Покана за заседание на Общински съвет

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Черноочене

С В И К В А М:

На 16.02.2024 година /петък/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, извънредно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед – кмет на общината, относно одобряване на План-сметка за 2024 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания на територията на община Черноочене и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места на територията на община Черноочене през 2024 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед – кмет на общината, относно проект на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Черноочене за периода 2023 – 2027 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

3.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед – кмет на общината, относно проект на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Черноочене за 2024 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед – кмет на общината, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед – кмет на общината, относно приемане бюджета на Община Черноочене за 2024 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед – кмет на общината, относно актуализиране на структурата и промяна в числеността на Общинска администрация с. Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед – кмет на общината, относно
предложение за преминаване на общинските детски градини на делегиран бюджет.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
8.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед – кмет на общината, относно
разрешаване изразходването на месечните обезпечения и отчисления за 2024 г. по чл. 60, ал. 2, т.1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
9.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед – кмет на общината, относно
утвърждаване на Културен календар на община Черноочене, област Кърджали за 2024 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
10.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед – кмет на общината, относно
приемане на общински годишен план за младежта 2024 година община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

11.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед – кмет на общината, относно
изменение на базовите размери на началната годишна наемна цена за декар на земеделските земи от Общински поземлен фонд.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
12.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед – кмет на общината, относно
искане от началника на Общинска служба по земеделие – село Черноочене за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
13.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед – кмет на общината, относно
издаване на запис на заповед от кмета на община Черноочене в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ във връзка със сключено Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016 г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на общините Минерални бани и Черноочене по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. /ПРСР 2014 – 2020 г./, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. /ОПИК 2014 – 2020 г./ и СНЦ „Местна инициативна група – Минерални бани и Черноочене“ /МИГ Минерални бани – Черноочене/.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
14.Докладна записка от инж.Айджан Ахмед – кмет на общината, относно
даване на съгласие за реализиране на проект и включване в местно партньорство по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури” на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури /ПМДРА/ 2021 – 2027 година.

– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

15.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
​ / инж.МЕСРУ МЮМЮН /