Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Приемане на решение на Общински съвет – Черноочене, относно участие на община Черноочене, област Кърджали в Национално сдружение – Народно щастие ЕИК: BG206158030 гр. София, бул. „Георги Сава Раковски“ №188

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С писмо с изх. № 1879/22.01.2024 г., от Национално сдружение – Народно щастие с входящ № 48-00-13/25.01.2024 г., в община Черноочене е получена покана за участие в Националната програма за реализиране на малки местни инициативи в малките населени места на Република България.
За община Черноочене са предвидени за реализиране през 2024 г. следните проекти в следните населени места: с.Божурци, с.Вождово, с.Дядовско, с.Житница, с.Каняк, с.Паничково, с.Среднево и с.Яворово. Срокът за предоставяне на проекти е от 15 март до 15 юни 2024 г. с максимално допустимо финансиране до 5000 лева.

Допустими дейности по програмата са :
• изграждане на детски площадки;
• рехабилитация на площадно пространство;
• монтиране на пейки;
• ремонт на огради и портални врати на гробищни паркове;
• изграждане на тоалетни и ремонт на тоалетни;
• видеонаблюдение;
• изграждане на алеи и тротоари;
• подобряване на общите зелени площи и др.

Задължително изискване е населението на съответното населено място да бъде включено в реализирането на проекта. Поради това разходи за труд са категорично забранени.
За да бъдат реализирани дейности в определени населени места по Националната програма изискване е общината да е пълноправен член на сдружението.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема решение за участие и членство на община Черноочене, област Кърджали в Национално сдружение – Народно щастие, ЕИК: BG206158030 гр. София, бул. „Георги Сава Раковски“ №188
2. Определя представител на общината в Национално сдружение – Народно щастие – Ферхад Шабанали Ферхад – заместник кмет на община Черноочене.

С уважение,
Инж. Айджан Ахмед
Кмет на Община Черноочене

Изготвил:
Ферхад Ферхад
зам. кмет на Община Черноочене

Съгласувано със
Юрисконсулт:……………..
/Наим Реджеб/