Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: за участие в редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК”  ООД – гр. Кърджали за 2024 година.

 

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

В  община  Черноочене         е   постъпило   писмо  с  изх.  № АВиК-01-519-1 от 21.02. 2024 г. от  Председателя на Асоциация по В и К  на обособената  територия обслужвана  от  „В и К“  ООД –  Кърджали,  регистриранo с вх. №  06-00-32/21.02. 2024 г.,   за участие в редовно  заседание  на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 27.03.2024 г.  от  13:30  часа в сградата на Областна администрация –  Кърджали.

 

 

 

Съгласно чл. 8, ал. 2 от ПОДАВиК разпределението на процентното съотношение на гласовете на държавата и общините в Общото събрание на Асоциацията е както следва:

Представител на държава/община Обхвата на обособената територия Процентно съотношение на гласовете в „Асоциация по В и К – Кърджали”
Брой жители %
1. Областна администрация Кърджали 35,0
2. Община Ардино 11 572 5,21
3. Община Джебел 8 167 3,86
4. Община Кирково 21 916 9,41
5. Община Крумовград 17 823 7,78
6. Община Кърджали 67 460 28,55
7. Община Момчилград 16 236 6,61
8. Община Черноочене 9 607 3,58

          

 

Заседанието ще протече в следния дневен ред:

 

  1. Приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2023 год., в изпълнение чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК;
  2. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2023 год., в съответствие с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК;
  3. Приемане на бюджета на Асоциацията за 2024 год., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК;
  4. Приемане на подробна инвестиционна програма за 2024 година на „ВиК“ ООД – гр. Кърджали, на основание чл. 33а от ПОДАВиК;
  5. Приемане на ред за използване на средства, получени от „ВиК“ ООД – гр. Кърджали като неустойки по Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги;
  6. Разни.

 

Съгласно Закона за водите е необходимо Общинския съвет да даде мандат на представителя на общината в АВиК за гласуване по отделните точки на дневния ред и да определи заместващ представителя на общината, когато той е възпрепятстван и не може да присъства лично на общото събрание. За участието на представител на община Черноочене и за неговото отношение по дневния ред на предстоящото редовно Общо събрание на АВиК-Кърджали, предлагам Общински съвет-Черноочене да приеме следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198e, ал.3 и 5 от Закона за водите и във връзка с писмо с изх. .  № АВиК-01-519-1 от 21.02. 2024 г. от  Председателя на Асоциация по В и К  на обособената  територия обслужвана  от  „В и К“  ООД –  Кърджали,  регистрирано с вх. №  06-00-32/21.02.2024 г. в община Черноочене, за свикване на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ Кърджали,

 

 

  1. ДАВА МАНДАТ на инж. Айджан Юсеин Ахмед – кмет на община Черноочене, в качеството му на представител на община Черноочене в Общото събрание на Асоциацията за представяне на позицията на общината по точките от дневния ред на заседанието, насрочено за 27.03.2024 г. или на 10 април 2024 г. на основание чл. 10, ал. 5, т. 6 от ПОДАВиК, без промяна на дневния ред, за която да са валидни мандатите, предоставени на членовете за редовната дата.
  2. ОПРЕДЕЛЯ Ферхад Шабанали Ферхад – заместник кмет на община Черноочене за заместващ представителя на Община Черноочене в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД- гр. Кърджали, при невъзможност на титуляра да участва в насроченото на 27.03.2024 г. или на 10 април 2024 г. на основание чл. 10, ал. 5, т. 6 от ПОДАВиК, без промяна на дневния ред, за която да са валидни мандатите, предоставени на членовете за редовната дата.

По точка 1 от дневния ред на предстоящото заседание дава право на представителя на Община Черноочене да изрази становище и да гласува по целесъобразност  и винаги в полза на Община Черноочене при приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2023 год., в изпълнение чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК;

 

По точка 2 от предстоящото заседание дава право на представителя на Община Черноочене да изрази становище и да гласува по целесъобразност и винаги в полза на Община Черноочене при приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2023 год., в съответствие с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК;

По точка 3 от предстоящото заседание дава право на представителя на Община Черноочене да изрази становище и да гласува по целесъобразност и винаги в полза на Община Черноочене при приемане на бюджета на Асоциацията за 2024 год., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК;

По точка 4 от предстоящото заседание дава право на представителя на Община Черноочене да изрази становище и да гласува по целесъобразност и винаги в полза на Община Черноочене при приемане на подробна инвестиционна програма за 2024 година на „ВиК“ ООД – гр. Кърджали, на основание чл. 33а от ПОДАВиК;

По точка 5 от предстоящото заседание дава право на представителя на Община Черноочене да изрази становище и да гласува по целесъобразност и винаги в полза на Община Черноочене при приемане на ред за използване на средства, получени от „ВиК“ ООД – гр. Кърджали като неустойки по Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги;

По точка 6 разни  от предстоящото заседание дава право на представителя на Община Черноочене да изрази становище и да гласува по целесъобразност и винаги в полза на Община Черноочене;

 

 

 

 

 

С уважение,

Инж. Айджан Ахмед

Кмет на Община Черноочене

 

 

 

Изготвил:

Ферхад Ферхад

зам. кмет на Община Черноочене

Съгласувано със

 

 

Юрисконсулт:……………..

                         /Наим Реджеб/