 Бели вир 03410.10.235 4 419
2.2 Бели вир 03410.10.319 8 103
2.3 Бели вир 03410.10.325 8 9753
2.4 Бели вир 03410.10.364 8 1748
2.5 Бели вир 03410.10.379 8 824
2.6 Бели вир 03410.10.222 8 783
2.7 Бели вир 03410.10.530 8 877
2.8 Бели вир 03410.10.534 8 1495
2.9 Бели вир 03410.10.116 8 2558
2.10 Бели вир 03410.10.96 8 4635
2.11 Бели вир 03410.10.80 8 819
2.12 Бели вир 03410.10.888 8 871
2.13 Бели вир 03410.10.633 8 3336
2.14 Бели вир 03410.10.476 8 430
2.15 Бели вир 03410.10.663 8 599
2.16 Бели вир 03410.10.468 8 2002
2.17 Бели вир 03410.10.367 8 1077
3.1 Черноочене 81236.4.213 4 8899
4.1 Патица 55568.6.24 4 1280
4.2 Патица 55568.6.13 4 427
4.3 Патица 55568.1.2 4 165
4.4 Патица 55568.1.19 4 384
4.5 Патица 55568.1.31 4 1798
4.6 Патица 55568.1.36 4 150
4.7 Патица 55568.2.11 4 3668
4.8 Патица 55568.3.24 8 161
4.9 Патица 55568.4.3 8 415
4.10 Патица 55568.4.22 8 2087
4.11 Патица 55568.14.55 8 470
4.12 Патица 55568.19.47 8 293
4.13 Патица 55568.19.48 8 899
4.14 Патица 55568.19.52 8 8175
4.15 Патица 55568.14.52 8 4999
4.16 Патица 55568.18.16 8 2442
4.17 Патица 55568.8.5 9 1071
4.18 Патица 55568.5.13 9 560
4.19 Патица 55568.5.15 9 590
1.1 Пряпорец 58731.10.474 8 5549
1.2 Пряпорец 58731.10.257 8 669
2.1 Мурга 49326.10.258 9 9163
3.1 Железник 29132.11.47 8 2945
3.2 Железник 29132.11.185 8 5996
3.3 Железник 29132.12.25 8 2349
3.4 Железник 29132.12.99 8 5414
3.5 Железник 29132.12.176 8 2376
3.6 Железник 29132.12.181 8 2320
3.7 Железник 29132.12.245 8 4561
3.8 Железник 29132.11.66 8 2000
4.1 Бели вир 03410.10.235 4 419
4.2 Бели вир 03410.10.319 8 103
4.3 Бели вир 03410.10.325 8 9753
4.4 Бели вир 03410.10.364 8 1748
4.5 Бели вир 03410.10.379 8 824
4.6 Бели вир 03410.10.222 8 783
4.7 Бели вир 03410.10.530 8 877
4.8 Бели вир 03410.10.534 8 1495
4.9 Бели вир 03410.10.116 8 2558
4.10 Бели вир 03410.10.96 8 4635
4.11 Бели вир 03410.10.80 8 819
4.12 Бели вир 03410.10.888 8 871
4.13 Бели вир 03410.10.633 8 3336
4.14 Бели вир 03410.10.476 8 430
4.15 Бели вир 03410.10.663 8 599
4.16 Бели вир 03410.10.468 8 2002
4.17 Бели вир 03410.10.425 8 1187
4.18 Бели вир 03410.10.367 8 1077
5.1 Патица 55568.6.24 4 1280
5.2 Патица 55568.6.13 4 427
5.3 Патица 55568.1.2 4 165
5.4 Патица 55568.1.19 4 384
5.5 Патица 55568.1.31 4 1798
5.6 Патица 55568.1.36 4 150
5.7 Патица 55568.2.11 4 3668
5.8 Патица 55568.3.24 8 161
5.9 Патица 55568.4.3 8 415
5.10 Патица 55568.4.22 8 2087
5.11 Патица 55568.14.55 8 470
5.12 Патица 55568.19.47 8 293
5.13 Патица 55568.19.48 8 899
5.14 Патица 55568.19.52 8 8175
5.15 Патица 55568.14.52 8 4999
5.16 Патица 55568.18.16 8 2442
5.17 Патица 55568.8.5 9 1071
5.18 Патица 55568.5.13 9 560
5.19 Патица 55568.5.15 9 590
5.20 Патица 55568.4.3 8 415
1.1 Патица 55568.23.31 8 1461
1.2 Патица 55568.10.4 8 7358
1.3 Патица 55568.7.18 8 733
2.1 Комунига 38176.5.509 9 1814
3.1 Минзухар 48307.64.26 5 2788
в/ Мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване:

 

Землище Имоти /бр./ Пасища Площ /дка/ Имоти /бр./ Ливади Площ /дка/
1 Бакалите 68 564,507 2 5,112
2 Безводно 112 722,995 41 187,31
3 Бели вир 119 2390,124 1 14,244
4 Беснурка 8 81,515 0 0,000
5 Божурци 108 342,042 25 43,300
6 Боровско 42 425,659 0 0,000
7 Босилица 19 321,183 0 0,000
8 Бостанци 40 137,012 0 0,000
9 Бърза река 18 271,719 0 0,000
10 Верско 25 216,817 0 0,000
11 Водач 97 973,416 1 3,000
12 Вождово 17 53,636 3 4,119
13 Войново 18 97,985 0 0,000
14 Възел 22 235,731 0 0,000
15 Габрово 150 3173,583 82 352,635
16 Даскалово 63 730,694 0 0,000
17 Драганово 50 417,091 25 43,368
18 Дядовско 69 768,908 0 0,000
19 Железник 59 546,630 6 5,966
20 Женда 119 1325,832 16 96,638
21 Житница 98 1224,975 0 0,000
22 Йончово 97 1281,744 7 37,072
23 Каблешково 37 182,222 0 0,000
24 Каняк 99 776,706 1 18,568
25 Комунига 67 4180,502 70 1199,784
26 Куцово 16 461,706 0 0,000
27 Лясково 116 876,288 0 0,000
28 Минзухар 119 1077,658 4 16,675
29 Мурга 62 345,778 0 0,000
30 Небеска 32 550,936 6 114,602
31 Новоселище 22 288,566 1 12,157
32 Ночево 95 1123,385 13 89,376
33 Паничково 209 969,757 6 16,915
34 Патица 31 766,744 0 0,000
35 Петелово 79 778,807 4 13,498
36 Пряпорец 67 293,796 13 7,286
37 Пчеларово 359 4055,128 1 6,595
38 Русалина 16 955,092 0 0,000
39 Свободиново 40 783,674 1 27,178
40 Соколите 90 941,524 7 38,637
41 Среднево 30 129,386 2 4,620
42 Средска 39 340,005 1 1,153
43 Стражница 14 563,991 0 0,000
44 Черна нива 52 569,691 2 9,162
45 Черноочене 54 277,248 1 10,404
46 Ябълчени 30 158,971 0 0,000
47 Яворово 145 1492,972 3 60,806
  ОБЩО: 3338 39244,331 345 2440,180

Забележка: Описание на имотите по землища, по номера, категория и площ се намират при ст.сп. „ОС“.

 

 

 

  1. IV. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица

При постъпване на предложения до кмета на общината за замяна на имот – общинска собственост със собствен имот или вещни права от граждани или юридически лица, по същите ще се процедира съгласно Закона за общинската собственост.

 

  1. V. Описание на имотите, които общината има намерение да ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ

През 2024 г. Община Черноочене може да придобие поземлени имоти или части от тях, при възникване на необходимост за придобиване на имот от граждани или юридически лица, по същите ще се процедира съгласно Закона за общинската собственост.

  1. VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Черноочене през 2024 г. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2023 – 2027 г.

По своята същност Програмата е отворен документ и може да се актуализира през годината.

Настоящата програма е приета с Решение №10 от  16.02.2024 г.