Докладна записка

Материали до ОбС, Проекти на нормативни актове

ОТНОСНО: Обсъждане и приемане на Програма за управление на Община Черноочене за мандат 2023-2027г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 44, ал.5 от ЗМСМА кмета на общината представя пред ОбС програма за управление за срока на мандата.
Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и приемане на Програма за Управление на община Черноочене за мандат 2023-2027г.
Мерките и действията, които са залегнали в Програмата са многопосочни и комплексни и засягат почти всички сфери от обществено-икономическия живот на общината: политиките и действията в икономическото развитие, управлението на общинската собственост, техническата и социална инфраструктура – водоснабдяване, канализации, ПСОВ, улична и пътна мрежа, благоустройство, образование, социални дейности, заетост, здравеопазване, култура, екология и околната среда.

Предвид гореизложеното, предлагам на вниманието на Общински съвет- Черноочене следното:

ПРОЕКТО – Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл. 21, ал.1 т.12 във връзка с чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА ОбС- Черноочене приема Програмата за управление на Община Черноочене за мандат 2023 – 2027г.

С уважение,

ИНЖ. АЙДЖАН АХМЕД
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

……………………………………………
ПРИЛОЖЕНИЯ:

2023-2_1

uvedomlenie_programa_mandar_2023_2027

Протокол от публично обсъждане