Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

Съобщения

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и с цел провеждане на обществени консултации на интернет страницата на Община Черноочене на 11.01.2024 г. e публикуван проекта на План-сметка за 2024 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания на територията на община Черноочене и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места на територията на община Черноочене през 2024 г.
На e-mail адреса на Община Черноочене – obshtina_chernoochene@abv.bg и на Общинския съвет – obs_chern@abv.bg , както писмено в Информационния център на Общината, в обявения срок до 17,00 часа на 11.02.2024 г. не са постъпили предложения, становища и възражения по предложения проект.
Днес, 12.02.2024 г. на публичното обсъждане от 10.00 часа в залата на Народно читалище „Пробуда 1952“ също не са постъпили предложения, становища и възражения по проекта на План-сметка за 2024 година.
Настоящата справка да се публикува на интернет страницата на Община Черноочене и да се приложи към Докладната записка до Общински съвет-Черноочене

Съгласувал,

МЕСРУ МЮМЮН /п/
Председател на Общински съвет Черноочене

Протоколчик:

ЕЛФИДЕ БАХРИ /п/
Технически сътрудник ОбС-Черноочене

Приложение:
protokol_12022024_tbo