Обява

Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №238 от 28.03.2024 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №18/16.02.2024 г.; №35/21.03.2024 г. и №38/21.03.2024 г.на ОбС – Черноочене,

ОБЯВЯВАМ:

​Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 16.04.2024 г. от 10,00 часа в салона на общината в с. Черноочене за:

I. За продажба на:
1. Незастроен УПИ ІІ в кв. 1 с площ 644 кв.м. по ПУП на с. Йончово, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1427/27.01.2023 г., с начална тръжна цена 4 586,00,00 /четири хиляди петстотин осемдесет и шест лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
2. Незастроен УПИ ІІI-75 в кв. 10, пл. сн. №75 с площ 647 кв.м. по ПУП на с. Бели вир, мах. Повиен, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1425/26.01.2023 г., с начална тръжна цена 9 314,00 /девет хиляди триста и четиринадесет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
3. Незастроен УПИ ІІІ в кв. 29 с площ 700 кв.м. по КРП на с. Габрово, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1602/15.02.2024 г., с начална тръжна цена 16 100,00 /шестнадесет хиляди и сто лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
4. Незастроен УПИ III в кв. 3 с площ 690 кв.м. по КРП на с. Лясково, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1603/06.07.2022 г., с начална тръжна цена 15 870 /петнадесет хиляди осемстотин и седемдесет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.

II. Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за срок от пет стопански години:
1. Поземлен имот с идентификатор 29132.11.21 в землището на с. Железник, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2149 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1607/28.03.2024 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 40,83 /четиридесет лв. и 83 ст./ лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 29132.11.106 в землището на с. Железник, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2259 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1608/28.03.2024 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 42,92 /четиридесет и два лв. и 92 ст./ лв.
3. Поземлен имот с идентификатор 29132.12.87 в землището на с. Железник, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 13580 кв.м., категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1609/28.03.2024 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 258,02 /двеста петдесет и осем лв. и 02 ст./ лв.

​Тръжната документация да се продават в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 12.04.2024 г. на цена 15,00 лв. без ДДС.
​Заявления от кандидатите за участие да се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 15.04.2024 г.
​Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 50 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.
​Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

инж. АЙДЖАН АХМЕД
КМЕТ НА ОБЩИНА