Протокол № 3

Протоколи от заседания на комисии

Днес, 19.03.2024 година / вторник /, от 17.00 часа, в читалищен салон „Пробуда” – с.Черноочене, се проведе съвместно заседание на ПК-и при ОбС– Черноочене, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

І.Разглеждане на проекто – дневния ред на предстоящото извънредно заседание на ОбС /21.03.2024 г./ и приемане на съответни становища.

Присъстваха:
1.Сезгин Местан – Председател на ПК по финанси и бюджет, общинска собственост и стопанска политика;
2.Мехмед Емин – Председател на ПК по устройство на територията, благоустрояване на населените места и инфраструктура;
3.Сезгин Мустафа – Председател на ПК по законност, обществен ред и административно обслужване;
4.Недрет Мехмед – Председател на ПК по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм;
5.Себахат  Мехмед – Председател на ПК по здравеопазване, екология и опазване на околната среда;
6.Бедрие Газиюмер, Юсеин Мехмед, Реджеб Нури, Ерол Али, Джейхан Рамадан, Ниязи Ахмедов, Ширин Салим, Фейме Реджеб, Гюлтен Реджеб, Беятин Халим и Кемал Махмуд-членове на ПК-и.
На заседанието присъстваше г-н инж.Месру Мюмюн – Председател на ОбС. Поради отсъствие на вносителя на докладните записки в проекто-дневния ред г-н инж.Айджан Ахмед, от администрацията присъстваха:
-Г-н Ферхад Ферхад – зам.- кмет на общината;
-Г-н Рушен Фейзула – секретар на общината.
Г-н Мюмюн – председател на ОбС, съобщи на общинските съветници, че в точка „Допълнителни въпроси” има постъпила една докладна записка от кмета на общината и предложи същият материал да бъде включен в проекто-дневния ред на предстоящото заседание.
Всички ПК-и единодушно приеха допълнителният материал да бъде включен за разглеждане от комисиите и приемане на становищe по него.

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ПРОЕКТО- ДНЕВНИЯ РЕД
НА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС:
Докладна записка от инж.Айджан Ахмед – кмет на общината, относно обсъждане и приемане на Програма за управление на Община Черноочене за мандат 2023-2027 година

Поради отсъствие на вносителя на материала г-н инж.Айджан Ахмед -кмет на общината, председателят на ОбС г-н Месру Мюмюн предостави думата на г-н Рушен Фейзула – секретар на общината.
Г-н Рушен Фейзула:„Уважаеми общински съветници, Програма за управление на община Черноочене за мандат 2023-2027 година е разработена съласно изискванията по чл. 44, ал.5 от ЗМСМА. Програмата е отворена и при нужда може да се допълва. Ако имате въпроси, готов съм да отговоря.”
От страна на комисиите нямаше въпроси.
Заседанието прие следното становище:
– ПК-и подкрепят предложението за решение, така както е по докладната записка.
Гласуването по комисии беше следното:
1.ПК по финанси и бюджет, общинска собственост и стопанска политика:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.
2.ПК по устройство на територията, благоустрояване на населените места и инфраструктура:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.
3.ПК по законност, обществен ред и административно обслужване:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.
4.ПК по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.
5.ПК по здравеопазване, екология и опазване на околната среда:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.

ВТОРА ТОЧКА ОТ ПРОЕКТО-ДНЕВНИЯ РЕД
НА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС:
Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно приемане на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от Община Черноочене

Председателят на ОбС даде думата на г-н Рушен Фейзула – секретар на общината.
Г-н Рушен Фейзула: „Уважаеми съветници, към настоящия момент в община Черноочене няма правилник, който да регламентира конкретни и ясни правила за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова или материална помощ на нуждаещите се лица и семейства. Този правилник ще урежда реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова или материална помощ. Проектът на Правилника е обявен на сайта на общината. Правилникът представлява отворена система и може да се допълва. Ако имате въпроси, заповядайте.”
Въпроси от страна на комисиите нямаше.
Заседанието прие следното становище:
– ПК-и подкрепят предложението за решение, така както е по докладната записка.
Гласуването по комисии беше следното:
1.ПК по финанси и бюджет, общинска собственост и стопанска политика:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.
2.ПК по устройство на територията, благоустрояване на населените места и инфраструктура:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.
3.ПК по законност, обществен ред и административно обслужване:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.
4.ПК по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.
5.ПК по здравеопазване, екология и опазване на околната среда:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ПРОЕКТО-ДНЕВНИЯ РЕД
НА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС:
Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно участие в редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – гр. Кърджали за 2024 година

Председателят на ОбС предостави думата на г-н Ферхад Ферхад – зам.-кмет на общината, който обясни, че за всяко участие в Общото събрание на АВиК-Кърджали, е необходимо изрично решение на ОбС, посочени в дневния ред на предстоящото заседание насрочено на 27.03.2024 година Общо събрание.

От страна на комисиите нямаше въпроси.
Заседанието прие следното становище:
– ПК-и подкрепят предложението за решение, така както е по докладната записка.
Гласуването по комисии беше следното:
1.ПК по финанси и бюджет, общинска собственост и стопанска политика:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.
2.ПК по устройство на територията, благоустрояване на населените места и инфраструктура:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.
3.ПК по законност, обществен ред и административно обслужване:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.
4.ПК по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.
5.ПК по здравеопазване, екология и опазване на околната среда:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ПРОЕКТО-ДНЕВНИЯ РЕД
НА ПРЕДСТОЯЩOТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС:
Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно приемане на решение на Общински съвет – Черноочене, относно участие на община Черноочене, област Кърджали в Национално сдружение – Народно щастие ЕИК: BG206158030 гр. София, бул. „Георги Сава Раковски“ №188

Председателят на ОбС даде думата на г-н Ферхад Ферхад – зам.-кмет на община Черноочене.
Г-н Ферхад Ферхад:”Уважаеми общински съветници, в администрацията на общината получихме писмо от Национално сдружение – Народно щастие във връзка с покана за участие в Националната програма за реализиране на малки местни инициативи в малките населени места на Република България. Задължително изискване е населението на съответното населено място да бъде включено в реализирането на проекта. Поради това разходи за труд са категорично забранени.За да бъдат реализирани дейности в определени населени места по Националната програма изискване е общината да е пълноправен член на сдружението.Ако имате въпроси, заповядайте.”
Въпроси от страна на комисиите нямаше.
Заседанието прие следното становище:
– ПК-и подкрепят предложението за решение, така както е по докладната записка.
Гласуването по комисии беше следното:
1.ПК по финанси и бюджет, общинска собственост и стопанска политика:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.
2.ПК по устройство на територията, благоустрояване на населените места и инфраструктура:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.
3.ПК по законност, обществен ред и административно обслужване:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.
4.ПК по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.
5.ПК по здравеопазване, екология и опазване на околната среда:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.

ПЕТА ТОЧКА ОТ ПРОЕКТО-ДНЕВНИЯ РЕД
НА ПРЕДСТОЯЩOТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС:
Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно даване на съгласие за кандидатстване на община Черноочене с проектно предложение „Реконструкция на уличното осветление в населените места на Община Черноочене, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на системите за улично осветление“ по процедура BG – RRP – 4.028 – „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“– Покана 2, с финансиране по линията на Механизма за възстановяване и устойчивост

Председателят на ОбС предостави думата на г-н Ферхад Ферхад – зам.-кмет на общината, който обясни пред общинските съветници необходимостта от приемане на такова решение.
От страна на комисиите нямаше въпроси.
Заседанието прие следното становище:
– ПК-и подкрепят предложението за решение, така както е по докладната записка.
Гласуването по комисии беше следното:
1.ПК по финанси и бюджет, общинска собственост и стопанска политика:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.
2.ПК по устройство на територията, благоустрояване на населените места и инфраструктура:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.
3.ПК по законност, обществен ред и административно обслужване:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.
4.ПК по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.
5.ПК по здравеопазване, екология и опазване на околната среда:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ПРОЕКТО-ДНЕВНИЯ РЕД
НА ПРЕДСТОЯЩOТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС:
Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно кандидатстване с проект “ОСНОВЕН РЕМОНТ на Детско заведение „Знаме на мира” с идент. 58731.703.45.11 по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене.”

Г-н Мюмюн – председател на ОбС, даде думата на г-н Ферхад Ферхад – зам.-кмет на община Черноочене, който направи необходимите разяснения по материала.
След подробното разяснение от страна на заместник – кмета въпроси от страна на комисиите нямаше.
Заседанието прие следното становище:
– ПК-и подкрепят предложението за решение, така както е по докладната записка.
Гласуването по комисии беше следното:
1.ПК по финанси и бюджет, общинска собственост и стопанска политика:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.
2.ПК по устройство на територията, благоустрояване на населените места и инфраструктура:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.
3.ПК по законност, обществен ред и административно обслужване:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.
4.ПК по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.
5.ПК по здравеопазване, екология и опазване на околната среда:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.

СЕДМА ТОЧКА ОТ ПРОЕКТО-ДНЕВНИЯ РЕД
НА ПРЕДСТОЯЩOТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС:
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ:

А.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Черноочене (ОУПО)

Председателят на ОбС предостави думата на Ферхад Ферхад – зам.-кмет на община Черноочене.
Г-н Ферхад Ферхад:„Уважаеми съветници, действащият Общ устройствен план (ОУП) на община Черноочене е одобрен с решение №33 от 10.04.2018 година на Общински съвет-Черноочене. В общинска администрация постъпиха искания за изменения на Общия устройствен план на община Черноочене поради инвестиционни намерения и за нискоетажно жилищно застрояване. Измененията обхващат дванадесет землища. Моля за положително становище.”
Въпроси от страна на комисиите нямаше.
Заседанието прие следното становище:
– ПК-и подкрепят предложението за решение, така както е по докладната записка.
Гласуването по комисии беше следното:
1.ПК по финанси и бюджет, общинска собственост и стопанска политика:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.
2.ПК по устройство на територията, благоустрояване на населените места и инфраструктура:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.
3.ПК по законност, обществен ред и административно обслужване:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.
4.ПК по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.
5.ПК по здравеопазване, екология и опазване на околната среда:
– 5 гласа „За” от общо 5–ма присъстващи.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ФИНАНСИ И
БЮДЖЕТ,ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА:

/СЕЗГИН МЕСТАН/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО УСТРОЙСТВО
НА ТЕРИТОРИЯТА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ИНФРАСТРУКТУРА:

/МЕХМЕД ЕМИН/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ЗАКОННОСТ,
ОБЩЕСТВЕН РЕД И АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ:

/СЕЗГИН МУСТАФА/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ОБРАЗОВАНИЕ ,
КУЛТУРА,СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ,
СПОРТ И ТУРИЗЪМ:

/НЕДРЕТ МЕХМЕД/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ,ЕКОЛОГИЯ
И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

/СЕБАХАТ МЕХМЕД/

ПРОТОКОЛЧИК :
/ЕЛФИДЕ МУСТАФА/