Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинската собственост застроените имоти – публична общинска собственост, задължително се застраховат, а съгласно ал. 2 от същия член на закона Общинският съвет определя имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, извън тези по ал. 1.
Предложението на общинската администрация е да се застраховат имоти – частна общинска собственост, съгласно списък, Приложение № 1 към настоящата докладна.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет–Черноочене да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост, определя имоти – частна общинска собственост, подлежащи на задължително застраховане през 2024 г., съгласно списък, Приложение № 1.
Приложение: Списък на имотите – частна общинска собственост, които да бъдат застраховани през 2024г. – Приложение № 1.

С уважение,

инж. АЙДЖАН АХМЕД
Кмет на Община Черноочене

Изготвил:
Севинч Мехмед
Главен счетоводител

Съгласували:
Неджатин Салим
Директор на дирекция Обща администрация

Приложение:
pril_1_sp_imoti