Покана за заседание на Общинския съвет

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Черноочене

С В И К В А М:

На 30.01.2024 година /вторник/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, извънредно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от инж.Месру Мюмюн – председател на ОбС – Черноочене, относно приемане на План за дейността на ОбС – Черноочене през 2024 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2. Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно упълномощаване на представители на община Черноочене в сдружение с нестопанска цел „За чисти Родопи”.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3. Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно приемане на инвестиции, извършени от В и К оператора към 30.11.2023 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по В и К – Кърджали.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4. Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно гласуване на решения по дневен ред на присъствено заседание на Общото събрание „ В и К „ ООД, гр. Кърджали”.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5. Докладна записка от инж.Айджан Ахмед-кмет на общината, относно Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ и ПУП – Специализирана ЕЛ план схема за трасе на подземен ел. кабел до 1kV на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 200 kWp в урегулиран поземлен имот УПИ XIX в кв.23 по плана на с. Петелово, общ. Черноочене с Възложител ,,АР-М-АГРО‘‘ ООД, представлявано от Рефтин Фарадин Хасан, Заявление с вх. № 54-01-289/06.12.2023 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

6. Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ инж.МЕСРУ МЮМЮН /