Докладна записка

Материали до ОбС, Проекти на нормативни актове

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна
помощ на лица и семейства от Община Черноочене.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Черноочене постъпват множество молби за отпускане на еднократна помощ за подпомагане на деца и лица с влошено здравословно състояние, за задоволяване на инцидентно възникнали здравни и социални нужди или чиито имоти са пострадали от бедствия, аварии и пожари.
Към настоящия момент няма правилник, който да регламентира конкретни и ясни правила за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова или материална помощ на нуждаещите се лица и семейства на територията на Община Черноочене.

Предвид гореизложеното, предлагам на вниманието на Общински съвет – Черноочене следното:

ПРОЕКТО – Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл.21. ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема: Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от Община Черноочене.

Изготвил: ……………………
инж. Рушен Фейзула – Секретар на Община Черноочене

Съгласувал:
Юрисконсулт:
/Наим Реджеб/

С уважение,

ИНЖ. АЙДЖАН АХМЕД
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

……………………………………….

Приложения:
pravilnik_ednokratna_pomosht_2024

chastichna_predvaritelna_ocenka

Уведомление:

uvedomlenie_pravila_soc_pomosht_2024

Протокол от публично обсъждане