Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Гласуване на решения по дневен ред на присъствено заседание на Общото събрание „ В и К „ ООД, гр. Кърджали”

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Изпратена е покана за присъствено заседание на 27.02.2024 г. на Общото събрание на „ В и К „ ООД, гр. Кърджали при следния дневен ред:

 1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на „В и К“ ООД- гр. Кърджали, бул.”България” №88, с ЕИК 000225011, от 316 090.00 лева (триста и шестнадесет хиляди и деветдесет лева) на 7 147 000.00 лв. (седем милиона сто четиридесет и седем хиляди лева).
 2. Даване на съгласие новите дялове на стойност 6 830 910.00 лева (шест милиона осемстотин и тридесет хиляди деветстотин и десет) лева, разпределени в 683 091 (шестстотин осемдесет и три хиляди деветдесет и един) дяла по 10.00 (десет) лева всеки един да бъдат придобити, записани и изцяло платени от „Български ВиК холдинг“ ЕАД по номиналната им стойност.
 3. Общият размер на капитала на „В и К“ ООД, гр. Кърджали след увеличението става 7 147 000.00 лева (седем милиона сто четиридесет и седем хиляди лева), разпределен в 714 700 (седемстотин и четиринадесет хиляди) дяла по 10.00 лева всеки един, разпределен както следва:

 

 

Съдружник Брой дялове Капитал (лв.) Капитал, %
БВиКХ ЕАД 699 212 6 992 120 97,83%
Община Ардино 1 264 12 640 0,18%
Община Джебел 948 9 480 0,13%
Община Кирково 2 529 25 290 0,35%
Община Крумовград 2 529 25 290 0,35%
Община Кърджали 5 690 56 900 0,80%
Община Момчилград 1 580 15 800 0,22%
Община Черноочене 948 9 480 0,13%
Общо 714 700 7 147 000 100%

 

 1. Вземане на решение за изменение на дружествения договор на „В и К” ООД-Кърджали с отразена промяна в чл. 11 в следния смисъл:

Чл. 11, ал. 1 се изменя така:„Капиталът на Дружеството е в размер на 7 147 000.00 лева (седем милиона сто четиридесет и седем хиляди лева), разпределен в 714 700 (седемстотин и четиринадесет хиляди) дяла по 10.00 лева всеки.“

Чл.11, ал.2, тире първо се изменя така: „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр .София – 699 212 (шестстотин деветдесет и девет хиляди двеста и дванадесет) дяла на стойност 6 992 120 (шест милиона деветстотин деветдесет и две хиляди сто и двадесет) лева.“;

 1. Даване на съгласие на основание ПМС №290/27.09.2022 год. за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация; писмо с изх.№ОКС-1692-/1//19.12.2023 год. на „Български В и К Холдинг” ЕАД и чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и чл.72 от ППЗОП да се измени цената на неприключили по смисъла на чл.72 от ППЗОП шест договора за възлагане на обществена поръчка чрез осигуряване на допълнителни средства за индексации по сключени договори с изпълнители по ОП „Околна среда” под формата на капитал в общ размер до 6 830 910.00 /шест милиона осемстотин и тридесет хиляди деветстотин и тридесет/ лева;
 2. Приемане на решение за упълномощаване на управителя на „В и К” ООД-Кърджали инж.Славчо Славков да подпише допълнителни споразумения с изпълнителите 6 бр. договори за възлагане на обществени поръчки, както следва:.

–   към договор №18/04.11.2020 год. с предмет: Инженеринг на обект „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ Енчец“ и изпълнител „Кристална вода“ АД с допълнителна индексация в размер на 2 614 915.69 лв. без ДДС;

–   към договор №19/04.11.2020 год. с предмет: Инженеринг на обект „Реконструкция на главните водопроводи на ВС „Боровица“ – от ПСПВ Енчец до НР 13000м3 и до НР 5000м3“. Подобект: „Изграждане на втора камера на НР 5000м3 и изпълнител „Кристална Вода АД – допълнителна индексация в размер на 646 384.25 лв. без ДДС;

– към договор №20/06.11.2020 г. с предмет: Инженеринг на обект Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали и изпълнител ДЗЗД „Инженеринг Кърджали 2020”  с допълнителна индексация в размер на 1 503 186.34 лв. без ДДС;

– към договор №7/15.02.2021 год. с предмет: Инженеринг на обект„Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за питейни води „Енчец“ и изпълнител „Кристална Вода” АД с допълнителна индексация в размер на 1 136 966.245 лв. без ДДС;

–           към договор №15/08.10.2020 год. с предмет: Инженеринг на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ и изпълнител Обединение „Перперик 2020“ с допълнителна индексация в размер на 798 770.469 лв. без ДДС.

 

– към договор №3/21.01.2022 год. с предмет: Инженеринг на обект „Изграждане на нова входна шахта и укрепващо съоръжение на дюкер под р. Арда, агломерация Кърджали“ и изпълнител „Саварона” ЕООД с допълнителна индексация в размер на 130 740.782 лв. без ДДС.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2  от ЗМСМА, във връзка с писмо на „ВиК“ООД, гр.Кърджали с вх. № 26 от 06.02.2024 г. за свикване на присъствено заседание на 27.02.2024 г. на Общото събрание на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали,  Общински съвет Черноочене приема следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

Представителят на община Черноочене,  определен с Решение №05 от 01.12.2023 г. на Общински съвет Черноочене да гласува по дневния ред на заседанието на Общото събрание на „ В и К „ ООД, гр. Кърджали, така както следва:

 

 1. По точка 1 от дневния ред

 

 1. Общото събрание на съдружниците взема решение за увеличаване на капитала на „В и К“ ООД- гр. Кърджали, бул.”България” №88, с ЕИК 000225011, от 316 090.00 лева (триста и шестнадесет хиляди и деветдесет лева) на 7 147 000.00 лв. (седем милиона сто четиридесет и седем хиляди лева).

 

По точка 2 от дневния ред

 

 1. Общото събрание на съдружниците взема решение новите дялове на стойност 6 830 910.00 лева (шест милиона осемстотин и тридесет хиляди деветстотин и десет) лева, разпределени в 683 091 (шестстотин осемдесет и три хиляди деветдесет и един) дяла по 10.00 (десет) лева всеки един да бъдат придобити, записани и изцяло платени от „Български ВиК холдинг“ ЕАД по номиналната им стойност.

 

По точка 3 от дневния ред

 

 1. Общото събрание на съдружниците взема решение общият размер на капитала на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали след увеличението става 7 147 000.00 лева (седем милиона сто четиридесет и седем хиляди лева), разпределен в 714 700 (седемстотин и четиринадесет хиляди) дяла по 10.00 лева всеки един, разпределен както следва:

 

 

 

Съдружник Брой дялове Капитал (лв.) Капитал, %
БВиКХ ЕАД 699 212 6 992 120 97,83%
Община Ардино 1 264 12 640 0,18%
Община Джебел 948 9 480 0,13%
Община Кирково 2 529 25 290 0,35%
Община Крумовград 2 529 25 290 0,35%
Община Кърджали 5 690 56 900 0,80%
Община Момчилград 1 580 15 800 0,22%
Община Черноочене 948 9 480 0,13%
Общо 714 700 7 147 000 100%

 

По точка 4 от дневния ред

 

 1. Общото събрание на съдружниците взема решение за изменение на дружествения договор на „В и К” ООД-Кърджали с отразена промяна в чл. 11 в следния смисъл:

Чл. 11, ал. 1 се изменя така:„Капиталът на Дружеството е в размер на 7 147 000.00 лева (седем милиона сто четиридесет и седем хиляди лева), разпределен в 714 700 (седемстотин и четиринадесет хиляди) дяла по 10.00 лева всеки.“

Чл.11, ал.2, тире първо се изменя така: „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр .София – 699 212 (шестстотин деветдесет и девет хиляди двеста и дванадесет) дяла на стойност 6 992 120 (шест милиона деветстотин деветдесет и две хиляди сто и двадесет) лева.“;

 

По точка 5 от дневния ред

 

 1. Общото събрание на съдружниците взема решение на основание ПМС №290/27.09.2022 год. за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация; писмо с изх.№ОКС-1692-/1//19.12.2023 год. на „Български В и К Холдинг” ЕАД и чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и чл.72 от ППЗОП да се измени цената на неприключили по смисъла на чл.72 от ППЗОП шест договора за възлагане на обществена поръчка чрез осигуряване на допълнителни средства за индексации по сключени договори с изпълнители по ОП „Околна среда” под формата на капитал в общ размер до 6 830 910.00 /шест милиона осемстотин и тридесет хиляди деветстотин и тридесет/ лева;

 

По точка 6 от дневния ред

 

 1. Общото събрание на съдружниците упълномощава управителя на „В и К” ООД-Кърджали инж.Славчо Славков да подпише допълнителни споразумения с изпълнителите 6 бр. договори за възлагане на обществени поръчки, както следва:.

 

– към договор №18/04.11.2020 год. с предмет: Инженеринг на обект „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ Енчец“ и изпълнител „Кристална вода“ АД с допълнителна индексация в размер на 2 614 915.69 лв. без ДДС;

 

– към договор №19/04.11.2020 год. с предмет: Инженеринг на обект „Реконструкция на главните водопроводи на ВС „Боровица“ – от ПСПВ Енчец до НР 13000м3 и до НР 5000м3“. Подобект: „Изграждане на втора камера на НР 5000м3 и изпълнител „Кристална Вода АД – допълнителна индексация в размер на 646 384.25 лв. без ДДС;

 

– към договор №20/06.11.2020 г. с предмет: Инженеринг на обект Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали и изпълнител ДЗЗД „Инженеринг Кърджали 2020”  с допълнителна индексация в размер на 1 503 186.34 лв. без ДДС;

 

–           към договор №7/15.02.2021 год. с предмет: Инженеринг на обект„Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за питейни води „Енчец“ и изпълнител „Кристална Вода” АД с допълнителна индексация в размер на 1 136 966.245 лв. без ДДС;

 

–           към договор №15/08.10.2020 год. с предмет: Инженеринг на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ и изпълнител Обединение „Перперик 2020“ с допълнителна индексация в размер на 798 770.469 лв. без ДДС.

 

–           към договор №3/21.01.2022 год. с предмет: Инженеринг на обект „Изграждане на нова входна шахта и укрепващо съоръжение на дюкер под р. Арда, агломерация Кърджали“ и изпълнител „Саварона” ЕООД с допълнителна индексация в размер на 130 740.782 лв. без ДДС.

 

2.Упълномощава инж. Айджан Юсеин Ахмед – кмет на община Черноочене да представлява община Черноочене в извънредното Общото събрание на съдружниците на „В и К„ ООД, гр. Кърджали насрочено на 27.02.2024 г., който да изрази становище и да гласува по целесъобразност и винаги в полза на община Черноочене, по обявения дневен ред на общото събрание, включително да изрази съгласие за приемане на неприсъствени решения, при невъзможност за участие на титуляра, той да бъде заместван от Ферхад Шабанали Ферхад – заместник  кмет на община Черноочене,

 

 

 

С уважение,

Инж. Айджан Ахмед

Кмет на Община Черноочене

 

 

 

 

 

Изготвил:

Ферхад Ферхад

зам. кмет на Община Черноочене