Протокол № 3

Протоколи от заседания на ОбС

Днес, 21.03.2024 година  /четвъртък/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, се проведе извънредно заседание на Общински съвет- Черноочене.

На заседанието присъстваха 16 общински съветници от общо 17.

Отсъстваше:

– по уважителни причини – Ерол Али.

Съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА заседанието е законно.

На заседанието присъстваха още: Кметът на общината, зам.-кметовете на общината, секретарят на общината, кметове на населени места и кметски наместници, служители от общинската администрация.

Председателят на ОбС г-н инж.Месру Мюмюн съобщи на общинските  съветници, че в т.”Допълнителни въпроси” в деловодството на ОбС има постъпили осем докладни записки от кмета на общината, едната от които е разгледана на съвместното заседание на ПК-и и има прието становище по нея, а останалите седем са постъпили в деловодството на ОбС след заседанието на постоянните комисии, а именно:

         Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Черноочене (ОУПО);

    -Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост на община Черноочене през 2024 година;

-Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене;

-Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене;

      -Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно определяне на пазарни цени на имоти – частна общинска собственост за продажба;

 -Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно учредяване  на сервитут /право на прокарване и право на преминаване/ на подземен електропровод 1кV за присъединяване на  фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия с мощност 200kW в УПИ ХІХ, кв.23 /Стопански двор/ по плана на с.Петелово, общ.Черноочене  на  “АР-М-АГРО” ООД  гр.Хасково, ЕИК126648457;

 -Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно учредяване на право на прокарване и право на преминаване и право на строеж за ел. стълб и одобряване пазарна оценка за учредяването им за изграждане на обект: ,,Трасе на електрически кабел до 1 kV преминаващ през общински улици и тротоари от бъдещата фотоволтаична инсталация в УПИ XX-120,123, кв. 17 до точката на свързване – трафопост ТП 2 – Петелово в УПИ XV, кв. 13 по плана на с. Петелово, общ. Черноочене‘‘ изготвени от лицензиран оценител, с Възложител: Георги Русев Русев;

-Докладна   записка  от инж.Айджан Ахмедкмет  на общината,  относно заявление с вх. № 94-00-396/27.02.2024г. от Апти Мюмюн Фетта с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план– План за застрояване (ПУП-ПЗ) и одобряване на Задание по чл.125 от ЗУТ.

Г-н Мюмюн предложи допълнителните докладни записки да бъдат включени в дневния ред на заседанието на ОбС.

Заседанието започна с участието на 16 общински съветници.

С 16 гласа “За”, ”Против” и “Въздържал се”-няма, заседанието прие следния

 

                                                     ДНЕВЕН  РЕД:

 

     1.Докладна записка  от инж.Айджан Ахмед – кмет на  общината, относно

обсъждане и приемане на Програма за управление на Община                        Черноочене за мандат 2023-2027 година.

           – Становище на ПК-и.

Докл: Председателите на ПК-и.

     2.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно приемане на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от Община Черноочене.

           – Становище на ПК-и.

Докл: Председателите на ПК-и.

     3.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно  участие в редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК”  ООД – гр. Кърджали за 2024 година.

          – Становище на ПК-и.

Докл: Председателите на ПК-и.

     4.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно приемане на решение на Общински съвет – Черноочене, относно участие на община Черноочене, област Кърджали в Национално сдружение – Народно щастие ЕИК: BG206158030 гр. София, бул. „Георги Сава Раковски“ №188.  

          – Становище на ПК-и.

Докл: Председателите на ПК-и.

      5.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно даване на съгласие за кандидатстване на община Черноочене с проектно предложение „Реконструкция на уличното осветление в населените места на Община Черноочене, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на системите за улично осветление“ по процедура BG RRP 4.028 – „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“– Покана 2, с финансиране по линията на Механизма за възстановяване и устойчивост.

          – Становище на ПК-и.

Докл: Председателите на ПК-и.

     6.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно кандидатстване с проект “ОСНОВЕН РЕМОНТ на Детско заведение „Знаме на мира” с идент. 58731.703.45.11 по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене.”

          – Становище на ПК-и.

Докл: Председателите на ПК-и.

 

 

    7.Допълнителни въпроси:

             

      А.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Черноочене (ОУПО).

            – Становище на ПК-и.

Докл: Председателите на ПК-и.

 

 

      Б.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината,     относно

допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост на община Черноочене през 2024 година.

 

 

      В.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината,   относно

определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.

 

 

      Г.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно

определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.

 

  

     Д.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно определяне на пазарни цени на имоти – частна общинска собственост за продажба.

 

 

     Е.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед- кмет на общината,   относно учредяване   на сервитут / право на прокарване  и право на преминаване/ на подземен електропровод 1кV за присъединяване на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия с мощност 200kW в УПИ ХІХ , кв.23 /Стопански двор/ по плана на с.Петелово, общ.Черноочене  на  АР-М-АГРО” ООД  гр.Хасково, ЕИК126648457.

 

 

     Ж.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед – кмет на общината, относно учредяване на право на прокарване и право на преминаване и право на строеж за ел. стълб и одобряване пазарна оценка за учредяването им за изграждане на обект: ,,Трасе на електрически кабел до 1 kV преминаващ през общински улици и тротоари от бъдещата фотоволтаична инсталация в УПИ XX-120,123, кв. 17 до точката на свързване – трафопост ТП 2 – Петелово в УПИ XV, кв. 13 по плана на с. Петелово, общ. Черноочене‘‘ изготвени от лицензиран оценител, с Възложител: Георги Русев Русев.

 

 

       З.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед – кмет на общината,  относно заявление с вх. № 94-00-396/27.02.2024г. от Апти Мюмюн Фетта с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) и одобряване на Задание по чл.125 от ЗУТ.

 

 

  ПЪРВА ТОЧКА:

      Докладна записка  от инж.Айджан Ахмед – кмет на  общината, относно

обсъждане и приемане на Програма за управление на Община                        Черноочене за мандат 2023-2027 година

 

Председателят на ОбС даде  думата на г-н инж.Айджан Ахмед кмет на общината и вносител на материала.

Г-н инж.Айджан Ахмед: „Уважаеми общински съветници, Програмата е разработена съласно изискванията по чл. 44, ал.5 от ЗМСМА. Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и приемане на Програма за Управление на община Черноочене за мандат 2023-2027година. Мерките и действията, които са залегнали в Програмата са многопосочни и комплексни и засягат почти всички сфери от обществено-икономическия живот на общината. Програмата е отворена и при нужда може да се  допълва. Ако имате въпроси, заповядайте.”

От името на петте ПК-и на ОбС,  председателите на комисии   (Сезгин Местан – Председател на  ПК по  финанси и бюджет,  общинска  собственост и стопанска политика; Мехмед Емин – Председател на ПК по устройство на територията, благоустрояване на населените места и инфраструктура; Сезгин Мустафа – Председател на ПК  по законност, обществен ред и  административно обслужване;  Недрет Мехмед – Председател на ПК по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм; и Себахат Мехмед – Председател на ПК по здравеопазване, екология и опазване на околната среда) подкрепиха предложението за решение, така както е по докладната записка.

От страна на общинските съветници нямаше въпроси.

С 16 гласа “За”, ”Против” и  “Въздържал се” – няма, заседанието прие следното

                                            Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №28

 

       На основание чл. 21, ал.1 т.12 във връзка с чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, ОбС- Черноочене приема Програмата за управление на Община Черноочене за мандат 2023 – 2027 година /Приложение/.

 

 

 

 

      ВТОРА ТОЧКА:

      Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно приемане на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от Община Черноочене.

 

Председателят на ОбС предостави думата на г-н инж.Айджан Ахмед – вносител на материала.

Г-н инж.Айджан Ахмед: „Уважаеми  съветници, в oбщина Черноочене постъпват множество молби за отпускане на еднократна помощ за подпомагане на деца и лица с влошено здравословно състояние, за задоволяване на инцидентно възникнали здравни и социални нужди или чиито имоти са пострадали от бедствия, аварии и пожари. Този правилник ще урежда реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова или материална помощ.  Проектът на Правилника е обявен на сайта на общината. Правилникът представлява отворена система и може да се допълва. Ако имате въпроси, готов съм да отговоря.”

От името на петте ПК-и на ОбС,  председателите на комисии   (Сезгин Местан – Председател на  ПК по  финанси и бюджет,  общинска  собственост и стопанска политика; Мехмед Емин – Председател на ПК по устройство на територията, благоустрояване на населените места и инфраструктура; Сезгин Мустафа – Председател на ПК  по законност, обществен ред и  административно обслужване;  Недрет Мехмед – Председател на ПК по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм; и Себахат Мехмед – Председател на ПК по здравеопазване, екология и опазване на околната среда) подкрепиха предложението за решение, така както е по докладната записка.

Въпроси от страна на общинските съветници нямаше.

С 16 гласа “За”, ”Против” и  “Въздържал се” – няма, заседанието прие следното

 

                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №29

 

      На основание чл.21. ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОбС- Черноочене приема Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от Община Черноочене /Приложение/.

 

 

 

ТРЕТА  ТОЧКА:

       Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно   участие в редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК”  ООД – гр. Кърджали за 2024 година

 

Председателят на ОбС даде думата на г-н  инж.Айджан Ахмед – кмет на общината, който обясни, че за всяко участие в Общото събрание на АВиК-Кърджали, е необходимо изрично решение на ОбС, посочени в дневния ред на предстоящото заседание  насрочено на 27.03.2024 година Общо събрание.

От името на петте ПК-и на ОбС,  председателите на комисии   (Сезгин Местан – Председател на  ПК по  финанси и бюджет,  общинска  собственост и стопанска политика; Мехмед Емин – Председател на ПК по устройство на територията, благоустрояване на населените места и инфраструктура; Сезгин Мустафа – Председател на ПК  по законност, обществен ред и  административно обслужване;  Недрет Мехмед – Председател на ПК по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм; и Себахат Мехмед – Председател на ПК по здравеопазване, екология и опазване на околната среда) подкрепиха предложението за решение, така както е по докладната записка и допълнението към решението.

От страна на общинските съветници нямаше въпроси.

С 16 гласа “За”, ”Против” и  “Въздържал се” – няма, заседанието прие следното

 

                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №30

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198e, ал.3 и 5 от Закона за водите и във връзка с писмо с изх. № АВиК-01-519-1 от 21.02.2024 г. от  Председателя на Асоциация по В и К  на обособената  територия обслужвана  от  „В и К“  ООД –  Кърджали,  регистрирано с вх. №  06-00-32/21.02.2024 г. в община Черноочене, за свикване на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ Кърджали,

 

                                     Общински съвет – Черноочене РЕШИ:

 

 1. ДАВА МАНДАТ на инж. Айджан Юсеин Ахмед – кмет на община Черноочене, в качеството му на представител на община Черноочене в Общото събрание на Асоциацията за представяне на позицията на общината по точките от дневния ред на заседанието, насрочено за 27.03.2024 г. или на 10 април 2024 г. на основание чл. 10, ал. 5, т. 6 от ПОДАВиК, без промяна на дневния ред, за която да са валидни мандатите, предоставени на членовете за редовната дата.
 2. ОПРЕДЕЛЯ Ферхад Шабанали Ферхад – заместник – кмет на община Черноочене за заместващ представителя на Община Черноочене в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД- гр. Кърджали, при невъзможност на титуляра да участва в насроченото на 27.03.2024 г. или на 10 април 2024 г. на основание чл. 10, ал. 5, т. 6 от ПОДАВиК, без промяна на дневния ред, за която да са валидни мандатите, предоставени на членовете за редовната дата.

По точка 1 от дневния ред на предстоящото заседание дава право на представителя на Община Черноочене да изрази становище и да гласува по целесъобразност  и винаги в полза на Община Черноочене при приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2023 год., в изпълнение чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК;

 

По точка 2 от предстоящото заседание дава право на представителя на Община Черноочене да изрази становище и да гласува по целесъобразност и винаги в полза на Община Черноочене при приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2023 год., в съответствие с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК;

По точка 3 от предстоящото заседание дава право на представителя на Община Черноочене да изрази становище и да гласува по целесъобразност и винаги в полза на Община Черноочене при приемане на бюджета на Асоциацията за 2024 год., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК;

По точка 4 от предстоящото заседание дава право на представителя на Община Черноочене да изрази становище и да гласува по целесъобразност и винаги в полза на Община Черноочене при приемане на подробна инвестиционна програма за 2024 година на „ВиК“ ООД – гр. Кърджали, на основание чл. 33а от ПОДАВиК;

По точка 5 от предстоящото заседание дава право на представителя на Община Черноочене да изрази становище и да гласува по целесъобразност и винаги в полза на Община Черноочене при приемане на ред за използване на средства, получени от „ВиК“ ООД – гр. Кърджали като неустойки по Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги;

По точка 6 разни  от предстоящото заседание дава право на представителя на Община Черноочене да изрази становище и да гласува по целесъобразност и винаги в полза на Община Черноочене.

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:

     Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно приемане на решение на Общински съвет – Черноочене, относно участие на община Черноочене, област Кърджали в Национално сдружение – Народно щастие ЕИК: BG206158030 гр. София, бул. „Георги Сава Раковски“ №188

 

Председателят на ОбС предостави думата на г-н инж.Айджан Ахмед кмет на общината и вносител на материала.

Г-н инж.Айджан Ахмед:”Уважаеми общински съветници, в администрацията на общината получихме от Национално сдружение – Народно щастие покана за участие в Националната програма за реализиране на малки местни инициативи в малките населени места на Република България. Задължително изискване е населението на съответното населено място да бъде включено в реализирането на проекта. Поради това разходи за труд са категорично забранени.За да бъдат реализирани дейности в определени населени места по Националната програма изискване е общината да е пълноправен член на сдружението.Ако имате въпроси, заповядайте.”

От името на петте ПК-и на ОбС,  председателите на комисии   (Сезгин Местан – Председател на  ПК по  финанси и бюджет,  общинска  собственост и стопанска политика; Мехмед Емин – Председател на ПК по устройство на територията, благоустрояване на населените места и инфраструктура; Сезгин Мустафа – Председател на ПК  по законност, обществен ред и  административно обслужване;  Недрет Мехмед – Председател на ПК по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм; и Себахат Мехмед – Председател на ПК по здравеопазване, екология и опазване на околната среда) подкрепиха предложението за решение, така както е по докладната записка.

Въпроси от страна на общинските съветници нямаше.

Съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, Председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение. Резултатът от гласуването е следният:

 

Имена на общинските съветници За Против Въздържал се
01. Месру Мюмюн х    
02. Бедрие Газиюмер х    
03. Себахат Мехмед х    
04. Мехмед Емин х    
05. Сезгин Мустафа х    
06. Сезгин Местан х    
07. Недрет Мехмед х    
08. Юсеин Мехмед х    
09. Реджеб Нури х    
10. Ерол Али      
11. Джейхан  Рамадан х    
12. Ниязи Ахмедов х    
13. Ширин Салим х    
14. Фейме Реджеб х    
15. Гюлтен Реджеб х    
16. Беятин Халим х    
17. Кемал Махмуд х    
  ОБЩО: 16      –

 

 

С 16 гласа “За”, “Против” и “Въздържал се ” – няма, заседанието прие следното

 

                                                 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №31

 

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема решение за участие и членство на община Черноочене, област Кърджали в Национално сдружение – Народно щастие, ЕИК: BG206158030 гр. София, бул. „Георги Сава Раковски“ №188.
 2. Определя представител на общината в Национално сдружение – Народно щастие – Ферхад Ферхад – заместник- кмет на община Черноочене.

 

 

 

 

ПЕТА ТОЧКА:

        Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно даване на съгласие за кандидатстване на община Черноочене с проектно предложение „Реконструкция на уличното осветление в населените места на Община Черноочене, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на системите за улично осветление“ по процедура BG RRP 4.028 – „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“– Покана 2, с финансиране по линията на Механизма за възстановяване и устойчивост

 

Председателят на ОбС предостави думата на г-н  инж.Айджан Ахмед кмет на общината.

Г-н инж.Айджан Ахмед:”Уважаеми съветници, необходимо е решение на ОбС за кандидатстване на община Черноочене с проектно предложение „Реконструкция на уличното осветление в населените места на Община Черноочене, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на системите за улично осветление“. Обхватът на проекта включва подмяна на уличното осветление в двадесет и две населени места на територията на общината.Ако имате въпроси, готов съм да отговоря.”

От името на петте ПК-и на ОбС,  председателите на комисии   (Сезгин Местан – Председател на  ПК по  финанси и бюджет,  общинска  собственост и стопанска политика; Мехмед Емин – Председател на ПК по устройство на територията, благоустрояване на населените места и инфраструктура; Сезгин Мустафа – Председател на ПК  по законност, обществен ред и  административно обслужване;  Недрет Мехмед – Председател на ПК по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм; и Себахат Мехмед – Председател на ПК по здравеопазване, екология и опазване на околната среда) подкрепиха предложението за решение, така както е по докладната записка.

От страна на общинските съветници нямаше въпроси.

С 16 гласа “За”, ”Против” и  “Въздържал се” – няма, заседанието прие следното

                                         Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №32

 

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Черноочене

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие Община Черноочене да кандидатства с проектно предложение „Реконструкция на уличното осветление в населените места на Община Черноочене, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на системите за улично осветление“ с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост/ Покана 2 инвестиция С4.I3 “Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

2.Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими действия по изготвяне и внасяне на необходимите документи по изискванията на механизма за възстановяване и устойчивост/ Покана 2 инвестиция С4.I3 “Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА:

    Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно кандидатстване с проект “ОСНОВЕН РЕМОНТ на Детско заведение „Знаме на мира” с идент. 58731.703.45.11 по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене.”

 

Председателят на ОбС даде  думата  на г-н  инж.Айджан Ахмед – кмет на общината и вносител на докладната записка, който направи необходимите разяснения по материала и предложи общинските съветници да подкрепят предложението за решение, така както е по докладната записка.”   

От името на петте ПК-и на ОбС,  председателите на комисии   (Сезгин Местан – Председател на  ПК по  финанси и бюджет,  общинска  собственост и стопанска политика; Мехмед Емин – Председател на ПК по устройство на територията, благоустрояване на населените места и инфраструктура; Сезгин Мустафа – Председател на ПК  по законност, обществен ред и  административно обслужване;  Недрет Мехмед – Председател на ПК по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм; и Себахат Мехмед – Председател на ПК по здравеопазване, екология и опазване на околната среда) подкрепиха предложението за решение, така както е по докладната записка.

Въпроси от страна на общинските съветници нямаше.

С 16 гласа “За”, ”Против” и  “Въздържал се” – няма, заседанието прие следното

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №33

 

На основание чл.21, ал1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Черноочене

 

Р Е Ш И :

 1. Дава съгласие за кандидатстване с проект “ОСНОВЕН РЕМОНТ на Детско заведение „Знаме на мира” с идент. 58731.703.45.11 по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене.” пред Проект „Красива България” през 2024 година.
 2. Одобрява съфинансиране с 69,85% от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 347 460 лв.

 

 

 

 

 

СЕДМА ТОЧКА:

                                       ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ:

 

     А.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Черноочене (ОУПО)

 

Председателят на ОбС предостави думата на  г-н  инж.Айджан Ахмед –кмет на общината.

Г-н инж.Айджан Ахмед:„Уважаеми съветници, действащият Общ устройствен план (ОУП) на община Черноочене  е одобрен с решение №33 от 10.04.2018 година на Общински съвет-Черноочене. Поради инвестиционни намерения в общинска администрация постъпиха искания за изменения на Общия устройствен план на община Черноочене. Измененията обхващат дванадесет землища, землищата на селата Житница, Железник, Драганово, Пчеларово, Габрово, Паничково, Черноочене, Лясково, Каблешково, Пряпорец, Комунига и Среднево. Моля за решение.”

От името на петте ПК-и на ОбС,  председателите на комисии   (Сезгин Местан – Председател на  ПК по  финанси и бюджет,  общинска  собственост и стопанска политика; Мехмед Емин – Председател на ПК по устройство на територията, благоустрояване на населените места и инфраструктура; Сезгин Мустафа – Председател на ПК  по законност, обществен ред и  административно обслужване;  Недрет Мехмед – Председател на ПК по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм; и Себахат Мехмед – Председател на ПК по здравеопазване, екология и опазване на околната среда) подкрепиха предложението за решение, така както е по докладната записка.

От страна на общинските съветници нямаше въпроси.

С 16 гласа “За”, ”Против” и  “Въздържал се” – няма, заседанието прие следното

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №34

 

      На основание чл. 21, ал. 1,  т.11, ал. 2 и чл.27, ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 6  от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и  протокол №2 от 21.02.2024г. на ОбЕСУТ при Община Черноочене, Общински съвет – Черноочене

 

Р Е Ш  И :

 

 1. ОДОБРЯВА проект за изменение на Общия устройствен план на община Черноочене за група поземлени имоти в землищата на селата Житница, Железник, Драганово, Пчеларово, Габрово, Паничково, Черноочене, Лясково, Каблешково, Пряпорец, Комунига и Среднево.
 2. ВЪЗЛАГА на Кмета на общината да предприеме необходимите действия за процедиране на изменението на Общия устройствен план на община Черноочене за така определената група поземлени имоти.

 

Приложение: Списък на включените в проекта за изменение на ОУПО-Черноочене искания с номера на поземлени имоти и вид устройствена зона:

 № СОБСТВЕНИК ЗЕМЛИЩЕ ИМОТ № ЗОНА ДКА
1 ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ЖИТНИЦА 29461.10.256 Жм 0.667
2 ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ЖИТНИЦА 29461.10.257 Жм 1.654
3 ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ЖИТНИЦА 29461.10.206 Жм 1.192
4 ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ЖЕЛЕЗНИК 29132.11.343 Оз 4.466
5 ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ЖЕЛЕЗНИК Между имоти 40, 38, 43, 56, 57 и главната улица Жм 4.500
6 ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ДРАГАНОВО УПИ XVI, кв.2 Пп 0.617
7 ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ДРАГАНОВО УПИ VII, кв.2 Пп 1.190
8 ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ДРАГАНОВО УПИ IX, кв.2  Пп 2.490
9 ФАХРИ ФАХРИ ИДРИЗ ПЧЕЛАРОВО 58829.99.18 Жм 9.550
10 ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ ПЧЕЛАРОВО 58829.148.10 Жм 1.600
11 РАДОСТИНА ИВАНОВА ЛУЛОВА ПЧЕЛАРОВО 58829.98.18 Жм 1.000
12 РАДОСТИНА ИВАНОВА ЛУЛОВА ПЧЕЛАРОВО 58829.98.19 Жм 3.600
13 БАЙРАМАЛИ ЛЯТИФ ЮСУФ ПЧЕЛАРОВО 58829.19.51 Т1 2.002
14 МАРИЯ ИВАНОВА СЪБЕВА ПЧЕЛАРОВО 58829.97.34 Жм 1.001
15 НЕДЯЛКА КЮЧУКОВА ПЧЕЛАРОВО 58829.97.33 Жм 1.000
16 МИННАС ШАКИР ГАБРОВО 204 (УПИ) Пп 0.387
17 РАМАДАН РЕДЖЕБОВ ЖИТНИЦА 29461.10.199 Пп 6.416
18 САМИР МУСТАФА ДРАГАНОВО УПИ VIII-23, кв. 2 Пп 0.617
19 САМЕТ КЯМИЛ ПАНИЧКОВО 55395.3.171  Пп 3.136
20 НАЗИМ АПТУРАМАНОВ ЧЕРНООЧЕНЕ 81236.4.380 Жм 1.501
21 БЕРКАНТ БЕКИР КЕРИМ ЛЯСКОВО 200, кв. 10 Жм 0.700
22 НАЗИФЕ ТАХИР ЛЯСКОВО 189, кв. 10  Жм 2.043
23 НАЗИФЕ ТАХИР ЛЯСКОВО 199, кв. 10  Жм 0.700
24 МИРОСЛАВ ЖЕЧЕВ ПЧЕЛАРОВО 58829.148.420  Жм 0.571
25 НЕРМИН МЮМЮН КАБЛЕШКОВО 35047.8.324 СМФ 1.813
26 МЮМЮН ОСМАН ЖЕЛЕЗНИК 29132.12.175 СМФ 3.999
27 МЮМЮН ОСМАН ЖЕЛЕЗНИК 29132.12.66 СМФ 1.000
28 МЮМЮН ОСМАН ПРЯПОРЕЦ 58731.10.403 СМФ 1.500
29 МЮМЮН ОСМАН ЖЕЛЕЗНИК 29132.11.123 СМФ 2.724
30 МЮМЮН ОСМАН ПРЯПОРЕЦ 58731.10.535 СМФ 1.000
31 ЛЮТВИ АЛИ ЧЕРНООЧЕНЕ 81236.4.631 Пп 8.917
32 НУРХАН АЛИ ЧЕРНООЧЕНЕ 81236.4.633 Пп 8.916
33 ХАТИДЖЕ АЛИ ЧЕРНООЧЕНЕ 81236.4.632 Пп 8.917
34 МЕХМЕД РЕДЖЕБ ЖИТНИЦА 115 Пп 2.800
35 МАРГАРИТА СТОЙКОВА ПЧЕЛАРОВО 58829.98.27 Жм 3.290
36 МИТКО КОЛЕВ ПЧЕЛАРОВО 58829.97.37 Жм 0.700
37 АЛЕЙТИН БЕКИР ЛЯСКОВО 198 Жм 2.100
38 ШЮКРЮ ХАСАН СРЕДНЕВО 68415.18.6 Пп 2.243
39 ШЮКРЮ ХАСАН СРЕДНЕВО 68415.18.7 Пп 1.402
40 ШЮКРЮ ХАСАН СРЕДНЕВО 68415.18.41 Пп 1.333
41 ЕДУАРД ВАГНЕР КОМУНИГА 38176.24.24 Пп 6.502

 

 

 

 

 

      Б.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината,  относно

допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост на община Черноочене през 2024 година

 

Председателят на ОбС даде думата на г-н инж.Айджан Ахмед – кмет на общината.

Г-н инж.Айджан Ахмед: „Уважаеми колеги, регламентът е ясен-предлагам допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост. Предложените обекти са основно земеделски земи за отдаване под наем и два имота за продажба. Ако имате въпроси относно конкретни имоти, готов съм да отговоря.”

Въпроси от страна на общинските съветници нямаше.

Съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, Председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение. Резултатът от гласуването е следният:

 

Имена на общинските съветници За Против Въздържал се
01. Месру  Мюмюн х    
02. Бедрие Газиюмер х    
03. Себахат Мехмед х    
04. Мехмед Емин х    
05. Сезгин Мустафа х    
06. Сезгин Местан х    
07. Недрет Мехмед х    
08. Юсеин Мехмед х    
09. Реджеб Нури х    
10. Ерол Али      
11. Джейхан  Рамадан х    
12. Ниязи Ахмедов х    
13. Ширин Салим х    
14. Фейме Реджеб х    
15. Гюлтен Реджеб х    
16. Беятин Халим х    
17. Кемал Махмуд х    
  ОБЩО: 16      –

 

 

С 16 гласа “За”, “Против” и “Въздържал се ” – няма, заседанието прие следното

 

                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №35

 

Общински съвет – Черноочене, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС,

 

Р Е Ш И :

         Допълва следните обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година:

 

   

ИМОТИ ЗА ПРОДАЖБА И ДМА:

 

1 Незастроен УПИ III в кв.3 с площ 690 кв.м. по КРП на с. Лясково.
2 Незастроен УПИ  IIІ в кв.29 с площ 700 кв.м. по КРП на с. Габрово.
   

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ:

 

Землище Поземлен имот с идентификатор Категория Площ /кв.м./

 

За отдаване под наем за срок от 5 години:

 

1 Железник 29132.11.21 8 2149
2 Железник 29132.11.106 8 2259
3 Железник 29132.12.87 8 13580
4 Пчеларово 58829.149.20 7 23282
За отдаване под наем за срок от 1 години:

 

1.1 Пряпорец 58731.10.474 8 5549
1.2 Пряпорец 58731.10.257 8 669
2.1 Мурга 49326.10.258 9 9163
3.1 Железник 29132.11.47 8 2945
3.2 Железник 29132.11.185 8 5996
3.3 Железник 29132.12.25 8 2349
3.4 Железник 29132.12.99 8 5414
3.5 Железник 29132.12.176 8 2376
3.6 Железник 29132.12.181 8 2320
3.7 Железник 29132.12.245 8 4561
3.8 Железник 29132.11.66 8 2000
4.1 Бели вир 03410.10.235 4 419
4.2 Бели вир 03410.10.319 8 103
4.3 Бели вир 03410.10.325 8 9753
4.4 Бели вир 03410.10.364 8 1748
4.5 Бели вир 03410.10.379 8 824
4.6 Бели вир 03410.10.222 8 783
4.7 Бели вир 03410.10.530 8 877
4.8 Бели вир 03410.10.534 8 1495
4.9 Бели вир 03410.10.116 8 2558
4.10 Бели вир 03410.10.96 8 4635
4.11 Бели вир 03410.10.80 8 819
4.12 Бели вир 03410.10.888 8 871
4.13 Бели вир 03410.10.633 8 3336
4.14 Бели вир 03410.10.476 8 430
4.15 Бели вир 03410.10.663 8 599
4.16 Бели вир 03410.10.468 8 2002
4.17 Бели вир 03410.10.425 8 1187
4.18 Бели вир 03410.10.367 8 1077
5.1 Патица 55568.6.24 4 1280
5.2 Патица 55568.6.13 4 427
5.3 Патица 55568.1.2 4 165
5.4 Патица 55568.1.19 4 384
5.5 Патица 55568.1.31 4 1798
5.6 Патица 55568.1.36 4 150
5.7 Патица 55568.2.11 4 3668
5.8 Патица 55568.3.24 8 161
5.9 Патица 55568.4.3 8 415
5.10 Патица 55568.4.22 8 2087
5.11 Патица 55568.14.55 8 470
5.12 Патица 55568.19.47 8 293
5.13 Патица 55568.19.48 8 899
5.14 Патица 55568.19.52 8 8175
5.15 Патица 55568.14.52 8 4999
5.16 Патица 55568.18.16 8 2442
5.17 Патица 55568.8.5 9 1071
5.18 Патица 55568.5.13 9 560
5.19 Патица 55568.5.15 9 590
5.20 Патица 55568.4.3 8 415

 

 

       В.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно

определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене

 

Председателят на ОбС предостави думата на г-н инж.Айджан Ахмед – кмет на общината и вносител на докладната записка.

Г-н инж.Айджан Ахмед: ”Уважаеми колеги, има постъпили молби от граждани  за наемане на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс за стопанската 2023/2024 година. Имотите са включени в Програмата за общинската собственост. Моля за решение.”

От страна на общинските съветници нямаше въпроси.

Съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, Председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение. Резултатът от гласуването е следният:

 

Имена на общинските съветници За Против Въздържал се
01. Месру Мюмюн х    
02. Бедрие Газиюмер х    
03. Себахат Мехмед х    
04. Мехмед Емин х    
05. Сезгин Мустафа х    
06. Сезгин Местан х    
07. Недрет Мехмед х    
08. Юсеин Мехмед х    
09. Реджеб Нури х    
10. Ерол Али      
11. Джейхан  Рамадан х    
12. Ниязи Ахмедов х    
13. Ширин Салим х    
14. Фейме Реджеб х    
15. Гюлтен Реджеб х    
16. Беятин Халим х    
17. Кемал Махмуд х    
  ОБЩО: 16      –

 

 

С 16 гласа “За”, “Против” и “Въздържал се ” – няма, заседанието прие следното

 

 

 

 

                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №36

 

       На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 88, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене,

 

Р Е Ш И :

 

         1.Определя следните маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс за стопанска 2023/2024 година:

 

Землище Поземлен имот с идентификатор категория Площ /кв.м/
1.1 Пряпорец 58731.10.474 8 5549
1.2 Пряпорец 58731.10.257 8 669
2.1 Мурга 49326.10.258 9 9163
3.1 Железник 29132.11.47 8 2945
3.2 Железник 29132.11.185 8 5996
3.3 Железник 29132.12.25 8 2349
3.4 Железник 29132.12.99 8 5414
3.5 Железник 29132.12.176 8 2376
3.6 Железник 29132.12.181 8 2320
3.7 Железник 29132.12.245 8 4561
3.8 Железник 29132.11.66 8 2000

 

 

         2.Определя размер 30 на сто от наемите да бъдат отделени за съответните населени места.

         3.Възлага на кмета на Община Черноочене да предостави под наем на желаещите за ползване, по реда на подаване на заявленията.

 

 

 

 

       Г.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно

определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене

 

 

Думата бе предоставена на г-н инж.Айджан Ахмед – вносител на материала.

Г-н инж.Айджан Ахмед: ”Уважаеми общински съветници, това са рутинни неща. Има постъпили молби от граждани за наемане на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс за една година. Моля да подкрепите предложението за решение, така както е по докладната записка.”

Въпроси от страна на общинските съветници нямаше.

Съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, Председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение. Резултатът от гласуването е следният:

 

Имена на общинските съветници За Против Въздържал се
01. Месру Мюмюн х    
02. Бедрие Газиюмер х    
03. Себахат Мехмед х    
04. Мехмед Емин х    
05. Сезгин Мустафа х    
06. Сезгин Местан х    
07. Недрет Мехмед х    
08. Юсеин Мехмед х    
09. Реджеб  Нури х    
10. Ерол Али      
11. Джейхан  Рамадан х    
12. Ниязи Ахмедов х    
13. Ширин Салим х    
14. Фейме Реджеб х    
15. Гюлтен Реджеб х    
16. Беятин Халим х    
17. Кемал Махмуд х    
  ОБЩО: 16      –

 

 

С 16 гласа “За”, “Против” и “Въздържал се ” – няма, заседанието прие следното

 

                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №37

 

       На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 88, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене,

 

Р Е Ш И :

 

 1. Определя следните маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс за стопанска 2024/2025 година:

 

Землище Поземлен имот с идентификатор категория Площ /кв.м/
1.1 Бели вир 03410.10.235 4 419
1.2 Бели вир 03410.10.319 8 103
1.3 Бели вир 03410.10.325 8 9753
1.4 Бели вир 03410.10.364 8 1748
1.5 Бели вир 03410.10.379 8 824
1.6 Бели вир 03410.10.222 8 783
1.7 Бели вир 03410.10.530 8 877
1.8 Бели вир 03410.10.534 8 1495
1.9 Бели вир 03410.10.116 8 2558
1.10 Бели вир 03410.10.96 8 4635
1.11 Бели вир 03410.10.80 8 819
1.12 Бели вир 03410.10.888 8 871
1.13 Бели вир 03410.10.633 8 3336
1.14 Бели вир 03410.10.476 8 430
1.15 Бели вир 03410.10.663 8 599
1.16 Бели вир 03410.10.468 8 2002
1.17 Бели вир 03410.10.425 8 1187
1.18 Бели вир 03410.10.367 8 1077
2.1 Патица 55568.6.24 4 1280
2.2 Патица 55568.6.13 4 427
2.3 Патица 55568.1.2 4 165
2.4 Патица 55568.1.19 4 384
2.5 Патица 55568.1.31 4 1798
2.6 Патица 55568.1.36 4 150
2.7 Патица 55568.2.11 4 3668
2.8 Патица 55568.3.24 8 161
2.9 Патица 55568.4.3 8 415
2.10 Патица              55568.4.22 8 2087
2.11 Патица 55568.14.55 8 470
2.12 Патица 55568.19.47 8 293
2.13 Патица 55568.19.48 8 899
2.14 Патица 55568.19.52 8 8175
2.15 Патица 55568.14.52 8 4999
2.16 Патица 55568.18.16 8 2442
2.17 Патица 55568.8.5 9 1071
2.18 Патица 55568.5.13 9 560
2.19 Патица 55568.5.15 9 590
2.20 Патица 55568.4.3 8 415

 

2.Определя размер 30 на сто от наемите да бъдат отделени за съответните населени места.

         3.Възлага на кмета на Община Черноочене да предостави под наем на желаещите за ползване, по реда на подаване на заявленията.

 

 

 

 

  

     Д.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно определяне на пазарни цени на имоти – частна общинска собственост за продажба

 

Председателят на ОбС даде  думата на г-н инж.Айджан Ахмед -кмет на общината.

Г-н инж.Айджан Ахмед:”Уважаеми съветници, няма нещо непознато. Предлагам Общинският съвет да утвърди пазарните оценки на имотите, за които става въпрос в докладната записка. Те са четири имота. Моля за  решение.”

От страна на общинските съветници нямаше въпроси.

Съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, Председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение. Резултатът от гласуването е следният:

 

Имена на общинските съветници За Против Въздържал се
01. Месру Мюмюн х    
02. Бедрие Газиюмер х    
03. Себахат Мехмед х    
04. Мехмед Емин х    
05. Сезгин Мустафа х    
06. Сезгин Местан х    
07. Недрет Мехмед х    
08. Юсеин Мехмед х    
09. Реджеб Нури х    
10. Ерол Али      
11. Джейхан  Рамадан х    
12. Ниязи Ремзиев Ахмедов х    
13. Ширин Салим х    
14. Фейме Реджеб х    
15. Гюлтен Реджеб х    
16. Беятин Халим х    
17. Кемал  Махмуд х    
  ОБЩО: 16      –

 

 

С 16 гласа “За”, “Против” и “Въздържал се ” – няма, заседанието прие следното

 

                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №38

 

            Общински съвет – Черноочене, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. 35, ал. 1; чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1; чл. 34, ал. 1 и чл. 43 от НРПУРОС, определя пазарни оценки за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти частна общинска собственост и определя размер 30 на сто от стойността  на сделките да бъдат отделени за съответните населени места:

 

 1. Незастроен УПИ ІІ в кв. 1 с площ 644 кв.м. по ПУП на с. Йончово, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1427/27.01.2023 г., оценен от независим лицензиран експерт – оценител на цена 4 586,00 /четири хиляди петстотин осемдесет и шест лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
 2. Незастроен УПИ ІV-75 в кв. 10, пл. сн. №75  с площ 647 кв.м. по ПУП на с. Бели вир, мах. Повиен, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1426/26.01.2023 г., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 9 314,00 /девет хиляди триста и четиринадесет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
 3. Незастроен УПИ ІІІ в кв. 29  с площ 700 кв.м. по КРП на с. Габрово, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1602/15.02.2024 г., оценен от независим лицензиран експерт оценител на 16 100,00 /шестнадесет хиляди и сто лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
 4. Незастроен УПИ ІІІ в кв. 3  с площ 690 кв.м. по КРП на с. Лясково, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №1603/15.02.2024 г., оценен от независим лицензиран експерт оценител на 15 870,00 /петнадесет хиляди осемстотин и седемдесет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.

 

 

 

     Е.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед- кмет на общината,   относно учредяване   на сервитут / право на прокарване  и право на преминаване/ на подземен електропровод 1кV за присъединяване на  фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия с мощност 200kW в УПИ ХІХ , кв.23 /Стопански двор/ по плана на с.Петелово, общ.Черноочене  на  АР-М-АГРО” ООД  гр.Хасково, ЕИК126648457

 

Председателят на ОбС предостави думата на г-н инж.Айджан Ахмед кмет на общината и вносител на материала, който обясни пред общинските съветници необходимостта от приемане на такова решение.

Въпроси от страна на общинските съветници нямаше.

С 16 гласа “За”, ”Против” и  “Въздържал се” – няма, заседанието прие следното

 

 

 

 

                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №39

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.7, ал.2, чл.8, ал.1 и ал.2, чл.34, ал.2 и ал.6  и чл.41, ал.2  от ЗОС

 

1.ОбС-Черноочене  приема решение за учредяване в полза на  АР-М-АГРО” ООД  гр.Хасково, ЕИК126648457  възмездно право на преминаване  и право на прокарване /сервитут/  на подземен ел. кабел 1кV от  ФЕЦ в УПИ ХІХ, кв.23 по плана на с.Петелово с мощност 200кWр  до ТП-1-Петелово, п/ст Арпезос,  с дължина по левия тротоар 15.77м  и.   дължина  9.38м по десния тротоар    в посока  от път  І-5  към  с.Петелово, с размери на сервитута по 0.5м от двете страни  спрямо оста на кабела, или общо   15.77кв.м. сервитут по левия тротоар и 9.38кв.м. сервитут по десния тротоар в участък  от улицата  от О.Т.91 /осова точка/ до О.Т.90 по плана на с.Петелово, на стойност  определена по реда на чл.210 от Закона за устройство на територията. 

 

2.ОбС-Черноочене  упълномощава кмета на общината да учреди на  АР-М-АГРО” ООД  гр.Хасково, ЕИК126648457    право на преминаване и право на прокарване  /сервитут/ върху обща площ 25.15кв.м., съответно      15.77кв.м. сервитут по левия тротоар и 9.38кв.м. сервитут по десния тротоар / посока   от път  І-5  към  с.Петелово/   в участък  от улицата  от О.Т.91 /осова точка/ до О.Т.90 по плана на с.Петелово, общ.Черноочене след заплащане на определената по реда на чл.210 от Закона за устройство на територията  цена на сервитута.

    

     Ж.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед – кмет на общината, относно учредяване на право на прокарване и право на преминаване и право на строеж за ел. стълб и одобряване пазарна оценка за учредяването им за изграждане на обект: ,,Трасе на електрически кабел до 1 kV преминаващ през общински улици и тротоари от бъдещата фотоволтаична инсталация в УПИ XX-120,123, кв. 17 до точката на свързване – трафопост ТП 2 – Петелово в УПИ XV, кв. 13 по плана на с. Петелово, общ. Черноочене‘‘ изготвени от лицензиран оценител, с Възложител: Георги Русев Русев

 

Председателят на ОбС даде думата на г-н инж.Айджан Ахмед – кмет на общината и вносител на докладната записка,който даде нужната информация по материала.

След подробното разяснение от страна на вносителя въпроси от страна на общинските съветници нямаше.

С 16 гласа “За”, ”Против” и  “Въздържал се” – няма, заседанието прие следното

                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №40

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 7, ал.2, чл.8, ал.1 и ал.2, чл. 34, ал.2 и ал.6, чл. 37, ал.1 и ал.4 и  чл.41, ал.2 от Закон за общинската собственост /ЗОС /

 

                                                   РЕШИ:

 

         1.Общински съвет – Черноочене учредява в полза на Георги Русев Русев, ЕГН 7802062404 и постоянен адрес на местоживеене град „София, ЖК „Младост1“, блок №90, вход №6 етаж2, апартамент №100 възмездно право на прокарване и право преминаване /сервитут/ за изграждане на ел. кабел 1 kV с обща дължина на сервитута 210,40м‘ и обща площ на сервитута 218,80 кв.м. през общински улици и тротоари, както следва:

 • дължина на сервитута в участъка от т.2 до т.3 по одобрения ПУП-Специализирана устройствена схема е 3,00м‘; площ на сервитута 9,00 кв.м.; цена на сервитута 120,15лв.;
 • дължина на сервитута в участъка от т.4 до т.5 по одобрения ПУП-Специализирана устройствена схема е 1,20м‘; площ на сервитута 3,60 кв.м.; цена на сервитута 48,20лв.;
 • дължина на сервитута в участъка от т.5 до т.6 по одобрения ПУП-Специализирана устройствена схема е 168,70м‘; площ на сервитута 168,70 кв.м.; цена на сервитута 2252,15лв.;
 • дължина на сервитута в участъка от т.6 до т.7 по одобрения ПУП-Специализирана устройствена схема е 33,40м‘; площ на сервитута 33,40 кв.м.; цена на сервитута 445,89лв.;
 • дължина на сервитута в участъка от т.7 до т.8 по одобрения ПУП-Специализирана устройствена схема е 4,10м‘; площ на сервитута 4,10 кв.м.; цена на сервитута 54,90лв.

2.Общински съвет – Черноочене учредява в полза на Георги Русев Русев, ЕГН 7802062404 и постоянен адрес на местоживеене град „София, ЖК „Младост1“, блок №90, вход №6 етаж2, апартамент №100 право на строеж върху 1 кв.м. общински тротоар за изграждане на един брой ел. стълб.

3.Общински съвет – Черноочене одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка, възлизаща на 2921,29 лв. / две хиляди деветстотин двадесет и един лв. и 29ст./ за право на прокарване и право преминаване /сервитут/ върху 218,80кв.м. през общински улици и тротоари в с. Петелово.

4.Общински съвет – Черноочене одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка, възлизаща на 44,00 лв. / четиридесет и четири лв. и 00ст./ за право на строеж  върху 1,00 кв.м. от тротоар за изграждане на един брой стълб.

5.Общински съвет – Черноочене упълномощава Кмета на общината да учреди право на прокарване и право на преминаване /сервитут/ върху 218,80 кв.м. общински улици и тротоари по плана на с. Петелово и учреди право на строеж върху 1,00 кв.м. от общинския тротоар за изграждане на един брой ел. стълб, съгласно одобрения ПУП-Специализирана устройствена схема и регистъра на засегнатите имоти.

 

 

       З.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед – кмет на общината,  относно

заявление с вх. № 94-00-396/27.02.2024г. от Апти Мюмюн Фетта с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) и одобряване на Задание по чл.125 от ЗУТ

 

Председателят на ОбС предостави  думата  на г-н  инж.Айджан Ахмед – вносител на докладната записка, който направи необходимите разяснения по материала и предложи общинските съветници да подкрепят предложението за решение, така както е по докладната записка.”   

Въпроси от страна на общинските съветници нямаше.

С 16 гласа “За”, ”Против” и  “Въздържал се” – няма, заседанието прие следното

 

                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №41

 

      На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 18 от ЗОЗЗ, положителното предложение на главния архитект и искане с вх. № 94-00-396/27.02.2024г. от Апти Мюмюн Фетта, Общински съвет – Черноочене

 

РЕШИ:

 

           1.РАЗРЕШАВА изработването на проект за  Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 35047.8.34 по КККР на с. Каблешково, общ. Черноочене, обл. Кърджали, съобразно следните параметри: Устройствена зона – Предимно производствена зона (Пп), с предназначение на ПИ „за производствени, складови, търговски и обслужващи дейности“, с максимална височина – 15 м, плътност на застрояване –мак. 80%, Кинт. – мак. 2,40 , минимална озелена площ – 20% и начин на застрояване – свободно /е/.

2.ОДОБРЯВА Задание за изготвяне на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) по чл.125 от ЗУТ, съставено от Възложителя, неразделна част от настоящото решение,

при спазване на разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 8/14.06.2001г. за обем и съдържание на устройствени схеми и устройствени планове и Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, и други действащи законови и подзаконови нормативни уредби.

            Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Настоящият протокол се изготвя в 3 екземпляра, от които № 01 за архива на ОбС – Черноочене, № 02 –за Областна администрация- гр.Кърджали и № 03 – за Районна прокуратура – гр.Кърджали.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОбС-ЧЕРНООЧЕНЕ:

                                         / инж.МЕСРУ МЮМЮН /

 

 

 

                             ПРОТОКОЛЧИК :

                                /ЕЛФИДЕ  МУСТАФА/