Предложение

Материали до ОбС

ОтносноОпределяне на конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметове

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на  кмета на общината.

При определяне на размера на възнагражденията са взети предвид разпоредбите на Постановление №74 от 01.04.2024 година за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2024 г. Съгласно чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/14.04.2010 година за заплатите в бюджетните организации и дейности, основните месечни заплати на кметовете на общини, райони и кметства  се определят от съответния Общински съвет при условията на ЗМСМА.

Индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства, са съобразени с броя на населението в съответното кметство, по групи според населението в кметството и са определени в абсолютен размер. Във връзка с направен анализ на броя на населението във всяко кметство в общината е направено групиране на населените места в шест групи, както следва:

 1. кметства с население над 1 000 жители с постоянен адрес;
 2. кметства с население от 801 до 1000 жители с постоянен адрес;
 3. кметства с население от 601 до 800 жители с постоянен адрес;
 4. кметства с население от 401 до 600 жители с постоянен адрес;
 5. кметства с население от 201 до 400 жители с постоянен адрес;
 6. кметства с население под 200 жители с постоянен адрес;

 

 

Предвид изложеното предлагам Общинският съвет – Черноочене да приеме следното

 

 

                                                      РЕШЕНИЕ –  ПРОЕКТ!

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 5, ал. 16 от Постановление на Министерския съвет  №67/14.04.2010 година  за заплатите в бюджетните организации и дейности, във връзка с Постановление №74 от 01.04.2024 година за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2024 г.,             Общински съвет –  с. Черноочене

 

Р Е Ш И:

 

 1. I. Одобрява групиране на населените места според населението в кметството в шест групи, както следва:
 2. кметства с население над 1 000 жители с постоянен адрес;
 3. кметства с население от 801 до 1000 жители с постоянен адрес;
 4. кметства с население от 601 до 800 жители с постоянен адрес;
 5. кметства с население от 401 до 600 жители с постоянен адрес;
 6. кметства с население от 201 до 400 жители с постоянен адрес;
 7. кметства с население под 200 жители с постоянен адрес.

 

 1. II. Определя размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства в съответствие с т. 1, считано от 01.01.2024 година, в рамките на разходите за персонал по бюджета на Община Черноочене, както следва:

 

№ по ред Длъжност Трите имена Основна месечна заплата
1 Кмет с. Комунига Бахри Хашимов Хашимов 1 980.00 лв.
2 Кмет с. Минзухар Шукри Халибрям Осман 1 980.00 лв.
3 Кмет с. Бели вир Джеватин Бейсим Юмер 1 980.00 лв.
4 Кмет с. Габрово Шюкран Фикрет Муса 1 980.00 лв.
5 Кмет с. Лясково Шабан Хасан Адем 1 870,00 лв.
6 Кмет с. Дядовско Гюлбахар Керим Мурад 1 760,00 лв.
7 Кмет с. Даскалово Гюнер Шабан Апти 1 705,00 лв.
8 Кмет с. Паничково Али Ферад Бекир 1 705,00 лв.
9 Кмет с. Житница Шенгюл Дуран Алиева 1 705,00 лв.
10 Кмет с. Божурци Бекир Бекир Али 1 705,00 лв.
11 Кмет с. Водач Муса Рамадан Муса 1 705,00 лв.
12 Кмет с. Каблешково Гюнер Кадир Мехмед 1 705,00 лв.
13 Кмет с. Нови пазар Вилдане Байрамали Сали 1 705,00 лв.
14 Кмет с. Драганово Себиле Дурали Яха 1 540,00 лв.
15 Кмет с. Железник Себахтин Юсеин Мустафа 1 540,00 лв.
16 Кмет с. Каняк Гюлназ Аптикерим Сюлейман 1 540,00 лв.
17 Кмет с. Патица Юксел Фаик Ахмед 1 540,00 лв.
18 Кмет с. Петелово Ахмед Шабан Ахмед 1 540,00 лв.
19 Кмет с. Пряпорец Айля Фарис Ахмед 1 540,00 лв.
20 Кмет с. Свободиново Семра Сейдали Шабан 1 540,00 лв.
21 Кмет с. Стражница Еджевит Рамадан Ибрам 1 540,00 лв.
22 Кмет с. Среднево Небибе Иса Ибрям 1 540,00 лв.
23 Кмет с. Черна нива Бюлент Мюмюн Мехмед 1 540,00 лв.
24 Кмет с. Ябълчени Шабан Мюмюн Мустафа 1 540,00 лв.
25 Кмет с. Яворово Айнур Муса Осман 1 540,00 лв.
26 Кмет с. Бакалите Гюлбеяз Айбар Апти 1 320,00 лв.
27 Кмет с. Бърза река Синан Муршит Рюстем 1 320,00 лв.
28 Кмет с. Бостанци Нуртин Халил Емин 1 320,00 лв.
29 Кмет с. Вождово Апти Мюмюн Фетта 1 320,00 лв.
30 Кмет с. Верско Севгинар Расим Ферад 1 320,00 лв.
31 Кмет с. Възел Рафет Дуран Хасан 1 320,00 лв.
32 Кмет с. Йончово Исминаз Беим Мурад 1 320,00 лв.

 

Необходимите средства за изплащане на възнагражденията са осигурени по бюджета на общината.

 

 

 

С уважение,

 

 

инж. АЙДЖАН АХМЕД

Кмет на Община Черноочене

 

 

 

Изготвил:

Севинч Мехмед

Главен счетоводител

 

 

Съгласували:

Неджатин Салим

Директор на дирекция Обща администрация