Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Одобрение на Подробен устройствен план – Парцеларен план и устройствена план-схема на трасето на ел. кабел за “Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с търговски партер в ПИ с идентификатор 35047.8.438 и нова жилищна сграда с ресторант в ПИ с идентификатор 35047.8.439 от БКТП Черноочене в ПИ с идентификатор 35047.801.9 до нови електромерни табла на фасадите на сгради в ПИ 35047.8.438 и ПИ 35047.8.439 по КККР на с.Каблешково, община Черноочене”

Уважаеми общински съветници,

С Решение №24 от 22.12.2023год. Общински съвет – Черноочене разреши на “Електроразпределение Юг” ЕАД с ЕИК 115552190 да изработи Подробен устройствен план – Парцеларен план на трасето на ел. кабел за “Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с търговски партер в ПИ с идентификатор 35047.8.438 и нова жилищна сграда с ресторант в ПИ с идентификатор 35047.8.439 от БКТП Черноочене в ПИ с идентификатор 35047.801.9 до нови електромерни табла на фасадите на сгради в ПИ 35047.8.438 и ПИ 35047.8.439 по КККР на с.Каблешково, община Черноочене”, преминаващ през имоти с идентификатори 35047.801.9 – за енергийно производство, 35047.801.8 и 35047801.17- улици, публична общинска собственост и през имоти с идентификатори 51994.802.446 и 51994.802.448 – урбанизирана територия, частна общинска собственост, за друг вид застрояване и 51994.802.447 – публична общинска собственост, за второстепеннао улица по КККР на с.Нови пазар , община Черноочене, за захранване с ел. енергия на двете новопостроени жилищни сгради в частни поземлени имоти с идентификатори 35047.8.438 и ПИ35047.8.439 по КККР на с.Каблешково., общ.Черноочене.
Проектът за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ и устройствена план-схема на трасето на кабела от обект “Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с търговски партер в ПИ с идентификатор 35047.8.438 и нова жилищна сграда с ресторант в ПИ с идентификатор 35047.8.439 от БКТП Черноочене в ПИ с идентификатор 35047.801.9 до нови електромерни табла на фасадите на сградите в ПИ 35047.8.438 и ПИ 35047.8.439 по КККР на с.Каблешково, община Черноочене” е разгледан и
приет на заседание на ЕСУТ при община Черноочене с Протокол № 1 от 24.01.2024год., т.4 .
Във връзка с изработването на проект за строителство/изграждане на обект “Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с търговски партер в ПИ с идентификатор 35047.8.438 и нова жилищна сграда с ресторант в ПИ с идентификатор 35047.8.439 от БКТП Черноочене в ПИ с идентификатор 35047.801.9 до нови електромерни табла на фасадите на сгради в ПИ 35047.8.438 и ПИ 35047.8.439 по КККР на с.Каблешково, община Черноочене” и реализиране на инвестиционното намерение на “Електроразпределение Юг” ЕАД с ЕИК 115552190 предлагам на Общинския съвет –Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал.1 от ЗУТ и чл.8, ал.1 от ЗОС
Р Е Ш И:
1.ОбС-Черноочене одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ и устройствена план-схема на трасето на подземен ел. кабел 1 кV за “Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с търговски партер в ПИ с идентификатор 35047.8.438 и нова жилищна сграда с ресторант в ПИ с идентификатор 35047.8.439 от БКТП Черноочене в ПИ с идентификатор 35047.801.9 до нови електромерни табла на фасадите на сгради в ПИ 35047.8.438 и ПИ 35047.8.439 по КККР на с.Каблешково, община Черноочене”, преминаващ през имоти с идентификатори 35047.801.9 – за енергийно производство, 35047801.8 и 35047801.17- улици, публична общинска собственост и през имоти с идентификатори 51994.802.446 и 51994.802.448 – урбанизирана територия, частна общинска собственост, за друг вид застрояване и 51994.802.447 – публична общинска собственост, за второстепенна улица по КККР на с.Нови пазар , община Черноочене, съгласно регистъра на засегнатите имоти и регистъра с номерата и координатите на точките от трасето на подземния ел. провод 1 кV..

2. Общинския съвет – с.Черноочене изразява предварително съгласие за учредяване в полза на “Електроразпределение Юг” ЕАД с ЕИК 115552190 безвъзмездно право на преминаване и прокарване на подземен ел.кабел 1 кV от обект “Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с търговски партер в ПИ с идентификатор 35047.8.438 и нова жилищна сграда с ресторант в ПИ с идентификатор 35047.8.439 от БКТП Черноочене в ПИ с идентификатор 35047.801.9 до нови електромерни табла на фасадите на сгради в ПИ 35047.8.438 и ПИ 35047.8.439 по КККР на с.Каблешково, община Черноочене“ през имоти с идентификатори 35047.801.8 и 35047.801.17 – улици, публична общинска собственост по КККР на с.Каблешково и ПИ51994.802.447 – публична общинска собственост, за второстепенна улица, по КККР на с.Нови пазар, и възмездно право на преминаване и прокарване през имоти с идентификатори 51994.802.446 и 51994.802.448 – урбанизирана територия, частна общинска собственост, за друг вид застрояване по КККР на с.Нови пазар , община Черноочене, с ширина на сервитута 1.0м / по 0.5м от двете страни на кабела/ и дължина на сервитута съгласно Подробния устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ и устройствената план-схема на трасето на подземен ел. кабел и регистъра на засегнатите от трасето на кабела имоти.

.
С УВАЖЕНИЕ !
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. АХМЕД/
с.Черноочене
февруари, 2024год.

изготвила:инж. Н.Милева