Община Черноочене осигурява устойчивост на проект „Грижа в дома“

Новини

След подписване на анекс към основния договор от кмета на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед се удължава до 31 май тази година изпълнението на проекта за „Грижа в дома“. Същевременно има опция то да продължи до края на август месец, след решение на Общинския съвет за трансформиране на дейността в държавно делегирана дейност. Така дейностите по Проекта ще се изпълняват за срок от 17 месеца при първото удължаване и 20 месеца при евентуално второ удължаване, за което общината е подала заявление до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. Това стана ясно на организирания информационен ден по Проекта, който се проведе в залата на Народно читалище „Пробуда 1952“ в централното село. На него се представиха основните дейности на проекта в периода на изпълнение.

На него присъстваха Председателят на Общински съвет-Черноочене инж. Месру Мюмюн, кметът на Общината инж. Айджан Ахмед,  Лилия Кирилова и Светлана Минева експерти към Министерство на труда и социалната политика, ръководството на местната администрация, кметове и кметски наместници на населени места, и други.

На организирания информационен ден кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед заяви, че настоящия проект е дал възможност да бъде продължена дейността на „Център за социални услуги в домашна среда”. Създаде устойчивост и надгради постигнатите резултати от проектите, за грижа на възрастни хора и лица с увреждания.

Очакваме да се обследват законовите възможности сегашните потребители да продължат да получават грижа в дома  и след този срок. Социалните услуги ще продължат да са приоритет за нас, каза кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед.

По проекта от месец март 2023 г. около 120 потребители получават интегрирани здравно-социални услуги и психологическа подкрепа съгласно индикираните потребности и вътрешни правила и процедури за предоставяне на услугата от общ икономически интерес „грижа в дома“.

Услугата се предоставя чрез Център за социални услуги в домашна среда в Черноочене от мобилен екип от управител, социален работник, рехабилитатор, психолог, 3 медицински сестри, 4 разносвачи на храна и хранителни продукти и 28 домашни санитари.

Те предлагат почасови мобилни здравно-социални услуги, психологическа подкрепа, доставка на продукти от първа необходимост, осигуряване на транспорт на персонала, заплащане на сметки, получаване на административни и битови услуги със средства на потребителите, предоставяне на информация за профилактика на здравето и социално значими заболявания, супервизия и обучения на персонала.

Проект „Грижа в дома” – община Черноочене е съфинансиран от Европейския съюз чрез програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година.

Исмет ИСМАИЛ